Förfarande : 2019/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0173/2019

Ingivna texter :

B8-0173/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld, Jean Arthuis</Depute>

<Commission>{ALDE}för ALDE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0171/2019

B8‑0173/2019

Europaparlamentets resolution om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor

(2019/2614(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen fastslås principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

B. Ordförandena för parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor som företräder de politiska grupperna har under årens lopp vid flera tillfällen informerat ordförandena för Europeiska rådet, Eurogruppen och kommissionen om den ojämna könsfördelningen inte bara i Europeiska centralbanken (ECB) utan även i EU:s övriga ekonomiska, finansiella och monetära institutioner.

C. I en skrivelse av den 5 mars 2019 begärde Europaparlamentets talman, efter ett sammanträde i talmanskonferensen, att ordförandena för Europeiska rådet och kommissionen skulle åta sig att se till att alla unionens institutioner under deras ansvar vidtar konkreta åtgärder för att garantera en jämn könsfördelning och se till att slutlistor upprättas med jämn könsfördelning för alla urvalsförfaranden.

D. Rådet antog den 7 mars 2011 den europeiska jämställdhetspakten för perioden 2011‑2020.

E. Europaparlamentet beklagar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i ledande befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster. Alla EU‑institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

F. Endast en av de sex ledamöterna i ECB:s direktion är kvinna. Endast två av de 25 ledamöterna i ECB-rådet är kvinnor.

G. Ordförandena för Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) är alla män. En av de tre verkställande direktörerna för de europeiska tillsynsmyndigheterna är kvinna.

H. Den gemensamma tillsynsmekanismens ordförande har nyligen ersatts av en man, vilket innebär att den gemensamma resolutionsnämnden är det enda EU-organ på det finansiella och ekonomiska området som har en kvinnlig ordförande.

I. Europeiska stabilitetsmekanismen och Europeiska investeringsbanken leds av män.

J. Endast nio av de 28 kommissionsledamöterna är kvinnor.

K. Sju av de 20 ledamöterna av Europaparlamentets presidium är kvinnor. Av parlamentets utskottsordförande är 11 av 23 kvinnor.

1. Europaparlamentet betonar att en jämnare könsfördelning i ledningsorgan och regeringar garanterar bredare kompetens och vidgade perspektiv, och att rekrytering av enbart män eller enbart kvinnor innebär ett snävare urval och en risk för att man går miste om kandidater som kan vara mycket kompetenta.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen och den stora majoriteten av EU:s regeringar hittills har misslyckats med att främja en jämn könsfördelning i EU:s institutioner och organ, särskilt när det gäller utnämningar på hög nivå på områden som rör ekonomiska, finansiella och monetära frågor. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna och EU-institutionerna snabbt ska se till att det blir en jämnare könsfördelning i ledande befattningar.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar, rådet, Eurogruppen och kommissionen att lägga fram slutlistor med minst en kvinnlig och en manlig kandidat för varje nomineringsförfarande vid alla EU:s institutioner och organ.

4. Europaparlamentet understryker att parlamentet i framtiden kommer att invända mot alla kandidater – kvinnor såväl som män – som inte ingår i en slutlista med jämn könsfördelning.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, medlemsstaternas regeringar, kommissionen, Europeiska centralbanken, den gemensamma tillsynsmekanismen, den gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande