Procedure : 2019/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0172/2019

Indgivne tekster :

B8-0172/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0172/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 52k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0171/2019

B8‑0172/2019

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

(2019/2614(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til kønshandlingsplanen 2016-2020,

 der henviser til skrivelse af 5. marts 2019 fra formanden for Europa-Parlamentet til formanden for Rådet for Den Europæiske Union (som varetager det roterende formandskab),

 der henviser til skrivelse af 5. marts 2019 fra formanden for Europa-Parlamentet til formanden for Europa-Kommissionen,

 der henviser til skrivelse af 23. marts 2018 fra formanden for Europa-Parlamentet til formanden for Det Europæiske Råd,

 der henviser til skrivelse af 8. marts 2018 fra formanden for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg til formanden for Eurogruppen,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at den gennemsnitlige andel af kvinder i bestyrelserne i de største børsnoterede selskaber i EU's 28 medlemsstater i april 2016 var på 23,3 %, hvilket udgør en stigning på 0,6 % i forhold til den forrige gang, der blev indsamlet data, hvilket var i oktober 2015; der henviser til, at der kun er ti lande – Frankrig, Sverige, Italien, Finland, Nederlandene, Letland, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Danmark og Belgien – hvor mindst en fjerdedel af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder;

B. der henviser til, at forslaget fra 2012 om kvinder i bestyrelser var resultatet af et krav om at træffe foranstaltninger, som Parlamentet længe havde fremført over for Kommissionen; der henviser til, at Parlamentet, da det vedtog sin førstebehandlingsholdning i november 2013 med et omfattende tværpolitisk flertal, kun foretog meget få ændringer i forslaget med henblik på at sende et signal til Rådet om, at der kunne nås til enighed med Parlamentet for at sikre, at mindst 40 % af de menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskabers bestyrelser senest i 2020 er kvinder; der henviser til, at direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer ville være et meget vigtigt redskab til at opnå en mere ligelig kønsfordeling i den økonomiske beslutningstagning på højeste niveau og til – som det fremgår af forskellige undersøgelser – at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne ved at udnytte det samlede sociale talent;

C. der henviser til, at artikel 26, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter[1], artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond[2], og artikel 37, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed)[3] henviser til kønsbalance som et vigtigt princip, der skal tages hensyn til i forbindelse med udvælgelsesprocedurer;

D. der henviser til, at Parlamentet beklager, at Det Europæiske Råd – uagtet adskillige anmodninger fra Europa-Parlamentet til Rådet og medlemsstaterne om at rette op på den manglende kønsbalance i ECB's direktion – ikke har taget denne anmodning alvorligt;

E. der henviser til, at Parlamentet beklager, at alle kandidater til posten som formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) var mænd, uagtet dets talrige opfordringer i forbindelse med tidligere udnævnelser om at overholde en ligelig kønsfordeling ved forelæggelsen af kandidatlister;

F. der henviser til, at selv om udvælgelsesprocedurerne for formanden, næstformanden og medlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) hidtil generelt har taget hensyn til princippet om kønsbalance i overensstemmelse med artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, var der kun mænd på den endelige kandidatliste, som blev forelagt Parlamentet;

G. der henviser til, at selv om det ikke kan udelukkes, at der i forbindelse med en bestemt udvælgelsesprocedure baseret på de individuelle ansøgninger ikke er kvalificerede kandidater af begge køn, skal det generelle kriterium om kønsbalance overholdes i forbindelse med sammensætningen af ECB's og tilsynsmyndighedernes bestyrelser;

H. der henviser til, at Parlamentets ECON-udvalg anser alle de nuværende kandidater til posterne som cheføkonom i ECB, formand for EBA og medlem af SRB for at være erfarne og kvalificerede, og at de pågældende kandidater er blevet godkendt af betydelige flertal i hemmelige afstemninger;

I. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser; der henviser til, at alle EU-institutioner og -organer samt nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

1. kræver, at kønsbalancen respekteres ved kommende udnævnelser i alle EU-institutioner og -organer samt nationale institutioner og organer; opfordrer medlemsstaterne til hver især at præsentere en mand og en kvinde i udnævnelsesproceduren for den næste Kommission;

2. forpligter sig til at afholde sig fra at tage nogen fremtidige kandidatlister i betragtning, hvis ikke princippet om kønsbalance er overholdt;

3. bekræfter på ny sit stærke engagement i ligestilling mellem kønnene både i indholdet af EU's politikker, initiativer og programmer og på tværs af alle Unionens politiske, budgetmæssige, administrative og udøvende niveauer;

4. gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en reel europæisk strategi for ligestilling mellem kønnene i form af en meddelelse, der indeholder klare og i videst muligt omfang kvantificerbare mål, og om at få denne strategi oversat til alle officielle EU-sprog for at sikre en større udbredelse og forståelse blandt borgerne og de sociale og økonomiske aktører;

5. understreger, at ligestilling ikke blot er et kvindepolitisk spørgsmål, men et spørgsmål, der bør vedrøre samfundet som helhed;

6. minder om, at integration af kønsaspektet omfatter politiske valg, beslutningsprocessen, procedurer og praksisser samt gennemførelse, overvågning og evaluering; understreger derfor, at der – for at kunne foretage en omfattende vurdering af integreringen af kønsaspektet i Parlamentet – ikke kun bør tages hensyn til politikindholdet, men også til repræsentationen af mænd og kvinder i forvaltningen og i beslutningstagningen;

7. udtrykker bekymring over, at kvinder fortsat er lavt repræsenterede i EU's institutioner og centrale beslutningstagende stillinger på politisk og administrativt niveau, og bekræfter, at Parlamentet er nødt til at træffe effektive foranstaltninger for at sikre, at de beslutningstagende stillinger fordeles ligeligt mellem kønnene;

8. opfordrer til et tættere samarbejde i forbindelse med procedurer og mellem institutioner for at sikre, at disse foranstaltninger er effektive, da det mener, at stærkere interinstitutionelle forbindelser inden for integrering af kønsaspektet kan bidrage til at udvikle kønssensitive EU-politikker; beklager, at der endnu ikke er etableret et struktureret samarbejde om integrering af kønsaspektet med andre institutionelle partnere, som f.eks. Kommissionen eller Rådet, eller i EU's strukturer for økonomiske og finansielle anliggender.

 

 

[1] EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

[2] EUT L 225 af 30.7.2014, s 1.

[3] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse