Procedūra : 2019/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0171/2019

Pateikti tekstai :

B8-0171/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre> dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes </Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute> Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz </Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute> Kay Swinburne </Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0171/2019

B8-0171/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

(2019/2614(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Komisijos dokumentą „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 11 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomosios valdybos nario skyrimo,

 atsižvelgdamas į SESV 283 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos,

 atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 11.2 straipsnį,

 having regard to the report of the Committee on Economic and Monetary Affairs (A8-0144/2019),

 atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. vasario 19 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba išrinko José Manuelį Campą Europos bankininkystės institucijos pirmininku,

 atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB[1], 48 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0146/2019),

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Sebastiano Laviolos skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu,

 atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010[2], 56 straipsnio 6 dalį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0148/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi SESV 8 straipsnyje nustatyta, jog lyčių aspekto integravimas yra horizontalusis principas, o ES sutarties 2 straipsnyje lyčių lygybės principas įtvirtintas kaip Sąjungos vertybė;

B. kadangi vienodos galimybės ir nediskriminavimas yra neliečiamos Europos Sąjungos vertybės;

C. kadangi moterims bankininkystės ir finansinių paslaugų srityse ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose;

D. kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

E. kadangi Parlamentas apgailestauja, kad, nepaisant daugybės Europos Parlamento prašymų Tarybai ir valstybėms narėms panaikinti lyčių pusiausvyros nebuvimą ECB vykdomojoje valdyboje, Europos Vadovų Taryba į šį prašymą rimtai neatsižvelgė;

F. kadangi Parlamentas apgailestauja, jog nepaisant to, kad anksčiau skiriant kandidatus Europos Parlamentas daugybę kartų ragino teikiant kandidatų sąrašą laikytis lyčių pusiausvyros, visi nurodyti kandidatai į Europos bankininkystės institucijos pirmininkus buvo vyrai;

G. kadangi, Parlamentas apgailestauja, jog, nepaisant pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalį nustatytų įpareigojimų ir daugybės Parlamento raginimų laikytis lyčių pusiausvyros teikiant kandidatų sąrašą, visi kandidatai į Bendrą pertvarkymo valdybą buvo vyrai;

1. ragina Europos Vadovų Tarybą, Tarybą ir Komisiją aktyviai siekti lyčių pusiausvyros būsimuose pasiūlymuose dėl galutinių sąrašų ir paskyrimų, taip pat reikalauja, kad ateityje kandidatų atžvilgiu būtų laikomasi į Parlamento prašymų;

2. pripažįsta, kad ir Parlamentas iki šiol ne visada laikėsi šių standartų, ir pasižada aktyviau skatinti lyčių lygybę ekonomikos ir pinigų politikos srityse;

3. pripažįsta, kad norint užtikrinti lyčių pusiausvyrą Sąjungos institucijų ir įstaigų vykdomojo lygmens pareigybėse reikia kviesti kvalifikuotus kandidatus iš valstybių narių; todėl ragina valstybes nares imtis konkrečių veiksmų siekiant pagerinti lyčių pusiausvyrą nacionalinėse institucijose ir taip sudaryti sąlygas aukštos kvalifikacijos kandidatams patekti į aukščiausius ES postus bankininkystės ir finansinių paslaugų srityje;

4. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

[1] L 331, 2010 12 15, p. 12.

[2] OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas