Procedure : 2019/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0174/2019

Indgivne tekster :

B8-0174/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0171/2019

B8‑0174/2019

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

(2019/2614(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 under henvisning til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til ligestillingsindekset for 2017 fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE),

 der henviser til sit forslag til afgørelse af 1. marts 2019 om udpegelse af den nye formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed,

 der henviser til sit forslag til afgørelse af 1. marts 2019 om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion,

 der henviser til sit forslag til afgørelse af 1. marts 2019 om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans,

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2019 om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet[1],

 der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale agenturer[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 228a,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at princippet om ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi i EU og er forankret i EU's traktater og i chartret om grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at artikel 8 i TEUF fastsætter, at Unionen i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder, fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe forskelsbehandling, når den udformer og gennemfører sine politikker og aktiviteter;

C. der henviser til, at der er en strukturel ubalance mellem kønnene i høje stillinger i centrale institutioner og agenturer, der er knyttet til Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en);

D. der henviser til, at ligestillingsindekset for 2017, som er udarbejdet af EIGE, igen viste, at den økonomiske beslutningstagning fortsat er det område, hvor EU scorer lavest med hensyn til ligestilling mellem kønnene og repræsentation af kvinder;

E. der henviser til, at der i EU-agenturernes bestyrelser – på trods af EU's bestræbelser på at fremme ligestilling mellem kønnene på beslutningstagningsområdet – er alvorlig mangel på kønsbalance, og at der ses vedvarende mønstre med kønsopdeling, idet kvinder i gennemsnit udgør 33,7 % af medlemmerne af de øverste beslutningstagende organer i EU's agenturer; der henviser til, at det kun er 10 ud af de 39 direktører for EU's agenturer, der er kvinder, og at det kun er 16 ud af de 37 formænd for EU' agenturer, der er kvinder[3];

F. der henviser til, at Den Europæiske Centralbanks direktion udgøres af kun én kvinde og fem mænd;

G. der henviser til, at Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd i øjeblikket udgøres af én kvinde og 29 mænd;

H. der henviser til, at formanden for Den Fælles Afviklingsinstans i øjeblikket er en kvinde, men at resten af bestyrelsesmedlemmerne er mænd; der henviser til, at formændene for den fælles tilsynsmekanisme og de tre europæiske tilsynsmyndigheder er mænd;

I. der henviser til, at mandaterne for Daniele Nouy og Sabine Lautenschläger, to kvinder i topstillinger på finanstilsynsområdet, for nylig er udløbet, og at deres stillinger forventes at blive besat af mænd;

J. der henviser til, at stillinger inden for økonomisk beslutningstagning på nationalt plan også er domineret af mænd, og at centralbankerne i alle medlemsstater på nær én ledes af mænd; der henviser til, at kvinder kun udgør 19,6 % af vicecentralbankcheferne og 20 % af bestyrelsesmedlemmerne i disse centralbanker[4];

1. beklager dybt manglen på kvindelige kandidater på den endelige kandidatliste vedrørende stillingen som henholdsvis formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, medlem af Den Fælles Afviklingsinstans og medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion; opfordrer derfor til en udsættelse af afstemningen om Parlamentets afgørelse om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans og af afstemningen om Parlamentets afgørelse om Rådets forslag til et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion;

2. beklager dybt, at disse seneste udnævnelser følger det samme spor hen imod en yderligere forværring af ubalancen mellem kønnene i de centrale beslutningstagende stillinger i ØMU'ens styrende organer;

3. minder om, at en sådan udvikling ikke alene strider mod de gentagne erklæringer fra Rådet, Kommissionen og Parlamentet vedrørende dette spørgsmål, men at den også er i modstrid med EU's værdier og mål som fastsat i traktaterne;

4. understreger, at Parlamentet kun vil godkende udnævnelser til bestyrelser og andre organer i EU's agenturer, hvis der er balance mellem kønnene på den endelige kandidatliste, som den pågældende institution eller det pågældende organ har foreslået;

5. foreslår, at der i den ligestillingshandlingsplan, der skal vedtages i den nærmeste fremtid, jf. artikel 228a i Europa-Parlamentets forretningsorden, medtages et krav om, at der på endelige kandidatlister skal være balance mellem kønnene;

6. gentager sin opfordring til, at der baseret på en revision af den fælles tilgang sikres balance mellem kønnene blandt medlemmerne af EU-agenturernes styrende og rådgivende organer i den kommende interinstitutionelle aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer;

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre balance mellem kønnene for så vidt angår indstillinger af kandidater, endelige kandidatlister og udnævnelser til bestyrelser i alle EU's agenturer og stræbe efter åbne, gennemsigtige, konkurrencedygtige og kønssensitive rekrutterings- og udnævnelsesprocedurer for EU-agenturernes administrative direktører med henblik på at sikre mangfoldighed blandt kandidater og udnævnte personer;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilpasse EU-agenturernes bestemmelser med henblik på at medtage et horisontalt krav om balance mellem kønnene i forbindelse med beslutningstagning, navnlig for så vidt angår ledelsesstillinger;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0010.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0134.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse