Procedura : 2019/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0171/2019

Teksty złożone :

B8-0171/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

(2019/2614(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

 uwzględniając dokument Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019”;

 uwzględniając zalecenia Rady z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC),

 uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi TFUE, na mocy którego Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem,

 uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0144/2019),

 uwzględniając wybór José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dokonany 19 lutego 2019 r. przez Radę Organów Nadzoru,

 uwzględniając art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE[1],

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0146/2019),

 uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

 uwzględniając art. 56 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010[2],

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0148/2019),

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że art. 8 TFUE określa uwzględnianie aspektu płci jako zasadę horyzontalną, a art. 2 TUE uznaje zasadę równości płci za wartość Unii;

B. mając na uwadze, że równość szans i brak dyskryminacji to nienaruszalne wartości Unii Europejskiej;

C. mając na uwadze, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych;

D. mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

E. mając na uwadze, że pomimo licznych wniosków wystosowanych przez Parlament Europejski do Rady w celu rozwiązania problemu braku równowagi płci w Zarządzie EBC Rada Europejska ku ubolewaniu Parlamentu nie potraktowała tych wniosków poważnie;

F. mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż mimo licznych apeli o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów, wystosowanych przez Parlament przy poprzednich nominacjach, wśród kandydatów na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego znaleźli się wyłącznie mężczyźni;

G. mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż mimo obowiązków określonych w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 i mimo licznych apeli Parlamentu o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów wśród kandydatów na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji znaleźli się wyłącznie mężczyźni;

1. wzywa Radę Europejską, Radę i Komisję do aktywnego działania na rzecz osiągnięcia równowagi płci w ich przyszłych wnioskach dotyczących list kandydatów i nominacji oraz domaga się przestrzegania wniosku Parlamentu przy okazji kolejnych nominacji;

2. uznaje, że sam Parlament nie spełnia tych standardów i zobowiązuje się do szerszego promowania równości mężczyzn i kobiet w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej;

3. przyznaje, że równowaga płci na szczeblu wykonawczym w instytucjach i organach Unii wymaga wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do podjęcia konkretnych kroków w celu poprawy równowagi płci w instytucjach krajowych, a tym samym do przygotowania gruntu dla kandydatek i kandydatów o wysokich kwalifikacjach na najwyższe stanowiska w UE w sektorze usług bankowych i finansowych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.

 

[1] Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

[2] Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna