Procedūra : 2019/2575(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0154/2019

Pateikti tekstai :

B8-0154/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.22

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0156

<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0154/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 53k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Caroline Nagtegaal</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0154/2019

B8‑0154/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti

(2019/2575(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas[1],

 atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti[2],

 atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 13 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (COM(2018)0630),

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 13 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl grėsmių saugumui, susijusių su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimų ES lygmens veiksmų siekiant jas mažinti,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 14 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema[3],

 atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl ES ir Kinijos santykių, ypač į 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties[4],

 atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatą „Europos 5G veiksmų planas“ (COM(2016)0588),

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliuciją „Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys“[5],

 atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)[6],

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010[7],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl 5G ryšio infrastruktūros ryšys skaitmeninėje ekonomikoje pasieks visiškai naują lygį; kadangi šis ryšys – svarbus gigabitinės visuomenės pagrindas, visų pirma transporto, energetikos ir sveikatos srityse bei gynybos ir saugumo sektoriuje, atitinkantis mobiliojo ryšio technologijų ateities standartą;

B. kadangi siekiant pakenkti IT sistemoms butų galima pasinaudoti 5G ryšio tinklo trūkumais ir taip galbūt būtų padaryta labai didelė žala Europos ir nacionalinei ekonomikai; kadangi reikia taikyti rizikos analize pagrįstą požiūrį;

C. kadangi didesnis trečiųjų šalių technologijų teikėjų vaidmuo ES 5G ryšio rinkoje paskatino rimtas diskusijas valstybėse narėse, visų pirma atsižvelgiant į Kinijos nacionalinės žvalgybos įstatymą, kuris galioja nuo 2017 m. birželio mėn.;

D. kadangi Kinijos nacionalinės žvalgybos įstatyme aiškiai neapibrėžtas Kinijos valdžios institucijų vadinamo žvalgybinio darbo mastas ir parametrai; kadangi šiuo įstatymu valstybėms narėms suteikiama naujų teisinių priežasčių stebėti ir tirti užsienio ir vietinius asmenis ir institucijas, įskaitant ES piliečius ir institucijas, kad būtų apsaugotas Kinijos nacionalinis saugumas;

E. kadangi Kinijos telekomunikacijų įmonės gauna valstybės pagalbos dotacijas, kuriomis galėtų būti toliau stiprinami jų pajėgumai įgyvendinti Nacionalinės žvalgybos įstatymą, o tai galėtų paskatinti problemas saugumo srityje ir joms suteikti nesąžiningą ekonominį pranašumą;

F. kadangi Reglamentu dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo, kuris turėtų įsigalioti iki 2020 m. pabaigos, stiprinami valstybių narių pajėgumai tikrinti užsienio investicijas, remiantis saugumo ir viešosios tvarkos kriterijais, ir sukurtas bendradarbiavimo mechanizmas, kuriuo Komisijai ir valstybėms narėms suteikiama galimybė bendradarbiauti vertinant užsienio investicijų keliamą saugumo riziką, įskaitant kibernetinio saugumo riziką;

G. kadangi iki 2018 m. gegužės 9 d. į nacionalinę teisę reikėjo perkelti Direktyvą dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyva); kadangi šia direktyva siekiama sustiprinti Europos pagrindinės infrastruktūros saugumą ir užtikrinti, kad būtų pranešama apie svarbius kibernetinius incidentus; kadangi Direktyvoje, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, reikalaujama, kad telekomunikacijų įmonės imtųsi priemonių, kad būtų valdoma tinklų ir paslaugų saugumui kylanti rizika, ir valdžios institucijoms ir, tam tikrais atvejais, vartotojams praneštų apie svarbius su saugumu susijusius incidentus;

H. kadangi Europos elektroninių ryšių kodekse numatyta, kad iki 2020 m. pabaigos ES bus prieinamas 5G ryšio radijo spektras; kadangi valstybės narės, diegdamos 5G ryšį, rengia nepriklausomus spektro dažnių aukcionus ir taip trečiųjų šalių įmonėms gali būti suteikta galimybė keliose valstybėse narėse ir, atitinkamai, visoje ES įgyti dominuojančią padėtį rinkoje; kadangi Kinija vykdo plataus užmojo dirbtinio intelekto strategiją, kurios svarbiausias išteklius – duomenys;

1. primena, kad reikia nedelsiant didinti skaitmeninės infrastruktūros pajėgumus ir galimybes ES viduje, kartu stiprinant ES strateginę autonomiją; primena, kokie svarbus 5G ryšio tinklai, todėl pakartoja savo įsipareigojimą vykdyti 5G veiksmų planą;

2. primena, kad 5G ryšio tinklų diegimas bus patobulintas iki 2020 m. pabaigos užtikrinus atitinkamo radijo spektro prieinamumą ES, kaip numatyta Europos elektroninių ryšių kodekse; primena, kad operatoriams kylantys didžiausi iššūkiai – nepakankamas koordinavimas ir nuspėjamumas;

3. pakartoja, kad reikia bendrų Europos veiksmų, kad būtų išspręstos dabartinės problemos, susijusios su Kinijos vyriausybės remiamais telekomunikacijų įrangos teikėjais, kad būtų padidintas skaitmeninis atsparumas ir ateityje veiksmingos apsaugos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti bendrąją rinką; iki tol ragina padidinti dalijimąsi informacija tarp ES valstybių narių;

4. ragina išnagrinėti galimą saugumo riziką, susijusią su užsienyje sukurtos technologijos naudojimu, ir 5G ryšį laikyti ypatingos svarbos infrastruktūros objektu, kad visos įmonės turėtų laikytis aukštesnių saugumo standartų;

5. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į valstybių narių keitimąsi informacija pagal Reglamento dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo bendradarbiavimo mechanizmą ir tam pritaria;

6. pabrėžia, kad Reglamentu dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo saugomas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas; primena, kad įmonės, plėtojančios verslą ES, naudojasi bendrosios rinkos privalumais, tačiau turi laikytis ES standartų ir teisinės sistemos;

7. su susidomėjimu pažymi, kad nuo 2017 m., kai Komisija pirmą kartą pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo, padidėjo tikrinimo mechanizmą taikančių valstybių narių skaičius;

8. remia įvairius Komisijos veiksmus, kurių ji jau ėmėsi, kad paskatintų priimti priemones, kuriomis būtų kovojama su grėsmėmis kibernetiniam saugumui, ir užtikrintų griežtą atitinkamų rizikos valdymo priemonių, įskaitant sankcijas savo įsipareigojimų nesilaikantiems paslaugų teikėjams, įgyvendinimą;

9. palankiai vertina ir remia sudarytą susitarimą dėl Kibernetinio saugumo akto ir sustiprintus ES kibernetinio saugumo agentūros įgaliojimus, kad valstybės narės gautų didesnę paramą kovojant su grėsmėmis kibernetiniam saugumui ir išpuoliais;

10. palankiai vertina ir remia pasiūlymus dėl kibernetinio saugumo kompetencijos centrų ir nacionalinių koordinavimo centrų tinklo, kurie skirti padėti ES išsaugoti ir plėtoti technologijų ir pramonės pajėgumus kibernetinio saugumo srityje, kurie būtini jos bendrajai skaitmeninei rinkai apsaugoti;

11. šiuo atžvilgiu palankiai vertina Skaitmeninės Europos programą, kurioje nustatyti saugumo reikalavimai, ir Komisijos vykdomą ES įsisteigusių tačiau iš trečiųjų šalių valdomų subjektų priežiūrą, ypač veiksmų, susijusių su kibernetiniu saugumu, srityje;

12. primena, kad veiksmingam kibernetiniam saugumui būtini aukšti saugumo standartai; ragina sukurti tinklą, kuris būtų saugus pritaikymo ir standartizavimo atžvilgiu; primygtinai ragina valstybes nares kartu su Komisija išnagrinėti visas įmanomas priemones, kuriomis būtų galima užtikrinti aukštą saugumo lygį, jei įmanoma, įgyvendinant Europos kibernetinio saugumo sertifikatą;

13. primena, kad tokiame pažangiame sektoriuje labai svarbi konkurencija; primena, kad konkurencija užtikrinama, kad įmonės rimtai konkuruotų ir turėtų rinkos paklausai patenkinti reikiamus išteklius;

14. ragina valstybes nares visiškai įgyvendinti TIS direktyvą ir Komisiją atidžiai prižiūrėti šį etapą, kad būtų deramai vykdomos direktyvos nuostatos ir europiečiai būtų labiau apsaugoti nuo išorės grėsmių saugumui;

15. ragina Komisiją kitose diskusijose dėl ES ir Kinijos strategijos atsižvelgti į pirmiau pateiktus prašymus, siekiant užtikrinti, kad ES išliktų konkurencinga ir jos skaitmeninė infrastruktūra taptų saugi;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

[1] OL L 321, 2018 12 17, p. 36.

[2] OL L 194, 2016 7 19, p. 1.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0121.

[4] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0343.

[5] OL L 307, 2018 8 30, p. 144.

[6] OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

[7] OL L 348, 2013 12 20, p. 129.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas