Menetlus : 2019/2537(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0163/2019

Esitatud tekstid :

B8-0163/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0163/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 56k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>soovituste kohta ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0163/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon soovituste kohta ELi ja USA vaheliste kaubandusläbirääkimiste alustamiseks

(2019/2537(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma 8. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi soovitustega komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks[1],

 võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruande kohta[2],

 võttes arvesse oma 3. juuli 2018. aasta resolutsiooni kliimadiplomaatia kohta[3],

 võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja USA suhete seisu kohta[4],

 võttes arvesse USA ja ELi 25. juuli 2018. aasta ühisavaldust pärast president Junckeri visiiti Valgesse Majja[5],

 võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusesinduse büroo poolt 2019. aasta jaanuaris avaldatud dokumenti „Konkreetsete läbirääkimiseesmärkide kokkuvõte USA ja ELi läbirääkimiste algatamiseks“ (Summary of Specific Negotiating Objectives for the Initiation of US-EU Negotiations),

 võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari 2019. aasta soovitust nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi tööstuskaupade suhtes kohaldatavate tollitariifide kaotamist käsitleva lepingu üle (COM(2019)0016) ja selle lisa, millega sätestatakse nende läbirääkimiste juhised[6],

 võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari 2019. aasta soovitust nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi vastavushindamise lepingu üle (COM(2019)0015) ja selle lisa, millega sätestatakse nende läbirääkimiste juhised[7],

 võttes arvesse komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta aruannet 25. juuli 2018. aasta avalduse kohta,

 võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ (COM(2015)0497)[8],

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et ELi ja USA tugev majanduslik, julgeoleku- ja poliitiline partnerlus on strateegilise tähtsusega ning ülioluline demokraatliku, turvalise ja jõuka maailmamajanduse ülesehitamiseks;

B. arvestades, et USA praeguse administratsiooni algatatud meetmed ja poliitikasuunad ei sea ohtu üksnes ELi ja USA kaubandussuhteid, mis on maailma mahukaimad majandussuhted, vaid kahjustavad rahvusvaheliste suhete aluspõhimõtteid, õigusriiki ja vastastikust austust, seades kahtluse alla ka reeglitel ja väärtustel põhineva mitmepoolse ülemaailmse kaubandussüsteemi; arvestades, et partnerlus vajab praeguste pingete vähendamiseks ning ELi ja USA kaubandussuhete suurema stabiilsuse ja prognoositavuse tagamiseks uut hoogu; arvestades mõlema poole probleeme, on ELil ja USA-l ühine huvi teha kaubanduspoliitika küsimustes koostööd ja koordineerida tegevust, et kujundada tulevast mitmepoolset kaubandussüsteemi ja ülemaailmseid standardeid;

C. arvestades, et EL järgib endiselt täielikult mitmepoolsuse põhimõtet ja WTO kehtestatud reeglitepõhist rahvusvahelist korda, mis on kasulik nii USA kui ka ELi kodanikele, ühiskonnale ja ettevõtjatele;

D. arvestades, et konsultatsioonideks ette nähtud 90-päevase ajavahemiku jooksul ei suudetud pidada ühtegi sisulist arutelu ELiga;

E. arvestades, et ametlikust mõju hindamise protsessist (sealhulgas jätkusuutlikkuse mõjuhinnangud), mis tavaliselt kaasneb kõigi kaubanduslepingute läbirääkimiste alustamisega ja mille suhtes komisjon on võtnud kohustuse kooskõlas strateegia „Kaubandus kõigile” ja parema õigusloome tegevuskava põhimõtetega, on lepingu piiratud ulatuse tõttu loobutud; arvestades, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste käigus tehtud mõjuhinnangut tuleks arvesse võtta;

F. arvestades, et EL vaidlustas USA dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude kehtestamise Hispaania oliividele ning on taotlenud USAga konsulteerimist WTO raames, sest sellised meetmed on alusetud, põhjendamatud ja WTO reeglitega vastuolus;

G. arvestades, et 31. mail 2018 kehtestas USA kaubanduse laiendamise seaduse paragrahvi 232 alusel terase ja alumiiniumi impordi, muu hulgas EList pärit impordi suhtes ebaseaduslikud tariifid; arvestades, et need tariifid kehtivad endiselt ja komisjon on neile vastanud WTO nõuetele vastavate tasakaalustavate meetmetega;

H. arvestades, et Trumpi administratsioon on algatanud samalaadse uurimise mootorsõidukite ja autoosade impordi suhtes, mis võib põhjustada suuremate tollimaksude kehtestamise selliste kaupade impordile EList; arvestades, et kavas on avaldada USA kaubandusministeeriumi aruanne koos soovitusega selle kohta, kas USA peaks kehtestama riikliku julgeolekuga seotud põhjustel autode impordipiirangud;

I. arvestades, et need USA ühepoolsed meetmed on ebaseaduslikud, tekitavad turu ebakindlust, õõnestavad nii USA kui ka ELi ettevõtjate konkurentsivõimet, kahjustavad ülemaailmseid kaubandusnorme ja võivad kaubanduspingeid teravdada; arvestades, et EL ja USA peaksid tegema koostööd, et reformida ja veelgi tugevdada WTO süsteemi ebaausate kaubandustavade vastu; arvestades, et sellega seoses on tervitatavad president Junckeri ja volinik Malmströmi algatused;

J. arvestades, et ELi ja USA läbirääkimiste esialgsed eesmärgid on oma ulatuse ja hõlmatud sektorite poolest erinevad; arvestades, et ühisavaldus ei hõlma autotööstust; arvestades, et komisjon on teatanud oma kavatsusest kaasata autotööstus kavandatavatesse läbirääkimistesse, ning andnud oma soovituses nõukogu otsuse kohta teada, et EL on valmis arvesse võtma võimalikke USA tundlikke aspekte seoses teatavate autotoodetega;

K. arvestades, et Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimised on selgelt näidanud, et praeguses etapis ei ole ELi ja USA laiaulatusliku kaubanduslepingu poliitilisi ja majanduslikke tingimusi saavutatud, mis on tingitud ülesande keerukusest ning kahe poole erinevatest kaubanduslikest lähenemisviisidest ja reeglitest; arvestades siiski, et varasemad kogemused on näidanud, et piiratud ulatusega lepinguid on võimalik sõlmida;

L. arvestades, et autotööstuse väljajätmine läbirääkimistest on üksnes USA poliitilistes huvides;

M. arvestades, et EL peab kahetsusväärseks USA sanktsioonide taaskehtestamist, mille põhjustas tagasitõmbumine ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast, ning Valgest Majast tulevaid ähvardusi vastusena ELi pingutustele täita oma kohustusi ühise laiaulatusliku tegevuskava raames;

1. võtab teadmiseks USA ja ELi 25. juuli 2018. aasta ühisavalduse; tuletab meelde, et selle avalduse eesmärk on vältida kaubanduspingete teravnemist; peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamenti ei teavitatud enne visiiti avalduse sisust ja eesmärkidest;

2. kordab, et EL ei tohiks pidada USAga läbirääkimisi ähvarduste õhkkonnas; märgib siiski, et soovitused alustada läbirääkimisi WTO nõuetele vastava lepingu sõlmimiseks on olulised, et järgida ja täiel määral täita avalduses ELi ja USA vahel kokku lepitud kohustusi;

3. peab kahetsusväärseks, et kuni tänaseni ei ole USA kohustunud terase- ja alumiiniumitariife kaotama ning et USA mootorsõidukite ja autoosade impordi uurimine ei ole veel lõppenud; peab kahetsusväärseks tariifide kehtestamist Hispaania oliividele;

4. palub komisjonil tagada, et igasugune koostöö regulatiivküsimustes jääks vabatahtlikuks ja austaks reguleerivate asutuste sõltumatust, et saaks kindlaks teha mittevajalikud tõkked ja halduskoormuse; tuletab meelde, et regulatiivse koostöö eesmärk peab olema ülemaailmse majanduse juhtimine, suurem lähenemine ja tõhusam koostöö rahvusvaheliste standardite vallas;

5. võtab teadmiseks asjaolu, et komisjon on teatanud valmisolekust võtta viivitamata tasakaalustavaid meetmeid, kui USA kehtestab EList eksporditavatele autodele tariifid või kvoodid; kinnitab oma toetust sellistele meetmetele;

6. kordab, et ELi ega USA läbirääkimisjuhised ei näe ette Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste taasalustamist; on seisukohal, et tööstuskaupade (sh autode) tariifide kaotamist käsitlev piiratud ulatusega leping USAga, milles võetakse arvesse Euroopa tööstuse tundlikke aspekte, mis on seotud energia- ja reguleerimiskulude erinevusega, ning samuti vastavushindamise leping, millega ei muudeta ELi standardeid ja eeskirju, võivad sillutada teed uue protsessi alustamisele, et töötada vastastikku kasulike kaubandussuhete suunas ja seeläbi leevendada praegusi kaubanduspingeid; rõhutab, et mis tahes leping peab olema kooskõlas WTO reeglite ja kohustustega, sealhulgas GATTi artikliga XXIV; märgib, et komisjoni soovitusi alustada läbirääkimisi ei tohiks tõlgendada märgina sellest, et komisjon soovib teha erandeid praegusest kaubandus- ja investeerimispoliitikast, nagu on esitatud strateegias „Kaubandus kõigile”;

7. märgib, et USA konkreetsetes läbirääkimiseesmärkides USA ja ELi läbirääkimiste algatamiseks nähakse ette USA põllumajandustoodetele täieliku juurdepääsu tagamine ELi turule, vähendades või kaotades tariife ning vähendades reeglite ja standardite erinevustega seotud tõkkeid; rõhutab, et ühisavaldus ei hõlma põllumajandust; märgib, et komisjoni esialgsetes läbirääkimisvolitustes keskendutakse rangelt tööstuskaupade, sh autotööstuse, tollitariifide kaotamisele, jättes välja põllumajandustooted; märgib, et komisjon tegi ajavahemikul 2017. aasta augustist kuni 2019. aasta jaanuarini ettevalmistusi sojaubade ELi turuosa suurendamiseks 9 %-lt 75 %-le ;

8. rõhutab, et tööstuskaubad moodustavad 94 % ELi ekspordist USAsse ning et tariifide vastastikune kaotamine võib suurendada ELi ja USA vahelisi kaubavooge; märgib, et USA kohaldab teatavatele toodetele, nagu nahatooted, rõivad ja tekstiilitooted, jalatsid ja keraamika, väga kõrgeid tariife ning nende kaotamine avaks ELi eksportijatele võimalusi ja suurendaks ELi tööstuse konkurentsivõimet;

9. on veendunud, et koostöö standardite ja vastavushindamise valdkonnas on vastastikku kasulik ELi ja USA ettevõtjatele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), kes saavad kasu testimis-, inspekteerimis- ja sertifitseerimisnõuete dubleerimise kõrvaldamisest; rõhutab, et see ei piira ELi standardeid;

10. märgib, et üks eespool nimetatud ühisavalduse eesmärke on soov teha WTO reformimiseks tihedat koostööd samu seisukohti jagavate partneritega; peab kahetsusväärseks, et USA blokeerib WTO uue apellatsioonikogu liikmete ametisse nimetamist, mis kahjustab WTO vaidluste lahendamise süsteemi toimimist;

11. väljendab sügavat kahetsust USA taganemise pärast Pariisi kokkuleppest; tuletab meelde, et Euroopa Parlament rõhutas oma resolutsioonis kliimadiplomaatia kohta, et EL peaks seadma Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise ja rakendamise tulevaste kaubanduslepingute sõlmimise eeltingimuseks; rõhutab siiski, et komisjoni soovitustes viidatakse piiratud ulatusega lepingule, mitte laiaulatuslikule vabakaubanduslepingule; on seetõttu seisukohal, et sellised lepingud peaksid olema erandiks, mis on tingitud konkreetsetest asjaoludest, ega tohiks mingil juhul luua tulevastel läbirääkimistel Euroopa Liidu jaoks pretsedenti; märgib sellega seoses, et kliimadiplomaatiat käsitlevas resolutsioonis rõhutatakse, kui oluline on teha USAga tihedat koostööd, ning kutsutakse komisjoni üles tegema USAga koostööd kliimakaitse- ja kestlikkusmeetmete alal;

12. on veendunud, et kaubandus- ja vastavushindamise lepingu sõlmimine USAga eespool nimetatud tingimustel ei kajasta ELi kaubanduslepingute üldpõhimõtteid; on siiski veendunud, et erakorralisi asjaolusid arvesse võttes võib läbirääkimiste alustamine USAga piiratud ulatusega lepingu ja täpsustatud eritingimuste üle olla Euroopa kodanike, ühiskonna ja ettevõtjate, eelkõige VKEde huvides, tekitada majanduskasvu ning luua partnerite vahel positiivsema õhkkonna, mis aitaks neil ühiselt toime tulla üleilmsete probleemidega, kaasa arvatud WTO reformiga, aidates ületada praegust kaubandusummikseisu, kuid see saab olla üksnes edukas ja kooskõlas väärtustel põhineva ELi kaubanduspoliitikaga, kui on täidetud järgmised miinimumtingimused:

1) USA kaubanduse laiendamise 1962. aasta seaduse paragrahvi 232 alusel alumiiniumi ja terase suhtes kehtestatud tollimaksud tühistatakse enne lepingu sõlmimist;

2) kodanikuühiskonnaga konsulteeritakse põhjalikult ja kavandatava lepingu puhul tehakse jätkusuutlikkuse mõjuhinnang ning selles valdkonnas juba tehtud mõjuhinnanguid ja uuringuid võetakse arvesse;

13. kutsub seetõttu nõukogu üles võtma neid kaalutlusi läbirääkimisjuhiste vastuvõtmisel arvesse ning tagama, et

 EL võtaks selge kohustuse lisada läbirääkimistesse autode ja autoosade teema;

 oleks suurem selgus, kuidas päritolureegleid läbirääkimiste käigus käsitletakse;

 põllumajandus jäetakse läbirääkimiste kavast välja;

 läbirääkimisvolitustesse lisatakse peatamisklausel, mida saab igal ajal kasutada, kui USA peaks läbirääkimiste ajal või enne läbirääkimiste algust ELi toodete suhtes uusi tariife või muid kaubandust piiravaid meetmeid kehtestama, tehes seda 1962. aasta kaubanduse laiendamise seaduse paragrahvi 232, 1974. aasta kaubandusseaduse paragrahvi 301 või mõne muu USA sellesarnase õigusakti alusel;

14. palub komisjonil parlamenti teavitada ja kaasata see täielikult läbirääkimiste kõigisse etappidesse, võttes arvesse ka Euroopa Parlamendi valimisi; kutsub nõukogu üles mitte lubama lepingut kohaldada enne, kui parlament on andnud oma nõusoleku; eeldab, et nii komisjon kui ka nõukogu tagavad ka edaspidi kogu läbirääkimiste ajal võimalikult suure läbipaistvuse; palub seetõttu nõukogul avaldada läbirääkimisjuhised, kui komisjon need heaks kiidab; tuletab komisjonile meelde kohustust esitada kooskõlas parema õigusloome tegevuskavaga võimaliku lepingu jätkusuutlikkuse mõjuhinnang;

15. kutsub nõukogu üles läbirääkimisjuhiseid mitte heaks kiitma enne, kui parlament on oma seisukoha vastu võtnud;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning USA administratsioonile ja Kongressile.

[1] ELT C 265, 11.8.2017, lk 35.

[2] Vastuvõetud tekstid: P8_TA(2018)0230.

[3] Vastuvõetud tekstid: P8_TA(2018)0280.

[4] Vastuvõetud tekstid: P8_TA(2018)0342.

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave