Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0160/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0160/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0160/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 58k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0154/2019

B8‑0160/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους

(2019/2575(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών[1],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση[2],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου[3],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (COM(2018)0630),

 έχοντας υπόψη τον εθνικό νόμο περί πληροφοριών της Κίνας, της 28ης Ιουνίου 2017, και τον νόμο περί κρατικής ασφάλειας της 1ης Ιουλίου 2015,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της  Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους,

 έχοντας υπόψη την έγκριση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων της ασφάλειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,[4],

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, και ιδίως εκείνο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G[6],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)[7],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010[8],

 έχοντας υπόψη το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προωθήσει την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της και την ανάπτυξη δικτύων και εξοπλισμού επόμενης γενιάς και έχει λάβει ενεργά μέτρα ώστε να είναι ο φορέας καθορισμού προτύπων για την τεχνολογία 5G·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρωτά σημεία των δικτύων 5G θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να υπονομευθούν τα συστήματα ΤΠ και να προκληθεί με αυτόν τον τρόπο σοβαρότατη ζημία στις οικονομίες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 5G θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των ψηφιακών μας υποδομών, επεκτείνοντας τη δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων συσκευών σε δίκτυα (Διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.), και θα προσφέρει νέα οφέλη και ευκαιρίες στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων τομέων της οικονομίας, των μεταφορών, της ενέργειας, της υγείας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, των τηλεπικοινωνιών, της άμυνας, του διαστήματος και της ασφάλειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για μεγαλύτερη ανεξαρτησία των συστημάτων ΤΠ και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο, η οποία θα δώσει ώθηση στον τομέα ΤΠ στην ΕΕ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τους πωλητές εξοπλισμού τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια της ΕΕ λόγω της νομοθεσίας της χώρας καταγωγής τους, ιδίως μετά την έναρξη εφαρμογής της κινεζικής νομοθεσίας για την κρατική ασφάλεια, η οποία προβλέπει έναν πολύ ευρύ ορισμό της εθνικής ασφάλειας και υποχρεώνει όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλες οντότητες να συνεργάζονται με το κράτος για την περιφρούρηση της κρατικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν έχουν εξωεδαφική εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει διάφορες αντιδράσεις από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, από αξιολογήσεις ασφάλειας έως πλήρη απαγόρευση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για μεγάλο αριθμό προϊόντων η πρόσβαση στην αγορά εξαρτάται ήδη από τη συμμόρφωση προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν αποτελεί ακόμη απαίτηση και τα συστήματα πιστοποίησης, όπως προβλέπονται στην πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεν παρέχουν επαρκή απόκριση στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, ιδίως στην περίπτωση των πανταχού παρόντων συνδέσεων των καταναλωτών και των συνδεδεμένων συσκευών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη σημειωθεί περιστατικά ασφάλειας εντός της ΕΕ λόγω τρωτών σημείων στα δίκτυα επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον βελγικό φορέα τηλεπικοινωνιών που παρέχει υπηρεσίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται διεξοδική έρευνα για να διευκρινιστεί εάν οι συσκευές που ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια αυτών των περιστατικών ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές ή προμηθευτές, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια λόγω χαρακτηριστικών όπως π.χ. οι «κερκόπορτες» προς το σύστημα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις θα πρέπει να συντονίζονται και να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και δυνητικά κενά στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επίσης συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να δοθεί μια ισχυρή απάντηση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και ότι οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικείμενος κανονισμός της ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει κατάλογο παραγόντων που θεωρείται ότι σχετίζονται με την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, στους οποίους περιλαμβάνονται οι υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως οι υποδομές επικοινωνιών, οι τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες και η ελευθερία ελέγχου των εν λόγω πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παράγοντες όπως το εάν ένας ξένος επενδυτής ελέγχεται έμμεσα από την κυβέρνηση της χώρας καταγωγής πρέπει να θεωρείται ότι σχετίζονται με την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός καλύπτει επίσης έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός θεσπίζει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται για την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας που συνεπάγονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις·

1. πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας κοινής προσέγγισης που θα βασίζεται στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ, των κρατών μελών και της βιομηχανίας, δεδομένου ότι ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εθνικών αποφάσεων θα ήταν επιζήμιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας ανάπτυξης μιας ενωσιακής προσέγγισης για την ασφάλεια των υποδομών εν όψει της ανάπτυξης της τεχνολογίας 5G, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, μέσω παρεμβάσεων και επιρροής από τρίτες χώρες· τονίζει ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και το θεμελιώδες συμφέρον της ίδιας της ΕΕ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης, και υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός αυτός θεσπίζει για πρώτη φορά έναν κατάλογο τομέων και παραγόντων, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη σε επίπεδο ΕΕ·

4. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι ο εξοπλισμός 5G, ο οποίος αναπτύσσεται από κινεζικές εταιρείες, μπορεί να έχει ενσωματωμένες  «κερκόπορτες» που επιτρέπουν στους κατασκευαστές και στις αρχές να έχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και τηλεπικοινωνίες πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την πιθανή παρουσία σημαντικών τρωτών σημείων στον εξοπλισμό 5G που αναπτύσσουν αυτοί οι  κατασκευαστές και που ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά την ανάπτυξη δικτύων 5G τα προσεχή έτη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τους παρόχους εξοπλισμού 5G που δεν μπορούν να παράσχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας·

5. υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των δικτύων και του εξοπλισμού είναι παρόμοιες σε ολόκληρο τον κόσμο και καλεί την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από τη διαθέσιμη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· είναι της άποψης ότι, όταν δεν είναι δυνατή η εγγύηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να εφαρμόζονται επαρκή μέτρα· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την επάρκεια της ασφάλειας, η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει ουσιαστικές και αξιόπιστες διαβεβαιώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, διαθέτει αδιαφανείς οργανωτικές δομές και δεν είναι διαφανής όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη λήψη αποφάσεών της·

6. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε σχετικό εθνικό μέτρο που προτίθενται να θεσπίσουν προκειμένου να συντονίζουν την αντίδραση της Ένωσης, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ένωση·

7. επαναλαμβάνει ότι οι οντότητες που παρέχουν εξοπλισμό ή υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

8. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωστία του νομικού πλαισίου της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την παρουσία ευάλωτου εξοπλισμού σε στρατηγικούς τομείς και υποδομές νευραλγικής σημασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει, κατά περίπτωση, πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, για να αντιμετωπιστούν σε εύθετο χρόνο τυχόν ελλείψεις που εντοπίζονται, δεδομένου ότι η Ένωση βρίσκεται σε σταθερή διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ·

9. παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία NIS να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εν λόγω μεταφορά προκειμένου να διασφαλιστούν η ορθή εφαρμογή και επιβολή των διατάξεών της και η αποτελεσματικότερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές κατά της ασφάλειας·

10. επικροτεί και υποστηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να υποστηριχθούν καλύτερα τα κράτη μέλη κατά την αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

11. υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτεί υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας· ζητεί τη δημιουργία δικτύων και προϊόντων που θα είναι ασφαλή εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει εντολή στον ENISA να θέσει ως προτεραιότητα την επεξεργασία ενός συστήματος πιστοποίησης για τον εξοπλισμό 5G, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του 5G στην Ένωση θα πληροί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και θα είναι ανθεκτική σε «κερκόπορτες» ή μείζονα τρωτά σημεία που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των εξαρτώμενων υπηρεσιών της Ένωσης· συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες, τα προϊόντα και το λογισμικό ευρείας χρήσης που, λόγω της ευρείας τους κλίμακας, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και της οικονομίας·

12. επικροτεί ανεπιφύλακτα και υποστηρίζει τις προτάσεις για τα κέντρα ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και για ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την ΕΕ να διατηρήσει και να αναπτύξει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της·

13. επικροτεί το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το οποίο επιβάλλει απαιτήσεις ασφαλείας και εποπτεία από την Επιτροπή σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από τρίτες χώρες, ιδίως για ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει τη σημασία του αποκλεισμού των επεμβάσεων στον τομέα της ασφάλειας που προκαλούνται από αιτήματα αρχών τρίτων χωρών για συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών·

14. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας δικτύων υποδομών κρίσιμης σημασίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η υγεία και τα κοινωνικά συστήματα, θα διενεργούν σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται ειδικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος ή την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές τεχνολογιών υλισμικού και λογισμικού·

15. υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς συμμορφώνονται με την υποχρέωση ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ότι η κρυπτογράφηση, και κατά προτίμηση η διατερματική κρυπτογράφηση, αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων ανησυχιών για την ασφάλεια· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τα κράτη μέλη διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τη διερεύνηση και την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος μέσων προσφυγής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προϊόντων στην αγορά της ΕΕ·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την ασφάλεια μια υποχρεωτική πτυχή σε όλες τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για τις σχετικές υποδομές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης ευρωπαϊκών προτύπων και τεχνικών απαιτήσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια·

17. αναμένει από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων καθώς και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να διερευνούν διεξοδικά τις ενδείξεις για παραβιάσεις δεδομένων από εξωτερικούς πωλητές και να επιβάλλουν κατάλληλες ποινές και κυρώσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

18. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την έρευνα έως την ανάπτυξη και την υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών, να διαδίδει σχετικές πληροφορίες και να προάγει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και πιστεύει ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό·

19. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος στην ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και θα πρέπει να επιτρέψει στους ευρωπαίους πωλητές να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν να ανακτήσουν μερίδιο της αγοράς από τους ανταγωνιστές τους από τρίτες χώρες·

20. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την πτυχή της εποπτείας και του ελέγχου της αγοράς στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να προτείνει μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπενθυμίζει ότι οι παράγοντες του συγκεκριμένου κλάδου στην ΕΕ, και ιδίως οι ΜΜΕ, είναι ευάλωτοι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από κρατικούς φορείς, στις στρατηγικές εξαγορές και στη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα τους· υποστηρίζει ότι οι εν λόγω παράγοντες του κλάδου θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση πιθανών νομοθετικών μέτρων·

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει απαιτήσεις ασφάλειας ΤΠ στην αναθεώρηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων·

22. καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες του σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να λάβει υπόψη την υποχρεωτική διατερματική κρυπτογράφηση και την απαγόρευση στις «κερκόπορτες» που χρησιμοποιούνται με εντολή κυβερνήσεων, την οποία πρότεινε το Κοινοβούλιο στη θέση που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση·

23. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει ενέργειες σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα κατά την επόμενη συνεδρίασή του στις 21 Μαρτίου 2019·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36.

[2] ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.

[3] ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.

[6] ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 144.

[7] ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

[8] ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου