Postup : 2019/2575(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0164/2019

Předložené texty :

B8-0164/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.22

Přijaté texty :


<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0164/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních na úrovni EU za účelem jejich omezení</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Hans-Olaf Henkel</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0164/2019

Usnesení Evropského parlamentu o bezpečnostních hrozbách souvisejících se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a o případných opatřeních na úrovni EU za účelem jejich omezení

(2019/2575(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948 (UN A/RES/3/217 A),

 s ohledem na Chartu OSN z roku 1945,

 s ohledem na Dohodu o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) z roku 1994,

 s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2018 o kybernetické obraně[1];

 s ohledem na svůj postoj, který byl přijat v prvním čtení dne 14. února 2019, k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie[2],

 s ohledem na zprávu o typech ohrožení za rok 2018 vypracovanou Agenturou EU pro bezpečnost sítí a informací (ENISA),

 s ohledem na opatření pro budování kybernetické bezpečnosti v Evropě navržená Komisí při příležitosti projevu o stavu Unie v roce 2018,

 s ohledem na informační přehled Komise ze dne 6. června 2018 nazvaný „Jednotný digitální trh: politická dohoda o pravidlech utvářejících telekomunikační trhy v éře 5G“,

 s ohledem na veřejné slyšení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku na téma "Konektivita digitální budoucnosti“ konané dne 19. února 2019,

 s ohledem na studii generálního ředitelství pro vnější politiky Unie ze dne 19. července 2018 nazvanou „Nová éra ve vztazích mezi EU a Čínou: rozsáhlejší strategická spolupráce?“,

 s ohledem na dohodu WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a na Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském,

 s ohledem na statistiky Eurostatu ze dne 25. února 2019 týkající se stavu přímých investic v Číně a stavu přímých čínských investic v EU, z nichž vyplývá, že mezi léty 2013 a 2017 dosáhly investice EU v Číně výše 1 082 806 milionů EUR, zatímco čínské investice v EU 195 681 milionů EUR,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zavádění 5G je klíčové pro dosažení jednotného digitálního trhu a zásadní pro hospodářský a technologický rozvoj v EU obecně;

B. vzhledem k tomu, že 5G zlepší životní i pracovní podmínky občanů a podniků EU, neboť umožní rychlejší spojení než kdykoli předtím a podpoří účinnost a produktivitu;

C. vzhledem k tomu, že čínští dodavatelé technologií rozšiřují svou přítomnost v EU, neboť v porovnání se svými evropskými konkurenty často představují technologicky vyspělejší a levnější alternativu; vzhledem k tomu, že pro EU a ostatní západní země je to strategická výzva;

D. vzhledem k tomu, že EU musí být i nadále otevřená investicím a přijímat restriktivní opatření jen z důvodu národní bezpečnosti;

E. vzhledem k tomu, že strategičtí partneři EU, jako jsou Spojené státy, Austrálie a Nový Zéland, vyjadřují znepokojení v souvislosti s používáním čínského vybavení v sítích 5G; vzhledem k tomu, že kybernetické útoky v současnosti představují jedno z největších rizik na světě;

F. vzhledem k tomu, že evropské společnosti a veřejné orgány čelí zvyšujícím se  kybernetickým hrozbám, jako jsou  nepřátelské útoky v podobě kybernetické špionáže, škodlivého softwaru, útoků vedených prostřednictvím internetu a útoků na aplikace běžící přes internet a podvodného získávání údajů (tzv. phishingu);

G. vzhledem k tomu, že Evropská unie a Čína patří ke světovým obchodním mocnostem, a vzhledem k tomu, že Čína je nyní po Spojených státech druhým největším obchodním partnerem EU a EU je zase největším obchodním partnerem Číny;

H. vzhledem k tomu, že v roce 2013 EU a Čína zahájily jednání o investiční dohodě s cílem poskytnout investorům na obou stranách předvídatelný dlouhodobý přístup na trhy v EU a Číně a ochránit investory a jejich investice;

I. vzhledem k tomu, že čínské společnosti by mohly brzy ovládnout celosvětový trh, pokud jde o technologie vysokorychlostních mobilních sítí 5G příští generace;

J. vzhledem k tomu, že základním předpokladem účinné obrany před externími kybernetickými útoky je silné a inovativní evropské odvětví IKT;

K. vzhledem k tomu, že čínské společnosti a veřejné orgány nejsou vázány přísnými pravidly v oblasti ochrany údajů, a mají tak konkurenční výhodu, pokud jde o přístup k datům velkého objemu a vyvíjení umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že navzdory různým programům EU, včetně programu Horizont 2020, evropské odvětví IKT v řadě oblastí zaostává za IKT ve Spojených státech, v Japonsku a Číně; vzhledem k tomu, že skoro všechny známé evropské podniky, které v tomto odvětví dříve působily, zmizely z trhu, zatímco jejich americké a čínské protějšky se staly globálními aktéry;

M. vzhledem k tomu, že s ohledem na význam dat velkého objemu hrozí, že EU prohraje bitvu o vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence;

1. zdůrazňuje význam přístupu založeného na posuzování rizik a na zmírňujících opatřeních, a to i na komplexních výměnách informací mezi provozovateli, dodavateli a vnitrostátními bezpečnostními orgány;

2. konstatuje, že ve vývoji a zavádění sítí 5G se preferuje rozmanitost dodavatelů, neboť není žádoucí, aby důležitý prvek klíčové infrastruktury a klíčových technologií pocházel z jedné země; vyzývá členské státy, aby veškeré investice čínských soukromých společností nebo čínských státních subjektů v této oblasti vždy kriticky posoudily;

3. vyzývá k tomu, aby se investice do oblastí s vyspělými technologiemi prováděly na základě reciprocity a spravedlivé hospodářské soutěže a aby bylo současně v celé EU zajištěno dodržování bezpečnostních pravidel;

4. vyzývá Komisi, aby zajistila spravedlivou hospodářskou soutěž  na jednotném trhu a s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny zúčastněné posoudila vývoj příležitostí, jež se na trhu v EU nabízejí čínským podnikům, a těch, jež se na čínském trhu nabízejí velkým, malým i středním podnikům z EU;  domnívá se, že EU by měla trvat na reciprocitě ve všech odvětvích, včetně vyspělých technologií na poli informatiky a telekomunikací;

5. poukazuje na riziko, že Čína by již s ohledem na velikost svého trhu mohla de facto stanovovat budoucí normy v odvětví informačních a komunikačních technologií; vyzývá Komisi jakožto odpovědný orgán EU pro hospodářskou soutěž, aby společně se svými partnery na globální úrovni pracovala na vytvoření celosvětového protikartelového a antimonopolního orgánu;

6. vyzývá Komisi, aby sledovala situaci týkající se právního státu a dodržování lidských práv v Číně a aby  náležitě reagovala v případě, že by budoucí vývoj v Číně měl pro občany, podniky nebo veřejné orgány a instituce EU představovat bezpečnostní hrozbu;

7.  vyzývá Komisi, aby trvala na tom, aby Čína podstatně zintenzivnila své snahy o ochranu a prosazování všech práv duševního vlastnictví;

8. vyzývá Komisi, aby ve vztahu k Číně zajistila rovné podmínky, a tedy buď přesvědčila čínské orgány k uplatňování stejné politiky ochrany údajů jako v EU, nebo přijala na úrovni EU vlastní politiku tak, aby nic nebránilo v přístupu k datům velkého objemu a v rozvoji umělé inteligence; zdůrazňuje, že je důležité, aby taková opatření byla přijata, aniž by byla v EU narušena úroveň ochrany soukromí a údajů;

9. konstatuje, že současně s řešením otázky rozvinutějších technologických schopností čínských společností a rozšíření jejich přítomnosti v EU musí EU také učinit kroky za účelem omezení rizik ohrožujících kybernetickou bezpečnost; zdůrazňuje, že výzkumné programy EU by měly dále posilovat schopnost bránit se kybernetickým útokům;

10. vyzývá k provedení komplexního a celounijního přezkumu softwaru, vybavení v oblasti IT a komunikací a infrastruktury používané v orgánech a institucích s cílem vyloučit programy a zařízení, která by mohla být nebezpečná, a zakázat ta, jež se projevila jako škodlivá;

11. vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby ke kybernetickým útokům přistupovala se stejnou vážností jako k jiným útokům, které porušují předpisy mezinárodního práva;

12. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Agentuře EU pro základní práva, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Výboru regionů, který je předá parlamentům a radám na nižší než celostátní úrovni, Radě Evropy a Organizaci spojených národů.

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0258.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2019)0121.

Poslední aktualizace: 12. března 2019Právní upozornění