Menetlus : 2019/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0174/2019

Esitatud tekstid :

B8-0174/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 46k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0171/2019

B8‑0174/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele

(2019/2614(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 8,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 23,

 võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksit,

 võttes arvesse oma 1. märtsi 2019. aasta ettepanekut võtta vastu otsus Euroopa Pangandusjärelevalve uue eesistuja ametisse nimetamise kohta,

 võttes arvesse oma 1. märtsi 2019. aasta ettepanekut võtta vastu otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta,

 võttes arvesse oma 1. märtsi 2019. aasta ettepanekut võtta vastu otsus komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige,

 võttes arvesse oma 15. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis[1],

 võttes arvesse oma 14. veebruari 2019. aasta resolutsiooni õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle[2],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 228a,

 võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõte on üks ELi põhiväärtusi ning et see on sätestatud ELi lepingutes ja põhiõiguste hartas;

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel peab liidu eesmärk olema meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine, võrdõiguslikkuse edendamine ja diskrimineerimise vastu võitlemine;

C. arvestades, et majandus- ja rahaliiduga seotud peamiste institutsioonide ja ametite juhtivatel ametikohtadel valitseb struktuuriline sooline tasakaalustamatus;

D. arvestades, et EIGE 2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeks tõi taas välja, et majandusotsuste tegemine on endiselt valdkond, kus ELil on soolise võrdõiguslikkuse ja naiste esindatuse osas kõige halvemad tulemused;

E. arvestades, et hoolimata ELi võetud kohustusest edendada otsuste tegemises soolist võrdõiguslikkust, puudub ELi ametite juhtkondades selgelt sooline tasakaal ning neis püsib jätkuvalt sooline segregatsioon, kuna ELi ametite kõrgeimate otsustusorganite liikmete seas on naisi keskmiselt 33,7 %; arvestades, et ELi ametite 39 tegevjuhist on ainult 10 naised ning ELi ametite 37 presidendist või esimehest on vaid 16 naised[3];

F. arvestades, et Euroopa Keskpanga (EKP) juhatuses on ainult üks naine ja viis meest;

G. arvestades, et EKP üldnõukogu moodustavad praegu üks naine ja 29 meest;

H. arvestades, et Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees on praegu naine, kuid ülejäänud nõukogu liikmed on mehed; arvestades, et ühtse järelevalvemehhanismi ja kolme Euroopa järelevalveasutuse juhid on mehed;

I. arvestades, et finantsjärelevalve kõrgetel ametikohtadel töötanud kahe naise – Daniele Nouy ja Sabine Lautenschlägeri – volitused lõppesid hiljuti ning nende ametikohtadele kavatsetakse nimetada mehed;

J. arvestades, et mehed domineerivad majandusotsuste tegemisega seotud ametikohtadel ka riiklikul tasandil, kuna kõigi liikmesriikide keskpankadel peale ühe on meesjuht; arvestades, et naised moodustavad ainult 19,6 % liikmesriikide keskpankade asepresidentidest ja juhi asetäitjatest ning 20 % liikmesriikide keskpankade juhatuse liikmetest[4];

1. väljendab sügavat kahetsust, et Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ning Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja EKP juhatuse liikme ametikohtadele esitatud kandidaatide nimekirjas ei ole naissoost kandidaate; nõuab seetõttu, et hääletamine parlamendi otsuste üle, mis käsitlevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametisse nimetamise kohta tehtud komisjoni ettepanekut ja Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta esitatud nõukogu soovitust, lükataks edasi;

2. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et need hiljutised ametisse nimetamised on jätkanud joont, mis soodustab majandus- ja rahaliidu juhtorganite tähtsatel otsuseid langetavatel ametikohtadel soolise ebavõrdsuse süvenemist;

3. tuletab meelde, et selline suund eirab nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi korduvaid avaldusi kõnealuse küsimuse kohta ning on lisaks vastuolus ka aluslepingus sätestatud ELi väärtuste ja eesmärkidega;

4. rõhutab, et parlament kinnitab ametisse nimetamised ELi ametite juhatustesse ja muudesse organitesse ainult juhul, kui asjaomase institutsiooni või asutuse esitatud kandidaatide nimekiri on sooliselt tasakaalustatud;

5. teeb ettepaneku lisada sooliselt tasakaalustatud nimekirja käsitlev nõue lähitulevikus vastuvõetavasse soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasse, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 228a;

6. kordab oma üleskutset, et tulevases institutsioonidevahelises kokkuleppes Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtse raamistiku kohta tagataks ELi ametite juht- ja nõuandvate organite liikmete vahel sooline tasakaal, mille aluseks on ühise lähenemisviisi läbivaatamine;

7. kutsub komisjoni ja nõukogu üles tagama soolise tasakaalu kõigi ELi ametite juhatusse esitatavate kandidaatide seas ja kandidaatide nimekirjades ning ametisse nimetatavate kandidaatide hulgas ning pingutama selle nimel, et ELi ametite tegevdirektorite värbamise ja ametisse nimetamise menetlused oleksid avatud, läbipaistvat, konkurentsi pakkuvad ja sootundlikud, et tagada kandidaatide ja nimetatud isikute mitmekesisus;

8. nõuab tungivalt, et komisjon kohandaks kõigi ELi ametite eeskirju, lisades horisontaalse nõude, mis käsitleb soolist tasakaalu otsuste tegemisel, eelkõige seoses juhtivate ametikohtadega;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

 

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0010.

[2] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0134.

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave