Postup : 2019/2615(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0165/2019

Předložené texty :

B8-0165/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0165/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 53k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o situaci v Nikaragui </Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0165/2019

B8-0165/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nikaragui

(2019/2615 (RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci v Nikaragui[1], ze dne 18. prosince 2008 o útocích na ochránce lidských práv, občanských svobod a demokracie v Nikaragui[2], ze dne 26. listopadu 2009 o Nikaragui[3] a ze dne 16. února 2017 o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui[4],

 s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou z roku 2012,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv z června 2004,

 s ohledem na nikaragujskou ústavu,

 s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Nikaragui ze dne 21. ledna 2019,

 s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU o situaci v Nicaragui ze dne 2. října 2018, 15. května 2018, 22. dubna 2018 a 15. prosince 2018 a na její prohlášení o obnovení celonárodního dialogu ze dne 1. března 2019,

 s ohledem na závěry Rady o prioritách EU v rámci fór OSN pro lidská práva v roce 2019 přijaté dne 18. února 2019,

 s ohledem na zprávu Meziamerické komise pro lidská práva ze dne 21. června 2018 nazvanou „Závažné případy porušování lidských práv v souvislosti se sociálními protesty v Nikaragui“,

 s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o porušování a zneužívání lidských práv v souvislosti s protesty v Nikaragui v období 18. dubna – 18. srpna 2018,

 s ohledem na zprávu interdisciplinární skupiny nezávislých odborníků (GIEI) ze dne 20. prosince 2018 o násilných událostech, k nimž došlo v Nikaragui v období mezi 18. dubnem a 30. květnem 2018,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 22. února 2019 o kriminalizaci opozice v Nikaragui,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal dne 31. května 2018 usnesení o krizi v Nikaragui, v němž situaci důrazně odsoudil; vzhledem k tomu, že v návaznosti na toto usnesení navštívila ve dnech 23.–26. ledna 2019 tuto zemi delegace 11 poslanců EP, která měla za úkol vyhodnotit situaci na místě;

B. vzhledem k tomu, že se nikaragujská vláda zaručila, že proti osobám, které odsoudily stávající situaci, nebudou přijata žádná odvetná opatření; vzhledem k tomu, že delegace byla svědkem kampaně pronásledování, očerňování a zastrašování namířené proti ochráncům lidských práv a organizacím občanské společnosti, s nimiž hovořila v rámci výměny názorů; vzhledem k tomu, že od doby, kdy delegace zemi navštívila, byla represe dále posílena;

C. vzhledem k tomu, že delegace veřejně odmítla oficiální stanovisko nikaragujské vlády, podle nějž se stala obětí převratu a desinformačních kampaní vedených Spojenými státy americkými; vzhledem k tomu, že hlavním důvodem, který stál za demonstracemi, je hluboká demokratická, institucionální a politická krize, která v této zemi v posledním desetiletí oslabila právní stát a omezila základní svobody, jako jsou svoboda sdružování a shromažďování a právo demonstrovat;

D. vzhledem k tomu, že svoboda projevu a shromažďování a právo demonstrovat, a to i za využití národní hymny, jsou pro mnoho lidí výrazně omezeny; vzhledem k tomu, že značný počet politických vězňů je ve vězení za pouhý výkon svých práv; vzhledem k tomu, že se objevilo několik znepokojivých zpráv o zhoršující se situaci vězněných osob, včetně nelidského zacházení;

E. vzhledem k tomu, že soudní řízení proti těmto vězňům porušují mezinárodní normy, a zejména pak procesní a trestněprávní záruky práva na spravedlivý proces; vzhledem k tomu, že podmínky ve vězení rovněž neodpovídají mezinárodním normám; vzhledem k tomu, že v Nikaragui jednoznačně neexistuje dostatečně funkční dělba moci;

F. vzhledem k tomu, že je vážně ohroženo právo na informace; vzhledem k tomu, že novináři jsou vězněni, nuceni k odchodu do exilu a zastrašováni; vzhledem k tomu, že sídla audiovizuálních médií jsou zavírána nebo prohledávána bez předchozího soudního povolení; vzhledem k tomu, že vydávání novin je ohroženo nedostatkem papíru a tiskařské černi, které zabavila nikaragujská vláda;

G. vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda ze země vyhostila mezinárodní organizace, jako jsou například GIEI a zvláštní monitorovací mechanismus pro Nikaraguu (MESENI), které usilovaly o pokojné řešení konfliktu a celonárodní usmíření; vzhledem k tomu, že represe namířená proti organizacím občanské společnosti byla dále posílena tím, že byly zbaveny svého právního statusu, což znamená, že oběti represe byly v této zemi se slabým institucionálním rámcem potrestány dvakrát;

H. vzhledem k tomu, že v ohrožení je také akademická svoboda; vzhledem k tomu, že téměř 200 vysokoškolských studentů bylo vyloučeno z vysokých škol za účast na demonstracích za demokracii, větší svobodu a lidská práva;

I. vzhledem k tomu, že rozvoj a upevnění demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod musí být nedílnou součástí vnější politiky EU, včetně dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012; vzhledem k tomu, že tato dohoda zahrnuje doložku o demokracii, která je jejím klíčovým prvkem;

J. vzhledem k tomu, že celonárodní dialog mezi prezidentem Ortegou, nikaragujskou opozicí a občanskými skupinami zahájený dne 16. května 2018, který zprostředkovala katolická církev, nepřinesl východisko z krize; vzhledem k tomu, že dne 27. února 2019 byly opětovně zahájeny předběžné diskuse za účelem národního dialogu mezi vládou Nikaraguy a platformou Alianza Civica; vzhledem k tomu, že dne 7. března 2019 došlo k novému pokusu o dialog za účasti katolické církve; vzhledem k tomu, že platforma Alianza Civica stanovila tři své hlavní cíle, jichž má být dosaženo během jednání a které jsou následující: propuštění politických vězňů a respektování osobních svobod, nezbytné volební reformy, které musí vést k uspořádání voleb, a spravedlnost;

1. zdůrazňuje, že Nikaragua trpí závažným porušováním demokracie, nedodržováním lidských práv a pravidel právního státu a že tato situace je výsledkem událostí, k nimž došlo v dubnu a květnu 2018; připomíná význam svého usnesení, které bylo přijato dne 31. května 2018;

2. odsuzuje veškerá represivní opatření nikaragujské vlády; prohlašuje, že cílem návštěvy delegace Evropského parlamentu bylo získat přesnou představu o současné situaci; prohlašuje dále, že je nepochybné, že v nedávných měsících a zejména po této návštěvě došlo k nárůstu represí vůči opozici a k omezení základních svobod; odsuzuje v tomto ohledu všeobecně rozšířenou represi a omezování svobody slova a shromažďování a práva demonstrovat, postavení nevládních organizací a občanské společnosti mimo zákon, vyhoštění mezinárodních organizací ze země, uzavírání sdělovacích prostředků a útoky na ně, omezování práva na informace a používání hymny, vylučování studentů z vysokých škol, zhoršující se situaci ve vězeních a uplatňování nelidského zacházení;

3. má za to, že tyto kroky ze strany vlády, státních orgánů a zpolitizovaných organizací odpovídají plánované strategii s cílem zničit politickou opozici, která vedla protesty z minulého roku; je přesvědčen, že tato strategie je uplatňována metodicky, systematicky a selektivně proti všem představitelům, nevládním organizacím, sdělovacím prostředkům a sociálním hnutím snažícím se vyjádřit své legitimní požadavky ohledně svobody a demokracie;

4. vyjadřuje své znepokojení nad obrovskými demokratickými, politickými a ekonomickými riziky, jimž čelí obyvatelstvo a celá země a která se dále zvýší, pokud nebudou urychleně podniknuta příslušná opatření vzhledem k současným vnitřním konfrontacím, sociálnímu rozkolu a hospodářskému úpadku; naléhavě vyzývá k udržitelnému a mírovému řešení, které by umožnilo, aby všechny subjekty ve společnosti měly prostor pro jednání a svobodné vyjadřování vlastních názorů, a které by obnovilo jejich občanská práva, například právo na pokojný protest; znovu opakuje, že by jakékoli řešení mělo vést k tomu, aby se musely zodpovídat všechny osoby, které se dopustily porušení práva;

5. vyjadřuje politování nad pozastavením zvláštního monitorovacího mechanismu (MESENI) a ukončením mandátu interdisciplinární skupiny nezávislých odborníků (GEIE) Meziamerické komise pro lidská práva; důrazně odsuzuje pronásledování, zatýkání a zastrašování osob spolupracujících s OSN a s dalšími mezinárodními institucemi;

6. vyzývá nikaragujskou vládu, aby provedla naléhavá opatření jako důkaz své ochoty v probíhajícím dialogu, která také zahrnou: okamžité a bezpodmínečné propuštění politických vězňů, zrušení soudních řízení vedených proti nim a záruku jejich fyzické a morální integrity a dále spravedlivý proces a zaručení jejich soukromí; okamžité zastavení všech forem represe proti nikaragujským občanům, včetně obtěžování, zastrašování, špionáže a perzekuce opozičních představitelů, a následné zrušení všech omezení, pokud jde o výše uvedené svobody; návrat osob žijících v exilu, včetně novinářů a studentů; obnova právní subjektivity a navrácení majetku lidskoprávních organizací a návrat mezinárodních organizací zpět do země; demilitarizaci ulic a odzbrojení polovojenských jednotek; vytvoření jasného plánu postupu vedoucího ke svobodným, spravedlivým a transparentním volbám, které by měly být uspořádány v blízké budoucnosti, za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů;

7. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby vůči vládě Nikaraguy a osobám odpovědným za porušování lidských práv uplatňovaly cílené a individuální sankce v souladu se závěry Rady ze dne 21. ledna 2019, jako jsou zákazy vydávání víz a zmrazení majetku, aniž by poškodily domácí obyvatelstvo; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla aktivována doložka o demokracii, čímž by byla pozastavena účast Nikaraguy v dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu, Limské skupině a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

 

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0238.

[2] Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[3] Úř. věst. C 285E, 21.10.2010, s. 74.

[4] Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 189.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění