Procedūra : 2019/2614(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0171/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0171/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0171/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 49k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}PPE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}ECR grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0171/2019

B8-0171/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā

(2019/2614(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro daļu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

 ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu “Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019” (Stratēģiskā apņemšanās dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam),

 ņemot vērā Padomes 2019. gada 11. februāra ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valdes locekļa iecelšanu,

 ņemot vērā LESD līguma 283. panta 2. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru Eiropadome ir apspriedusies ar Parlamentu,

 ņemot vērā Protokolu Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem un jo īpaši tā 11. panta 2. punktu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0144/2019),

 ņemot vērā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes 2019. gada 19. februāra lēmumu izraudzīties José Manuel Campa par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāju,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK[1],

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0146/2019),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 30. janvāra priekšlikumu iecelt Sebastiano Laviola par Vienotā noregulējuma valdes locekli,

 ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010[2],

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0148/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā LESD 8. pantā ir noteikts, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai ir horizontāls princips, un LES 2. pantā ir noteikts, ka dzimumu līdztiesības princips ir Savienības vērtība;

B. tā kā vienlīdzīga piekļuve iespējām un nediskriminācija ir neatņemamas Eiropas Savienības vērtības;

C. tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu pakalpojumu jomā;

D. tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru,

E. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz daudzajiem pieprasījumiem, ko Eiropas Parlaments ir iesniedzis Padomei, novērst dzimumu līdzsvara trūkumu ECB Valdē, Eiropadome šo prasību nav nopietni ņēmusi vērā;

F. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz daudzajiem Eiropas Parlamenta aicinājumiem saistībā ar iepriekšējām nominācijām kandidātu saraksta iesniegšanā ievērot dzimumu līdzsvaru, visi kandidāti uz Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja amatu bija vīrieši;

G. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz pienākumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā, un neraugoties uz daudzajiem Parlamenta aicinājumiem kandidātu saraksta iesniegšanā ievērot dzimumu līdzsvaru, visi kandidāti uz Vienotā noregulējuma valdes locekļa amatu bija vīrieši,

1. mudina Eiropadomi, Padomi un Komisiju aktīvi strādāt pie tā, lai to turpmākajos priekšlikumos par izraudzīto kandidātu sarakstiem un iecelšanu tiktu panākts dzimumu līdzsvars, un prasa attiecībā uz turpmākajām kandidatūrām ievērot Parlamenta pieprasījumu;

2. atzīst, ka Parlaments pats nav ievērojis šos standartus, un apņemas uzlabot savu sniegumu vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanā ekonomikas un monetārajā jomā;

3. atzīst, ka, lai Savienības iestādēs un struktūrās vadošajos amatos nodrošinātu dzimumu līdzsvaru, ir vajadzīgi kvalificēti kandidāti no dalībvalstīm; tādēļ aicina dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru valsts iestādēs un tādējādi sagatavotu augsni augsti kvalificētiem kandidātiem — gan vīriešiem, gan sievietēm — uz augstākajiem ES amatiem banku un finanšu pakalpojumu jomā;

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

 

[1] OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

[2] OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums