Menettely : 2019/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0171/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0171/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä henkilöitä EU:n talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin tehtäviin

(2019/2614(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

 ottaa huomioon komission strategisen toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi (2016–2019),

 ottaa huomioon 11. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan jäsenen nimittämisestä,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia,

 ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 4 ja erityisesti sen 11.2 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0144/2019),

 ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvosto nimitti 19. helmikuuta 2019 José Manuel Campan Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajaksi,

 ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010[1] 48 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0146/2019),

 ottaa huomioon 30. tammikuuta 2019 annetun komission ehdotuksen Sebastiano Laviolan nimittämiseksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi,

 ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014[2] 56 artiklan 6 kohdan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0148/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että SEUT:n 8 artiklassa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen vahvistetaan horisontaaliseksi periaatteeksi ja että SEU:n 2 artiklassa sukupuolten tasa-arvo asetetaan yhdeksi unionin arvoksi;

B. toteaa, että yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys ovat Euroopan unionin keskeisiä arvoja;

C. toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina pankki- ja rahoituspalvelualan johtotehtävissä;

D. katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

E. toteaa, että vaikka Euroopan parlamentti on useaan kertaan pyytänyt neuvostoa korjaamaan sukupuolten välisen tasapainon puutteen EKP:n johtokunnassa, Eurooppa-neuvosto ei ole valitettavasti ottanut tätä pyyntöä vakavasti;

F. ottaa huomioon, että vaikka Euroopan parlamentti on aiempien nimitysten yhteydessä useaan otteeseen kehottanut noudattamaan ehdokasluettelossa sukupuolten välistä tasapainoa, kaikki ehdokkaat Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan tehtävään olivat miehiä, ja pitää tätä valitettavana;

G. ottaa huomioon, että huolimatta asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdan mukaisista velvoitteista ja huolimatta parlamentin lukuisista kehotuksista kunnioittaa sukupuolten tasapuolista edustusta ehdokkaiden luetteloa esitettäessä kaikki ehdokkaat yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen tehtävään olivat miehiä, ja pitää tätä valitettavana;

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa, neuvostoa ja komissiota toimimaan aktiivisesti sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta huolehtimiseksi seuraavissa esivalintaluetteloita ja nimityksiä koskevissa ehdotuksissaan, ja vaatii ottamaan huomioon parlamentin pyynnön tulevien nimitysten yhteydessä;

2. toteaa, että parlamentti ei ole itsekään noudattanut näitä vaatimuksia, ja sitoutuu parantamaan omia tuloksiaan miesten ja naisten tasa-arvon edistämisessä talous- ja raha-asioiden alalla;

3. toteaa, että sukupuolten tasapuolinen edustus unionin toimielimissä ja elimissä edellyttää päteviä ehdokkaita jäsenvaltioista; kehottaakin jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin toimiin sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi kansallisissa instituutioissa ja valmistelemaan näin maaperää niin mies- kuin naispuolisten korkeatasoisten ehdokkaiden nimittämiselle pankki- ja rahoituspalvelujen alan EU:n huipputason virkoihin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

 

[1] EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus