Postup : 2019/2537(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0163/2019

Predkladané texty :

B8-0163/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0163/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o odporúčaniach na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}v mene Výboru pre medzinárodný obchod</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0163/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o odporúčaniach na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA

(2019/2537(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2018 o diplomacii v oblasti klímy[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a USA[4],

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie USA a EÚ z 25. júla 2018 po návšteve predsedu Junckera v Bielom dome[5],

 so zreteľom na Súhrn špecifických cieľov rokovaní na začatie rokovaní medzi USA a EÚ, ktorý v januári 2019 uverejnil Úrad obchodného zástupcu Spojených štátov amerických,

 so zreteľom na odporúčanie Komisie z 18. januára 2019 na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode so Spojenými štátmi americkými o odstránení ciel na priemyselné výrobky (COM(2019)0016) a na jeho prílohu, v ktorej sa stanovujú smernice na tieto rokovania[6],

 so zreteľom na odporúčanie Komisie z 18. januára 2019 na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode so Spojenými štátmi americkými o posudzovaní zhody (COM(2019)0015) a na jeho prílohu, v ktorej sa stanovujú smernice na tieto rokovania[7],

 so zreteľom na správu Komisie z 30. januára 2019 o vykonávaní vyhlásenia z 25. júla 2018,

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497)[8],

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre medzinárodný obchod,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže silné hospodárske, bezpečnostné a politické partnerstvo medzi EÚ a USA má strategický význam a je kľúčové pre budovanie demokratického, bezpečného a prosperujúceho svetového hospodárstva;

B. keďže opatrenia a politiky, ktoré začala vykonávať súčasná vláda USA, nielen že postihujú obchodné vzťahy medzi EÚ a USA – ktoré predstavujú najrozsiahlešie hospodárske vzťahy na svete –, ale tým, že spochybňujú základné zásady medzinárodných vzťahov, právneho štátu a vzájomného rešpektu, tiež oslabujú pravidlá a mnohostranný celosvetový obchodný systém založený na hodnotách;‑ keďže v rámci tohto partnerstva je potrebný nový impulz na zníženie súčasného napätia a zabezpečenie väčšej stability a predvídateľnosti v obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA; keďže vzhľadom na výzvy, ktorým čelia obe strany, majú EÚ a USA spoločný záujem na spolupráci a koordinácii záležitostí obchodnej politiky s cieľom formovať budúci multilaterálny obchodný systém a globálne normy;

C. keďže EÚ je naďalej plne odhodlaná presadzovať multilateralizmus a medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ktorý je zakotvený vo WTO a ktorý je prospešný pre občanov, spoločnosti a podniky v USA aj EÚ;

D. keďže počas 90-dňovej zákonom stanovenej lehoty na konzultácie sa s EÚ neviedli žiadne informatívne diskusie;

E. keďže v dôsledku obmedzeného rozsahu pôsobnosti dohody sa upustilo od formálneho procesu posúdenia vplyvu vrátane posúdenia vplyvu na udržateľnosť, ktoré zvyčajne sprevádzajú začiatok obchodných rokovaní a ku ktorým sa Komisia zaviazala v súlade so stratégiou Obchod pre všetkých a zásadami programu lepšej právnej regulácie; keďže posúdenie vplyvu, ktoré sa vykonalo počas rokovaní o TTIP, by sa malo preštudovať a zohľadniť;

F. keďže EÚ napadla uloženie antidumpingových a vyrovnávacích ciel USA na španielske olivy a požiadala o konzultácie s USA v rámci WTO vzhľadom na to, že takéto opatrenia sú neodôvodnené, neopodstatnené a v rozpore s pravidlami WTO;

G. keďže 31. mája 2018 USA na základe článku 232 zákona o rozšírení obchodu uložili nezákonné clá na dovoz ocele a hliníka, okrem iného z EÚ; keďže tieto clá sa stále uplatňujú a Komisia na ne reagovala vyrovnávacími opatreniami, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO;

H. keďže vláda prezidenta Trumpa začala podobné prešetrovanie v oblasti dovozu motorových vozidiel a automobilových súčiastok, čo by mohlo viesť k zvýšeným clám na dovoz tohto tovaru z EÚ; keďže má byť zverejnená správa ministerstva obchodu USA s odporúčaním o tom, či by USA z dôvodov národnej bezpečnosti mali alebo nemali prijať dovozné obmedzenia týkajúce sa automobilov;

I. keďže tieto jednostranné opatrenia USA sú nezákonné, vytvárajú trhovú neistotu, oslabujú konkurencieschopnosť spoločností z USA aj EÚ, narúšajú pravidlá svetového obchodu a predstavujú riziko eskalácie obchodného napätia; keďže EÚ a USA by mali spolupracovať na reforme a ďalšom posilnení systému WTO proti nekalým obchodným praktikám; keďže iniciatívy predsedu Junckera a komisárky Malmströmovej sú v tejto súvislosti vítané;

J. keďže návrhy rokovacích cieľov EÚ a USA sa líšia, pokiaľ ide o rozsah i odvetvia, na ktoré sa vzťahujú; keďže spoločné vyhlásenie sa nevzťahuje na automobilový priemysel; keďže Komisia oznámila svoj zámer zahrnúť do plánovaných rokovaní aj automobilový priemysel a vo svojom odporúčaní na rozhodnutie Rady oznámila, že EÚ je pripravená zohľadniť potenciálne americké citlivé otázky v súvislosti s určitými výrobkami automobilového priemyslu;

K. keďže rokovania o TTIP jasne ukázali, že v tejto fáze neboli splnené politické a hospodárske podmienky komplexnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA, a to v dôsledku zložitosti projektu a odlišných obchodných prístupov a pravidiel oboch strán; keďže však predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že je možné pozitívne uzatvoriť obmedzené dohody;

L. keďže vylúčenie automobilového odvetvia z rokovaní je iba v politickom záujme Spojených štátov;

M. keďže EÚ vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA opäť zaviedli sankcie v dôsledku svojho odstúpenia od spoločného komplexného akčného plánu, ako aj nad hrozbami prichádzajúcimi z Bieleho domu ako reakcia na úsilie EÚ dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce zo spoločného komplexného akčného plánu;

1. berie na vedomie spoločné vyhlásenie EÚ a USA z 25. júla 2018; pripomína, že cieľom tohto vyhlásenia je zabrániť eskalácii napätia v obchode; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament nebol pred návštevou informovaný o obsahu a cieľoch vyhlásenia;

2. pripomína, že EÚ by nemala rokovať s USA pod hrozbou; konštatuje však, že odporúčania začať rokovania o dohode, ktorá je v súlade s WTO, sú nevyhnutné na podporu a plné vykonávanie záväzkov dohodnutých medzi EÚ a USA vo vyhlásení;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA sa zatiaľ nezaviazali, že zrušia clá na oceľ a hliník, a že skúmanie dovozu motorových vozidiel a automobilových súčiastok do USA stále prebieha; vyjadruje poľutovanie nad uvalením ciel na španielske olivy;

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všetka spolupráca v regulačných záležitostiach zostane dobrovoľná a bude rešpektovať samostatnosť regulačných orgánov s cieľom zistiť zbytočné prekážky a administratívnu záťaž; pripomína, že cieľom regulačnej spolupráce musí byť prínos pre riadenie svetového hospodárstva intenzívnejším zbližovaním a užšou spoluprácou v oblasti medzinárodných noriem;

5. berie na vedomie, že Komisia oznámila, že je pripravená okamžite prijať vyrovnávacie opatrenia v prípade, že Spojené štáty zavedú clá alebo kvóty na automobily vyvážané z EÚ; opakuje, že podporuje takéto opatrenia;

6. opätovne zdôrazňuje, že ani úniové, ani americké smernice na rokovania nepočítajú s obnovením rokovaní o TTIP; zastáva názor, že obmedzená dohoda s USA o odstránení ciel na priemyselné výrobky vrátane automobilov, ktorá zohľadňuje citlivé európske priemyselné otázky súvisiace s rozdielmi v nákladoch na energiu a reguláciu, ako aj dohoda o posudzovaní zhody bez zmien noriem a pravidiel EÚ, by mohli pripraviť cestu k začatiu nového procesu smerujúceho k vzájomne prospešným obchodným vzťahom, a tým zmierniť súčasné napätie v obchode; zdôrazňuje, že každá dohoda musí byť v súlade s pravidlami a záväzkami WTO vrátane článku XXIV dohody GATT; poznamenáva, že odporúčania Komisie začať rokovania by sa nemali chápať ako znamenie toho, že by sa Komisia chcela odchýliť od existujúcich obchodných a investičných politík, ako sa uvádza v stratégii Obchod pre všetkých;

7. konštatuje, že špecifické ciele rokovaní USA na začatie rokovaní medzi USA a EÚ majú zabezpečiť komplexný prístup poľnohospodárskych výrobkov z USA na trh v EÚ znížením alebo odstránením ciel, ako aj znížením prekážok spojených s rozdielmi medzi  predpismi a normami; zdôrazňuje, že na poľnohospodárstvo sa toto spoločné vyhlásenie nevzťahuje; konštatuje, že návrh mandátu Komisie na rokovanie sa dôsledne zameriava na odstránenie ciel na priemyselné výrobky – vrátane automobilového priemyslu –, pričom poľnohospodárske výrobky sú vylúčené; konštatuje, že Komisia pripravila podmienky na zvýšenie trhového podielu sóje na trhu EÚ v období medzi augustom 2017 a januárom 2019 z 9 % na 75 %;

8. zdôrazňuje, že priemyselný tovar predstavuje 94 % vývozu EÚ do USA a že vzájomné odstránenie ciel má potenciál zvýšiť obchodné toky medzi EÚ a USA; konštatuje, že USA uplatňujú niektoré veľmi vysoké clá na priemyselný tovar, ako sú kožené výrobky, oblečenie a textil, obuv a keramika, a že odstránenie týchto ciel by otvorilo príležitosti pre vývozcov EÚ a posilnilo konkurencieschopnosť priemyselných odvetví EÚ;

9. domnieva sa, že spolupráca v oblasti noriem a posudzovania zhody je vzájomne prospešná pre podniky EÚ a USA, najmä malé a stredné podniky (MSP), ktoré budú ťažiť z odstránenia duplicity v súvislosti s požiadavkami na skúšanie, inšpekciu a certifikáciu; zdôrazňuje, že tým nie sú dotknuté normy EÚ;

10. poznamenáva, že jedným z cieľov uvedeného spoločného vyhlásenia je snaha o úzku spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi na reforme WTO; vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA blokujú nominácie nových členov odvolacieho orgánu WTO, čo poškodzuje fungovanie mechanizmu WTO na urovnávanie sporov;

11. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že USA odstúpili od Parížskej dohody; pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení o diplomacii v oblasti klímy zdôraznil, že EÚ by mala podmieniť budúcu obchodnú dohodu ratifikáciou a vykonávaním Parížskej dohody; zdôrazňuje však, že odporúčania odkazujú na obmedzenú dohodu, a nie na komplexnú dohodu o voľnom obchode; domnieva sa preto, že všetky takéto dohody by mali predstavovať výnimku vyplývajúcu z osobitných okolností, a v žiadnom prípade by nemali vytvárať precedens pre Európsku úniu pri budúcich rokovaniach; v tejto súvislosti konštatuje, že v uznesení o diplomacii v oblasti klímy sa zdôrazňuje význam úzkej spolupráce s USA, a vyzýva Komisiu, aby s USA spolupracovala na politikách v oblasti klímy a udržateľnosti;

12. domnieva sa, že uzavretie dohody o obchode a posudzovaní zhody s USA za uvedených podmienok neodráža všeobecné zásady obchodných dohôd EÚ; domnieva sa však, že vzhľadom na výnimočné okolnosti môže otvorenie rokovaní s USA o dohode s obmedzeným rozsahom a stanovenými kategorickými limitmi priniesť výsledok, ktorý by mohol byť v záujme európskych občanov, spoločností a podnikov, najmä MSP, výsledok, ktorý by mohol vytvárať hospodársky rast, ako aj vytvoriť pozitívnejšie ovzdušie vzťahov medzi partnermi, ktoré by tým, že by prispelo k prekonaniu súčasnej patovej situácie v oblasti obchodu im mohlo pomôcť spoločne riešiť globálne problémy – vrátane reformy WTO –, pričom tento výsledok môže byť úspešný a v súlade s obchodnou politikou založenou na hodnotách EÚ, iba ak sú splnené tieto minimálne podmienky:

(1) zrušenie ciel na hliník a oceľ podľa článku 232 zákona USA o rozšírení obchodu z roku 1962, a to pred uzatvorením dohody;

(2) komplexný proces konzultácií s občianskou spoločnosťou, posúdenie vplyvu navrhovanej dohody na udržateľnosť a zohľadnenie posúdení vplyvu a štúdií, ktoré už boli vykonané v tejto oblasti;

13. vyzýva preto Radu, aby tieto pripomienky zohľadnila pri prijímaní smerníc na rokovania a aby zabezpečila:

 jasný záväzok v rámci mandátu EÚ zahrnúť do rokovaní automobily a automobilové súčiastky,

 väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa budú pri rokovaniach riešiť pravidlá pôvodu,

 aby poľnohospodárstvo bolo vylúčené z rozsahu rokovaní,

 začlenenie do mandátu na rokovanie doložky o pozastavení, ktorá sa aktivuje vždy, keď USA počas rokovaní, alebo pred začatím týchto rokovaní uložia na výrobky EÚ dodatočné clá alebo iné opatrenia obmedzujúce obchod, a to buď na základe článku 232 zákona o rozšírení obchodu z roku 1962 alebo článku 301 zákona o obchode z roku 1974 alebo na základe akéhokoľvek iného podobného právneho predpisu USA;

14. vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament a aby ho v plnej miere zapojila do všetkých fáz rokovaní, a to aj so zreteľom na voľby do Európskeho parlamentu; vyzýva Radu, aby nepovolila uplatňovanie dohody pred tým, než Parlament udelí svoj súhlas; očakáva, že Komisia i Rada budú naďalej zabezpečovať najvyššiu úroveň transparentnosti počas rokovaní; vyzýva preto Radu, aby zverejnila smernice na rokovania, ak ich schváli; pripomína Komisii, že v súlade s programom lepšej právnej regulácie je v súvislosti s potenciálnou dohodou povinná predložiť posúdenie vplyvu na udržateľnosť;

15. vyzýva Radu, aby neschválila smernice na rokovania predtým, ako Parlament prijme svoju pozíciu;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Kongresu Spojených národov.

[1]Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 35.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2018)0230.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0280.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0342.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie