Förfarande : 2019/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0172/2019

Ingivna texter :

B8-0172/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0172/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 52k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pervenche Berès, Mercedes Bresso</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0171/2019

B8‑0172/2019

Europaparlamentets resolution om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor

(2019/2614(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av handlingsplanen för jämställdhet 2016–2020,

 med beaktande av skrivelsen av den 5 mars 2019 från parlamentets talman till rådets tjänstgörande ordförande (det land som innehar det roterande ordförandeskapet),

 med beaktande av skrivelsen av den 5 mars 2019 från parlamentets talman till kommissionens ordförande,

 med beaktande av skrivelsen av den 23 mars 2018 från parlamentets talman till Europeiska rådets ordförande,

 med beaktande av skrivelsen av den 8 mars 2018 från ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor till Eurogruppens ordförande,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I april 2016 uppgick den genomsnittliga andelen kvinnor i styrelserna för de största börsnoterade företagen som är registrerade i EU:s 28 medlemsstater till 23,3 %, vilket är en ökning med 0,6 % sedan förra uppgiftsinsamlingen i oktober 2015. Det finns bara tio länder – Frankrike, Sverige, Italien, Finland, Nederländerna, Lettland, Tyskland, Förenade kungariket, Danmark och Belgien – där kvinnor utgör minst en fjärdedel av styrelseledamöterna.

B. Förslaget från 2012 om kvinnor i styrelser var resultatet av ett krav som länge förts fram av parlamentet till kommissionen om att den skulle vidta åtgärder. När parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen i november 2013 med en betydande partiöverskridande majoritet gjorde parlamentet mycket få ändringar i förslaget för att signalera till rådet att en överenskommelse med parlamentet kunde nås och enades om att se till att minst 40 % av de icke verkställande styrelseledamöterna i börsnoterade företag skulle utgöras av kvinnor senast 2020. Direktivet om kvinnor i styrelser skulle vara ett mycket viktigt verktyg för att uppnå en jämnare könsfördelning i det ekonomiska beslutsfattandet på högsta nivå och, såsom olika studier visar, för att förbättra företagens konkurrenskraft genom tillvaratagande av all social talang.

C. Artikel 26.2 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut[1], artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond[2] och artikel 37.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)[3] hänvisar till en jämn könsfördelning som en viktig princip som bör beaktas i urvalsförfarandena.

D. Trots de många krav som förts fram av parlamentet till rådet och till medlemsstaterna för att åtgärda den bristande jämställdheten inom ECB:s direktion, beklagar parlamentet att Europeiska rådet inte har tagit detta krav på allvar.

E. Europaparlamentet beklagar att alla kandidater till befattningen som Europeiska bankmyndighetens ordförande var män, trots att parlamentet många gånger i samband med tidigare utnämningar begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor,

F. Trots att man i urvalsförfarandena för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna av den gemensamma resolutionsnämnden hittills generellt har beaktat principen om jämn könsfördelning i enlighet medartikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014, bestod i detta fall den slutlista som lades fram för parlamentet endast av män.

G. Även om det inte kan uteslutas att det i ett enskilt urvalsförfarande baserat på individuella ansökningar inte finns kvalificerade kandidater av båda könen, måste det allmänna kriteriet om jämn könsfördelning respekteras när det gäller sammansättningen av ECB:s och tillsynsmyndigheternas styrelser.

H. De nuvarande kandidaterna till befattningarna som chefsekonom för ECB, ordförande för EBA och ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden har alla ansetts vara erfarna och kvalificerade av parlamentets ECON-utskott, och de har godkänts av betydande majoriteter i slutna omröstningar.

I. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster. Alla institutioner och organ på EU-nivå och nationell nivå bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

1. Europaparlamentet kräver att en jämn könsfördelning ska respekteras vid kommande nomineringar i alla institutioner och organ på EU-nivå och nationell nivå. Parlamentet uppmanar varje medlemsstat att föreslå en man och en kvinna till nomineringsförfarandet för nästa kommission.

2. Europaparlamentet kommer inte att beakta framtida förteckningar över kandidater där principen om en jämn könsfördelning inte har respekterats.

3. Europaparlamentet bekräftar sitt starka jämställdhetsengagemang sett till innehållet i EU:s politik, initiativ och program och på alla unionens politiska, budgetära, administrativa och verkställande nivåer.

4. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen om att lägga fram en genuin europeisk jämställdhetsstrategi i form av ett meddelande som innehåller tydliga och, i möjligaste mån, mätbara mål och att översätta denna till samtliga officiella EU‑språk i syfte att säkerställa ökad spridning och förståelse bland allmänheten och de sociala och ekonomiska aktörerna.

5. Europaparlamentet betonar att jämställdhet inte är en kvinnofråga, utan en fråga som berör hela samhället.

6. Europaparlamentet påminner om att jämställdhetsintegrering omfattar politiska val, beslutsfattande, lagstiftning, förfaranden och praxis samt genomförande, övervakning och utvärdering. Parlamentet betonar därför att det inte bara är det politiska innehållet, utan också könsfördelningen inom administrationen och beslutsfattandet, som bör beaktas för att man på ett heltäckande sätt ska kunna bedöma det aktuella läget för jämställdhetsintegrering i parlamentet.

7. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att andelen kvinnor i EU:s institutioner och på viktiga beslutsfattande befattningar på politisk och administrativ nivå fortfarande är låg, och bekräftar att parlamentet måste vidta effektiva åtgärder för att se till att de beslutsfattande befattningarna är jämnt fördelade mellan könen.

8. Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete mellan förfaranden och institutioner för att se till att dessa åtgärder är effektiva, eftersom man anser att starkare interinstitutionella förbindelser på området för jämställdhetsintegrering kan bidra till att utveckla en jämställdhetsmedveten EU-politik. Parlamentet beklagar att inget strukturerat samarbete om jämställdhetsintegrering ännu har upprättats med andra institutionella partner, såsom kommissionen eller rådet, eller i EU:s strukturer som rör ekonomiska och finansiella frågor.

 

 

[1] EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

[2] EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

[3] EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande