Procedūra : 2019/2537(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0163/2019

Pateikti tekstai :

B8-0163/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0163/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 56k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl rekomendacijų pradėti ES ir JAV derybas dėl prekybos</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komiteto vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0163/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl rekomendacijų pradėti ES ir JAV derybas dėl prekybos

(2019/2537(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 8 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo[1],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo metinės ataskaitos[2],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl ES klimato diplomatijos[3],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir JAV santykių padėties[4],

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 25 d. bendrą JAV ir ES pareiškimą po Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio vizito Baltuosiuose rūmuose[5],

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio mėn. Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos atstovo biuro paskelbtą „Konkrečių derybų tikslų, skirtų JAV ir ES derybų pradžiai, santrauką“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 18 d. kartu su Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl pramoninėms prekėms taikomų muito mokesčių panaikinimo (COM(2019)0016) ir priede paskelbtus tokių derybų nurodymus[6],

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 18 d. kartu su Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl atitikties vertinimo, paskelbtus derybų nurodymus (Priedas)[7],

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. sprendimą dėl 2018 m. liepos 25 d. pareiškimo įgyvendinimo,

 atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497)[8],

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos;

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi tvirta ES ir JAV ekonominė, saugumo ir politinė partnerystė turi strateginės svarbos kuriant demokratišką, saugią ir klestinčią pasaulio ekonomiką;

B. kadangi dėl dabartinės JAV administracijos vykdomų veiksmų ir politikos kyla sunkumų ne tik ES ir JAV prekybos santykiams, kurie yra didžiausios apimties ekonominiai santykiai pasaulyje, bet jais taip pat yra apsunkinami esminiai tarptautinių santykių principai, teisinės valstybės ir abipusės pagarbos principai, o taip pat kenkiama taisyklėmis ir vertybėmis pagrįstai daugiašalei pasaulinės prekybos sistemai; kadangi santykiuose yra būtinas naujas postūmis siekiant sumažinti dabartinę įtampą ir užtikrinti didesnį ES ir JAV prekybos santykių stabilumą bei nuspėjamumą; kadangi, atsižvelgiant į abiejų šalių patiriamus sunkumus, ES ir JAV yra suinteresuotos prekybos politikos klausimais bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus, kad būtų galima formuoti būsimą daugiašalę prekybos sistemą ir pasaulinius standartus;

C. kadangi ES toliau visapusiškai laikosi daugiašališkumo ir taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos, kaip įtvirtinta PPO susitarime, nes tai naudinga žmonėms, bendruomenėms ir įmonėms tiek JAV, tiek ES;

D. kadangi per nustatytą 90 dienų laikotarpį, skirtą konsultacijoms, nebuvo surengta jokių diskusijų su ES dėl taikymo srities;

E. kadangi dėl ribotos susitarimo apimties atsisakyta oficialaus poveikio vertinimo proceso, įskaitant poveikio tvarumui vertinimus, kurie paprastai pridedami prie prekybos derybų pradžios ir kurių Komisija įsipareigojo laikytis pagal strategiją „Prekyba visiems“ bei geresnio reglamentavimo darbotvarkės principus; kadangi reikėtų susipažinti su derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo poveikio vertinimu ir į jį atsižvelgti;

F. kadangi ES prieštarauja JAV antidempingo ir kompensacinių muitų taikymui Ispanijos alyvuogėms ir paprašė konsultacijų su JAV Pasaulio prekybos organizacijoje, atsižvelgiant į tai, kad tokios priemonės yra nepagrįstos, neteisėtos ir prieštaraujančios PPO taisyklėms;

G. kadangi 2018 m. gegužės 31 d. JAV, remdamasi Prekybos plėtros įstatymo 232 skirsniu, nustatė neteisėtus muitus plieno ir aliuminio importui iš kitų šalių, įskaitant ir ES; kadangi šie tarifai vis dar taikomi, o Komisija į juos atsakė PPO reikalavimus atitinkančiomis perbalansavimo priemonėmis;

H. kadangi D. Trumpo administracija pradėjo panašų motorinių transporto priemonių ir automobilių dalių importo tyrimą, dėl kurio tokių prekių importui iš ES galėtų būti taikomi didesni tarifai; kadangi netrukus bus išleista JAV komercijos departamento ataskaita, kurioje būtų pateikta rekomendacija, ar JAV turėtų priimti svarbius automobilių importo apribojimus remiantis nacionalinio saugumo sumetimais;

I. kadangi šios JAV vienašališkos priemonės yra neteisėtos, jomis kuriamas rinkos netikrumas, kenkiama tiek JAV, tiek ES įmonių konkurencingumui, kenkiama pasaulinėms prekybos taisyklėms ir dėl jų kyla prekybos įtampos didinimo pavojus; kadangi ES ir JAV turėtų bendradarbiauti, kad performuotų ir toliau stiprintų PPO sistemą, kuria kovojama su nesąžininga prekybos praktika; kadangi šiuo klausimu palankiai vertinamos iniciatyvos, kurių ėmėsi Pirmininkas J. C. Juncker ir Komisijos narė C. Malmström;

J. kadangi ES ir JAV derybų tikslų projektai skiriasi tiek taikymo sritimi, tiek aprėpiamais sektoriais; kadangi bendras pareiškimas neapima automobilių sektoriaus; kadangi Komisija pademonstravo savo ketinimą įtraukti automobilių sektorių į numatomas derybas ir savo rekomendacijoje dėl Tarybos sprendimo paskelbė, kad ES pasirengusi atsižvelgti į galimą JAV pažeidžiamumą tam tikrų automobilių sektoriaus produktų atžvilgiu;

K. kadangi iš derybų dėl TPIP aiškiai matyti, kad dėl sumanymo sudėtingumo ir skirtingų požiūrių į prekybą bei skirtingų dviejų šalių taisyklių šiame etape nebuvo laikomasi politinių ir ekonominių išsamaus ES ir JAV prekybos susitarimo sąlygų; tačiau, kadangi  iš ankstesnės patirties matyti, kad būtų galima sėkmingai sudaryti riboto pobūdžio susitarimus;

L. kadangi automobilių sektoriaus klausimų pašalinimas iš derybų yra susijęs tik su politiniais išskirtinai JAV interesais;

M. kadangi ES apgailestauja, kad dėl savo pasitraukimo iš Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP) JAV vėl įvedė sankcijas, taip pat dėl iš Baltųjų Rūmų sklindančių grasinimų dėl ES pastangų laikytis savo BVVP įsipareigojimų;

1. atkreipia dėmesį į 2018 m. liepos 25 d. bendrą JAV ir ES pareiškimą; primena, kad šiuo pareiškimu siekiama išvengti įtampos didėjimo prekybos srityje; apgailestauja, kad prieš vizitą Europos Parlamentas nebuvo informuotas apie pareiškimo turinį ir tikslus;

2. pakartoja, kad ES turėtų nesiderėti su JAV, kai yra grasinama; vis dėlto pažymi, kad būtina laikytis rekomendacijų pradėti derybas dėl PPO taisykles atitinkančio susitarimo ir visapusiškai įgyvendinti įsipareigojimus, dėl kurių ES ir JAV susitarė pareiškime;

3. apgailestauja, kad iki šios dienos JAV nėra įsipareigojusi panaikinti muitų tarifų plienui ir aliuminiui ir kad vis dar vyksta motorinių transporto priemonių ir automobilių dalių importo į JAV tyrimas; apgailestauja dėl tarifų taikymo Ispanijos alyvuogėms;

4. ragina Komisiją užtikrinti kad visas bendradarbiavimas reguliavimo klausimais tebebūtų savanoriškas ir juo būtų paisoma reguliavimo institucijų savarankiškumo, siekiant nustatyti nereikalingas kliūtis ir administracinę naštą; primena, kad bendradarbiavimu reguliavimo srityje turi būti siekiama naudos pasaulio ekonomikos valdymui stiprinant suderinimą ir spartinant bendradarbiavimą tarptautinių standartų srityje;

5. pažymi tai, kad Komisija nurodė esanti pasirengusi skubiai priimti perbalansavimo priemones, jeigu ES nustatys muitų tarifus arba kvotas iš ES eksportuojamiems automobiliams; pakartoja remianti tokias priemones;

6. pakartoja, kad nei ES, nei JAV derybiniuose nurodymuose nenumatoma atnaujinti derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės; laikosi nuomonės, kad ribotas susitarimas su JAV dėl muitų tarifų panaikinimo pramoninėms prekėms, įskaitant automobilius ir kuris atsižvelgia į Europos pramonės pažeidžiamumą, susijusį su skirtingomis išlaidomis energijos ir reguliavimo srityse, taip pat įskaitant susitarimą dėl atitikties vertinimo, kuriuo nebūtų keičiami ES standartai ir taisyklės, galėtų sudaryti sąlygas pradėti naują abejoms šalims naudingų prekybinių santykių kūrimo procesą ir taip sumažinti dabartinę šių santykių įtampą; pabrėžia, kad bet koks susitarimas turi atitikti PPO taisykles ir įsipareigojimus, įskaitant Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį; pažymi, kad Komisijos rekomendacijos pradėti derybas neturėtų būti suprantamos kaip ženklas, kad ji būtų pasirengusi nesilaikyti dabartinės prekybos ir investicijų politikos, apibrėžtos strategijoje „Prekyba visiems“;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad JAV derybų tikslais, skirtais JAV ir ES deryboms inicijuoti, siekiama užtikrinti visapusišką JAV žemės ūkio prekių patekimą į ES rinką, sumažinant ar panaikinant muitų tarifus, taip pat mažinant su reglamentų ir standartų skirtumais susijusias kliūtis; pabrėžia, kad žemės ūkio sektorius nėra įtrauktas į bendrą pareiškimą; atkreipia dėmesį, kad Komisijos derybų įgaliojimų projekte griežtai akcentuojamas tarifų taikymo visoms pramoninėms prekėms, įskaitant automobilių sektorių, panaikinimas, neįtraukiant žemės ūkio produktų; pažymi, kad Komisija nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. atvėrė kelią 9 % padidinti ES rinkos dalį sojoms;

8. pabrėžia, kad pramoninės prekės sudaro 94 proc. į JAV eksportuojamų ES produktų ir kad abiem pusėms panaikinus muitų tarifus įmanoma padidinti ES ir JAV prekybos srautus; pažymi, kad JAV pagamintiems gaminiams, pvz., odiniams gaminiams, drabužiams ir tekstilei, avalynei ir keraminiams dirbiniams, taiko tam tikrus labai didelius muitų tarifus ir kad jų panaikinimas atvertų galimybes ES eksportuotojams ir padidintų ES pramonės konkurencingumą;

9. mano, kad bendradarbiavimas vykdant standartų ir atitikties vertinimą teikia abipusę naudą ES ir JAV įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurioms bus naudingas tyrimų, tikrinimų ir sertifikavimo reikalavimų dubliavimosi panaikinimas; pabrėžia, kad taip nepažeidžiami ES standartai;

10. pažymi, kad vienas iš pirmiau minėto bendro pareiškimo tikslų yra dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su panašiai mąstančiais partneriais siekiant reformuoti PPO; apgailestauja, kad JAV stabdo naujų narių skyrimą į PPO Apeliacinę Tarybą, o tai kenkia PPO ginčų sprendimo sistemos veikimui;

11. labai apgailestauja dėl to, kad JAV pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo; primena, kad Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl klimato diplomatijos pabrėžė, kad ES turėtų ratifikuoti ir įgyvendinti Paryžiaus susitarimą kaip sąlygą, reikalingą visiems prekybos susitarimams ateityje; vis dėlto pabrėžia, kad rekomendacijoje nurodytas ribotas susitarimas, o ne išsamus laisvosios prekybos susitarimas; todėl mano, kad tokie susitarimai turėtų būti priimami tik išimties tvarka, kai to reikalauja konkrečios aplinkybės, ir bet kuriuo atveju, nesukurti precedento Europos Sąjungai derybose ateityje; šiuo atžvilgiu pažymi, kad rezoliucijoje dėl klimato diplomatijos pabrėžta, kaip svarbu glaudžiai bendradarbiauti su JAV, ir ragina Komisiją bendradarbiauti su JAV klimato ir tvarumo politikos klausimu;

12. mano, kad prekybos ir atitikties vertinimo susitarimo su JAV sudarymas minėtomis sąlygomis neatspindi bendrųjų ES prekybos susitarimų principų; vis dėlto mano, kad, atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes, derybų dėl susitarimo su JAV, kurio taikymo sritis yra ribota, o „raudonos“ linijos yra aiškiai nubrėžtos, pradžia gali padėti pasiekti rezultatą, kuris galėtų būti naudingas Europos piliečiams, visuomenei ir įmonėms, visų pirma MVĮ, galėtų paskatinti ekonomikos augimą, taip pat sukurti palankesnę klimatą tarp partnerių, kuris padėtų jiems kartu spręsti pasaulines problemas, įskaitant PPO reformą, padedant išeiti iš dabartinės prekybinės aklavietės. Tačiau susitarimas bus sėkmingas ir derės su vertybėmis grindžiama ES prekybos politika, jei bus laikomasi šių būtiniausių sąlygų:

1)  aliuminio ir plieno tarifų panaikinimas pagal 1962 m. JAV prekybos plėtros akto 232 skirsnį iki susitarimo sudarymo;

2) visapusiškas konsultavimosi su pilietine visuomene procesas ir siūlomo susitarimo poveikio tvarumui vertinimas, taip pat atsižvelgiant į šioje srityje jau atliktus poveikio vertinimus ir tyrimus;

13. todėl, ragina Tarybą atsižvelgti į šiuos aspektus priimant derybinius nurodymus ir užtikrinti, kad:

 bus prisiimtas aiškus ES įsipareigojimas į derybas įtraukti automobilius ir automobilių dalis;

 bus suteikta daugiau aiškumo dėl to, kaip derybose bus sprendžiamas kilmės taisyklių klausimas;

 derybos dėl žemės ūkio nebus įtrauktos į derybų apimtį,

 į derybų įgaliojimus bus įtraukta sustabdymo sąlyga, kurią būtų galima taikyti bet kuriuo metu, jeigu JAV ES produktams nustatytų papildomus muitų tarifus ar kitas prekybą ribojančias priemones  remiantis 1962 m. Prekybos plėtros akto 232 skirsniu arba 1974 m. Prekybos akto 301 skirsniu, arba bet kuriuo kitu panašiu JAV įstatymu derybose ar prieš jas pradedant;

14. ragina Komisiją informuoti Parlamentą ir visapusiškai jį įtraukti visais derybų etapais, taip pat atsižvelgiant į Europos Parlamento rinkimus; ragina Tarybą neleisti taikyti šio susitarimo, kol jam Parlamentas nepritars; tikisi, kad ir Komisija, ir Taryba derybų procese toliau užtikrins kuo didesnį skaidrumą; todėl, ragina Tarybą skelbti derybų nurodymus, jeigu ji šiems pritaria; primena Komisijai jos prievolę pateikti galimo susitarimo poveikio tvarumui vertinimą pagal geresnio reglamentavimo darbotvarkę;

15. ragina Tarybą nepatvirtinti derybų direktyvų iki Parlamentas nepriims savo pozicijos;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei JAV administracijai ir Kongresui.

[1]OL L 265, 2017 8 11, p. 35.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0230.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0280.

[4] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0342.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas