Procedura : 2019/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0173/2019

Teksty złożone :

B8-0173/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}w imieniu grupy ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

(2019/2614(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ustanawia zasadę równości kobiet i mężczyzn;

B. mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej – w imieniu grup politycznych – przez lata wielokrotnie informowali przewodniczących Rady Europejskiej, Eurogrupy i Komisji o braku równowagi płci w Europejskim Banku Centralnym (EBC), ale także w innych instytucjach gospodarczych, finansowych i monetarnych UE;

C. mając na uwadze, że w piśmie z dnia 5 marca 2019 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, po posiedzeniu Konferencji Przewodniczących, zwrócił się do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji o podjęcie zobowiązania, by wszystkie instytucje Unii wchodzące w zakres ich odpowiedzialności wdrożyły konkretne środki w celu zagwarantowania równowagi płci, a także by zadbały o sporządzenie zrównoważonych pod względem płci list kandydatów dla wszystkich procedur naboru;

D. mając na uwadze, że 7 marca 2011 r. Rada przyjęła europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011–2020;

E. mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

F. mając na uwadze, że tylko jedna z sześciu osób zasiadających w Zarządzie EBC jest kobietą; mając na uwadze, że tylko dwie z 25 osób zasiadających w Radzie Prezesów EBC to kobiety;

G. mając na uwadze, że przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) to mężczyźni; mając na uwadze, że jeden na trzech dyrektorów wykonawczych Europejskich Urzędów Nadzoru jest kobietą;

H. mając na uwadze, że przewodnicząca Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego została właśnie zastąpiona przez mężczyznę, w związku z czym Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji pozostała jedynym organem UE spośród szeroko pojętych unijnych instytucji finansowych i gospodarczych, któremu przewodniczy kobieta;

I. mając na uwadze, że na czele Europejskiego Mechanizmu Stabilności i Europejskiego Banku Inwestycyjnego stoją mężczyźni;

J. mając na uwadze, że jedynie dziewięć z 28 osób na stanowiskach komisarzy europejskich to kobiety;

K. mając na uwadze, że na 20 osób zasiadających w Prezydium Parlamentu Europejskiego siedem to kobiety; mając na uwadze, że 11 spośród 23 przewodniczących komisji parlamentarnych to kobiety;

1. podkreśla, że różnorodność płci w zarządach i rządach zapewnia bardziej zróżnicowane kompetencje i szersze perspektywy oraz że zatrudnianie tylko mężczyzn lub tylko kobiet zawęża możliwości wyboru i pociąga za sobą niebezpieczeństwo pominięcia potencjalnie znakomitych kandydatów;

2. ubolewa, że Komisja i większość rządów UE jak dotąd nie promowały różnorodności płci w instytucjach i organach UE, zwłaszcza w odniesieniu do nominacji wysokiego szczebla w polityce gospodarczej, finansowej i monetarnej; oczekuje, że państwa członkowskie i instytucje UE szybko doprowadzą do większego zróżnicowania płci na najwyższych stanowiskach;

3. wzywa rządy państw członkowskich, Radę, Eurogrupę i Komisję do przedstawienia list kandydatów obejmujących co najmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę na każdą procedurę nominacji we wszystkich instytucjach i organach UE;

4. podkreśla, że w przyszłości Parlament będzie zgłaszał sprzeciw wobec wszystkich kandydatów – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – którzy nie zostali uwzględnieni na zrównoważonych pod względem płci listach kandydatów;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, rządom państw członkowskich, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Jednolitemu Mechanizmowi Nadzorczemu, Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom krajowym państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna