Postup : 2019/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0164/2019

Predkladané texty :

B8-0164/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.22

Prijaté texty :


<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0164/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 53k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Hans-Olaf Henkel</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0164/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o bezpečnostných hrozbách súvisiacich so zvyšujúcou sa čínskou technologickou prítomnosťou v EÚ a možných opatreniach na úrovni EÚ na ich zníženie

(2019/2575(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948 (UN A/RES/3/217 A),

 so zreteľom na Chartu OSN z roku 1945,

 so zreteľom na Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z roku 1994,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2018 o kybernetickej obrane[1],

 so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 14. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie[2],

 so zreteľom na správu Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) o panoráme hrozieb (Threat Landscape Report) z roku 2018,

 so zreteľom na opatrenia na budovanie silnej kybernetickej bezpečnosti v Európe navrhnuté Komisiou pri príležitosti správy o stave Únie za rok 2018,

 so zreteľom na informačný list Komisie zo 6. júna 2018 s názvom Digital Single Market: Political agreement on the rules shaping the telecommunication markets in the 5G era (Jednotný digitálny trh: politická dohoda o pravidlách, ktorými sa formujú telekomunikačné trhy v ére 5G),

 so zreteľom na verejné vypočutie svojho Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o pripojiteľnosti digitálnej budúcnosti, ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2019,

 so zreteľom na štúdiu svojho generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky Únie z 19. júla 2018 s názvom A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation? (Nová éra vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou: rozsiahlejšia strategická spolupráca?),

 so zreteľom na Dohodu WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) a Zmluvu WIPO o autorskom práve,

 so zreteľom na štatistické údaje Eurostatu z 25. februára 2019 o priamych investíciách EÚ v Číne a čínskych priamych investíciách v EÚ, z ktorých vyplýva, že v rokoch 2013 až 2017 predstavovali investície EÚ v Číne sumu vo výške 1 082 806 miliónov EUR a čínske investície v EÚ dosiahli 195 681 miliónov EUR,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže realizácia siete 5G je kľúčovým cieľom na dosiahnutie jednotného digitálneho trhu a celkovo má zásadný význam pre hospodársky a technologický rozvoj v EÚ;

B. keďže 5G zlepší spôsob, akým občania a podniky v EÚ žijú a pracujú, keďže poskytuje rýchlejšie spojenie než kedykoľvek predtým, ako aj efektívnosť a produktivitu;

C. keďže čínski dodávatelia technológií rozširujú svoju prítomnosť v celej EÚ, pretože v porovnaní so svojimi európskymi konkurentmi často predstavujú pokročilejšiu a lacnejšiu alternatívu; keďže pre EÚ a ostatné západné krajiny je to strategická výzva;

D. keďže EÚ musí byť naďalej otvorená pre investície, pričom reštriktívne opatrenia treba prijať iba z dôvodov národnej bezpečnosti;

E. keďže niektorí strategickí partneri EÚ, napríklad Spojené štáty, Austrália a Nový Zéland, vyjadrili obavy v súvislosti s používaním čínskych zariadení v rámci sietí 5G; keďže kybernetické útoky v súčasnosti predstavujú jedno z najväčších rizík na svete;

F. keďže európske spoločnosti a verejné subjekty čelia rastúcim kybernetickým hrozbám, napríklad nepriateľským útokom, ako sú kybernetická špionáž, malvér, útoky na internete, útoky na webové aplikácie alebo phishing;

G. keďže Európska únia a Čína sú dve z najväčších obchodných mocností na svete, pričom Čína je po Spojených štátoch v súčasnosti druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je zase najväčším obchodným partnerom Číny;

H. keďže EÚ a Čína začali v roku 2013 rokovania o investičnej dohode s cieľom poskytnúť investorom na obidvoch stranách predvídateľný, dlhodobý prístup na trhy EÚ a čínske trhy a chrániť investorov a ich investície;

I. keďže čínske spoločnosti by sa čoskoro mohli stať svetovými lídrami v technológii vysokorýchlostnej mobilnej siete 5G novej generácie;

J. keďže silné a inovatívne európske odvetvie IKT je základným predpokladom účinnej obrany proti vonkajším kybernetickým útokom;

K. keďže čínske spoločnosti a verejné orgány nie sú viazané prísnymi pravidlami v oblasti ochrany údajov, a preto majú konkurenčnú výhodu pri získavaní prístupu k veľkým dátam („big data“) a pri rozvoji umelej inteligencie;

L. keďže odvetvie IKT v Európe zaostáva za odvetvím IKT v Spojených štátoch, Japonsku a Číne, a to aj napriek viacerým programom EÚ vrátane programu Horizont 2020; keďže takmer všetky v minulosti známe európske spoločnosti v tomto odvetví zmizli z trhu, zatiaľ čo ich americkí a čínski konkurenti sa stali globálnymi aktérmi;

M. keďže hrozí, že EÚ vzhľadom na dôležitosť veľkých dát prehrá boj o vedúce postavenie v oblasti umelej inteligencie;

1. zdôrazňuje dôležitosť prístupu založeného na riziku a zmierňujúcich opatrení vrátane komplexnej výmeny informácií medzi operátormi, dodávateľmi a národnými bezpečnostnými orgánmi;

2. poznamenáva, že vhodnejšia je rozmanitosť dodávateľov pri rozvoji a zavádzaní sietí 5G, pretože nie je žiaduce, aby významný prvok kritickej infraštruktúry a technológií pochádzal z jednej krajiny; vyzýva členské štáty, aby kriticky hodnotili všetky investície čínskych súkromných spoločností alebo čínskeho štátu v tejto oblasti;

3. žiada, aby sa investície do oblastí moderných technológií realizovali na základe reciprocity a spravodlivej hospodárskej súťaže a zároveň zabezpečili dodržiavanie bezpečnostných pravidiel v celej EÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby zaistila spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu a posúdila vývoj trhových príležitostí pre čínske spoločnosti v EÚ a pre veľké, malé a stredné podniky EÚ na čínskom trhu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky; domnieva sa, že EÚ by mala trvať na reciprocite vo všetkých odvetviach vrátane odvetví moderných technológií v oblasti informačných a komunikačných technológií;

5. poukazuje na riziko, že Čína bude už len vzhľadom na veľkosť svojho trhu môcť určovať budúce normy de facto v odvetví informačných a komunikačných technológií; vyzýva Komisiu, aby ako zodpovedný orgán EÚ pre hospodársku súťaž spolupracovala so svojimi globálnymi partnermi na vytvorení celosvetového protikartelového a protimonopolného úradu;

6. žiada Komisiu, aby monitorovala situáciu týkajúcu sa právneho štátu a dodržiavania ľudských práv v Číne a primerane reagovala v prípade, že budúci vývoj v Číne by predstavoval bezpečnostnú hrozbu pre občanov, podniky alebo verejné inštitúcie a orgány EÚ;

7. vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, že Čína výrazne zintenzívni svoje úsilie o ochranu a presadzovanie všetkých práv v oblasti duševného vlastníctva;

8. žiada Komisiu, aby zabezpečila rovnaké podmienky s Čínou, a to buď tým, že presvedčí čínske orgány, aby uplatňovali politiku ochrany údajov podobnú politike EÚ, alebo tým, že prijme vlastnú politiku na úrovni EÚ, aby sa nebránilo prístupu k veľkým dátam a rozvoju umelej inteligencie; zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť to bez zasahovania na existujúcej úrovni ochrany súkromia a údajov v EÚ;

9. konštatuje, že pokiaľ ide o zvýšenie technologických kapacít čínskych spoločností a ich prítomnosť v EÚ, musí EÚ prijať opatrenia na zníženie rizík v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou; zdôrazňuje, že výskumné programy EÚ by mali ďalej zlepšovať obranné spôsobilosti v oblasti kybernetickej vojny;

10. žiada, aby sa na úrovni EÚ vykonalo komplexné preskúmanie softvéru a IT a komunikačných zariadení a infraštruktúry používaných v inštitúciách s cieľom vylúčiť potenciálne nebezpečné programy a zariadenia a zakázať tie, ktoré sa považujú za škodlivé;

11. vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby sa zaoberala útokmi v rámci kybernetickej vojny s rovnakou vážnosťou ako sa zaoberá inými útokmi, ktoré predstavujú porušenie medzinárodného práva;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Výboru regiónov na rozoslanie parlamentom a radám na nižšej ako národnej úrovni, Rade Európy a Organizácii Spojených národov.

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0258.

[2] Prijaté texty, P8_TA(2019)0121.

Posledná úprava: 12. marca 2019Právne oznámenie