Postup : 2019/2614(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0171/2019

Předložené texty :

B8-0171/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0171/2019

B8-0171/2019

Usnesení Evropského parlamentu o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU

(2019/2614(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

 s ohledem na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů na období let 2016–2019,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 11. února 2019 ohledně jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB),

 s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec SFEU, podle kterého Evropská rada konzultovala s Parlamentem,

 s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.2 uvedeného protokolu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0144/2019),

 s ohledem na skutečnost, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví vybrala dne 19. února 2019 za předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví Josého Manuela Campu,

 s ohledem na čl. 48 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES[1],

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0146/2019),

 s ohledem na návrh Komise ze dne 30. ledna 2019 na jmenování Sebastiana Lavioly členem Jednotného výboru pro řešení krizí,

 s ohledem na čl. 56 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010[2],

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0148/2019),

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že článek 8 SFEU stanoví začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jako horizontální zásadu a článek 2 SEU stanoví zásadu rovnosti žen a mužů jako jednu z hodnot Unie;

B. vzhledem k tomu, že rovný přístup k příležitostem a zákaz diskriminace jsou nedílnou součástí hodnot Evropské unie;

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v oblasti bankovních a finančních služeb;

D. vzhledem k tomu, že všechny unijní i vnitrostátní orgány a instituce by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů;

E. vzhledem k tomu, že Parlament s politováním konstatuje, že i když Radu opakovaně žádal, aby se znovu zabývala nedostatečně vyváženým zastoupením žen a mužů ve Výkonné radě ECB, Evropská rada tento požadavek nebrala vážně;

F. vzhledem k tomu, že Parlament s politováním konstatuje, že všichni kandidáti na předsedu Evropského orgánu bankovnictví byli muži navzdory četným žádostem o genderově vyvážené  seznamy kandidátů, jež Evropský parlament vyslovil v souvislosti s předchozími nominacemi;

G. vzhledem k tomu, že Parlament s politováním konstatuje, že všichni kandidáti na člena Jednotného výboru pro řešení krizí byli muži navzdory povinnostem stanoveným v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 a svým četným žádostem o genderově vyvážené seznamy kandidátů;

1. naléhavě žádá Evropskou radu, Radu a Komisi, aby při dalším navrhování užších seznamů a při jmenování kandidátů aktivně usilovaly o genderovou vyváženost, a požaduje, aby byl požadavek Parlamentu při příštích nominacích respektován;

2. uznává, že samotný Parlament tyto normy nedodržuje, a zavazuje se, že zlepší své výsledky, pokud jde o podporu rovnosti mezi ženami a muži v oblasti hospodářských a měnových záležitostí;

3. uznává, že pro genderovou vyváženost na výkonné úrovni v orgánech a institucích Unie je zapotřebí kvalifikovaných kandidátů z členských států; žádá proto členské státy, aby přijaly konkrétní opatření ke zlepšení genderové vyváženosti ve vnitrostátních orgánech, a připravily tak podmínky pro kvalitní kandidáty i kandidátky na vrcholné funkce na úrovni EU v oblasti bankovních a finančních služeb;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi a vládám členských států.

 

 

[1] Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění