Postup : 2019/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0171/2019

Predkladané texty :

B8-0171/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ

(2019/2614(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na strategický záväzok Komisie týkajúci sa rodovej rovnosti na roky 2016 – 2019,

 so zreteľom na odporúčanie Rady z 11. februára 2019 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB),

 so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek ZFEÚ, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom,

 so zreteľom na Protokol č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0144/2019),

 so zreteľom na výber Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo Radou orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 19. februára 2019,

 so zreteľom na článok 48 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES[1],

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0146/2019),

 so zreteľom na návrh Komisie z 30. januára 2019 na vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,

 so zreteľom na článok 56 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010[2],

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0148/2019),

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 8 ZFEÚ sa stanovuje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti ako horizontálna zásada a v článku 2 Zmluvy o EÚ sa stanovuje zásada rodovej rovnosti ako jedna z hodnôt Únie;

B. keďže rovný prístup k príležitostiam a nediskriminácia sú neoddeliteľnou súčasťou hodnôt Európskej únie;

C. keďže ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb;

D. keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnováhy;

E. keďže napriek početným žiadostiam Európskeho parlamentu adresovaným Rade, aby sa znova zaoberala nedostatočnou rodovou rovnováhou v rámci Výkonnej rady ECB, Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada túto žiadosť nevzala vážne;

F. keďže napriek početným žiadostiam Európskeho parlamentu pri predchádzajúcich nomináciách, aby sa dodržiavala rodová rovnováha pri predkladaní zoznamu kandidátov, Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti na predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo boli muži;

G. keďže napriek povinnostiam stanoveným v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 a napriek mnohým výzvam Parlamentu, aby sa pri predkladaní zoznamu kandidátov dodržala rodová rovnováha, Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti na člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií boli muži;

1. naliehavo vyzýva Európsku radu, Radu a Komisiu, aby sa pri nadchádzajúcom navrhovaní užších zoznamov a pri menovaniach aktívne usilovali o rodovú rovnováhu, a žiada, aby sa požiadavka Parlamentu pri najbližšom navrhovaní kandidátov rešpektovala;

2. uznáva, že samotný Parlament tieto normy nedodržiava, a zaväzuje sa, že zlepší svoje vlastné výsledky pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti hospodárskych a menových záležitostí;

3. uznáva, že pre rodovú rovnováhu na výkonnej úrovni v inštitúciách a orgánoch Únie sú potrební kvalifikovaní kandidáti z členských štátov; vyzýva preto členské štáty, aby podnikli konkrétne kroky na zlepšenie rodovej rovnováhy vo vnútroštátnych inštitúciách, a tým pripravili podmienky pre kvalitných kandidátov a kandidátky na vrcholné pozície na úrovni EÚ v oblasti bankových a finančných služieb;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie