Menettely : 2019/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0173/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0173/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}ALDE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin

(2019/2614(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistetaan naisten ja miesten tasa-arvon periaate;

B. toteaa, että sen talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajat ovat viime vuosina useaan otteeseen kiinnittäneet poliittisten ryhmien puolesta Eurooppa-neuvoston, euroryhmän ja komission puheenjohtajien huomion sukupuolten epätasapainoiseen edustukseen niin Euroopan keskuspankissa (EKP) kuin EU:n muissakin talous-, rahoitus- tai rahapolitiikan alan elimissä;

C. ottaa huomioon, että puheenjohtajakokouksen kokouksen jälkeen Euroopan parlamentin puhemies pyysi 5. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajia sitoutumaan sen varmistamiseen, että kaikki niiden vastuualueiden piiriin kuuluvat unionin elimet panevat täytäntöön konkreettisia toimia sukupuolten tasapuolisen edustuksen takaamiseksi ja varmistavat kaikissa valintamenettelyissään sellaisten esivalintaluetteloiden laatimisen, joissa naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina;

D. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2011 Euroopan tasa-arvosopimuksen kaudelle 2011–2020;

E. toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina pankki- ja rahoituspalvelualan johtotehtävissä, mitä parlamentti pitää valitettavana; katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

F. ottaa huomioon, että EKP:n johtokunnan kuudesta jäsenestä vain yksi on nainen; ottaa huomioon, että EKP:n neuvoston 25 jäsenestä vain kaksi on naisia;

G. ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) puheenjohtajat ovat miehiä; ottaa huomioon, että Euroopan valvontaviranomaisten kolmesta toimitusjohtajasta yksi on nainen;

H. ottaa huomioon, että yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajaksi on juuri nimitetty mies, mikä tarkoittaa, että yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on talous- ja rahoitusalan EU-elinten joukossa ainoa, jonka puheenjohtaja on nainen;

I. toteaa, että Euroopan vakausmekanismin ja Euroopan investointipankin johdossa on mies;

J. ottaa huomioon, että komission 28 jäsenestä vain 9 on naisia;

K. ottaa huomioon, että parlamentin puhemiehistön 20 jäsenestä seitsemän on naisia; ottaa huomioon, että parlamentin valiokuntien 23 puheenjohtajasta 11 on naisia;

1. korostaa, että johtokuntien ja hallitusten tasapuolisella sukupuolijakaumalla varmistetaan laajempi osaaminen ja avarammat näkökulmat, ja toteaa, että jos palvelukseen otetaan vain miehiä tai vain naisia, valikoima kapenee ja vaarana on, että mahdollisesti erinomaiset ehdokkaat jäävät valitsematta;

2. pitää valitettavana, että komissio ja valtaosa EU:n jäsenvaltioiden hallituksista eivät ole tähän mennessä edistäneet tasapuolista sukupuolijakaumaa EU:n toimielimissä ja muissa elimissä etenkään nimityksissä talous-, rahoitus- ja raha-asioiden alojen korkean tason tehtäviin; odottaa, että jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet parantavat pikaisesti huipputehtävien sukupuolijakaumaa;

3. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia, neuvostoa, euroryhmää ja komissiota esittämään kussakin nimitysmenettelyssä, joka koskee EU:n toimielintä tai elintä, esivalintaluettelon, jossa on vähintään yksi nais- ja yksi miesehdokas;

4. korostaa, että tulevaisuudessa parlamentti aikoo vastustaa kaikkia ehdokkaita, niin naisia kuin miehiäkin, joita ei ole otettu sukupuolijakaumaltaan tasapainoisesta luettelosta;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille, komissiolle, Euroopan keskuspankille, yhteiselle valvontamekanismille, yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle, Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus