Förfarande : 2019/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0171/2019

Ingivna texter :

B8-0171/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0171/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Kay Swinburne</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0171/2019

B8‑0171/2019

Europaparlamentets resolution om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor

(2019/2614(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av kommissionens strategiska engagemang för jämställdhet 2016–2019,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 11 februari 2019 om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (ECB),

 med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i EUF-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet,

 med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.2,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0144/2019),

 med beaktande av att Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse den 19 februari 2019 utsåg José Manuel Campa till ordförande för Europeiska bankmyndigheten,

 med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG[1],

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0146/2019),

 med beaktande av kommissionens förslag av den 30 januari 2019 att utnämna Sebastiano Laviola till ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden,

 med beaktande av artikel 56.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010[2],

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0148/2019),

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I artikel 8 i EUF-fördraget fastställs jämställdhetsintegrering som en övergripande princip, och i artikel 2 i EU-fördraget anges jämställdhetsprincipen som ett av unionens värden.

B. Lika möjligheter och icke-diskriminering är grundläggande värden för Europeiska unionen.

C. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster.

D. Alla EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

E. Trots de många krav som förts fram av Europaparlamentet till rådet för att åtgärda den bristande jämställdheten inom ECB:s direktion, beklagar parlamentet att Europeiska rådet inte har tagit detta krav på allvar.

F. Trots att Europaparlamentet många gånger i samband med tidigare utnämningar begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, beklagar parlamentet att alla kandidater till befattningen som Europeiska bankmyndighetens ordförande var män.

G. Trots de skyldigheter som fastställs i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 och trots att Europaparlamentet många gånger begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, beklagar parlamentet att alla kandidater till befattningen som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden var män.

1. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Europeiska rådet, rådet och kommissionen att aktivt verka för en jämn könsfördelning i sina kommande förslag till slutlistor och utnämningar, och begär att parlamentets begäran respekteras vid kommande nomineringar.

2. Europaparlamentet är medvetet om att parlamentet självt inte har levt upp till dessa standarder och åtar sig att förbättra sina egna insatser för att främja jämställdhet på området ekonomiska och monetära frågor.

3. Europaparlamentet konstaterar att en jämn könsfördelning på den verkställande nivån inom unionens institutioner och organ kräver kvalificerade kandidater från medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män i de nationella institutionerna och på så sätt bana väg för båda manliga och kvinnliga högkvalitativa kandidater till EU:s toppbefattningar på området för banktjänster och finansiella tjänster.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

 

[1] EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande