Menettely : 2019/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0174/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0174/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0171/2019

B8‑0174/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin

(2019/2614(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) vuoden 2017 tasa-arvoindeksin,

 ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2019 esittämänsä ehdotuksen päätökseksi Euroopan pankkiviranomaisen uuden puheenjohtajan nimittämisestä,

 ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2019 esittämänsä ehdotuksen päätökseksi neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä,

 ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2019 esittämänsä ehdotuksen päätökseksi neuvoston suosituksesta Euroopan kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä,

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa[1],

 ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta[2],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 228 artiklan a kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon periaate on yksi EU:n perusarvoista ja että se on vahvistettu EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa;

B. ottaa huomioon, että SEUT:n 8 artiklan mukaan EU:n on kaikella toiminnallaan pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta, edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja torjumaan syrjintää politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa;

C. ottaa huomioon, että keskeisissä talous- ja rahaliittoon (EMU) liittyvissä elimissä ja virastoissa vallitsee johtotehtäviä koskeva rakenteellinen sukupuolten edustuksen epätasapaino;

D. toteaa, että EIGEn vuoden 2017 tasa-arvoindeksissä todettiin jälleen, että taloudellinen päätöksenteko on edelleen se ala, jossa EU saa alhaisimmat pisteet tasa-arvosta ja naisten edustuksesta;

E. ottaa huomioon, että vaikka EU:n on sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon päätöksenteossa, EU:n virastojen hallintoneuvostoissa on sukupuolten tasapuolista edustusta koskevia vakavia puutteita ja sitkeä suuntaus sukupuolierotteluun, kun otetaan huomioon, että keskimäärin 33,7 prosenttia EU:n virastojen korkeimpien päätöksentekoelinten jäsenistä on naisia; ottaa huomioon, että EU:n virastojen 39 pääjohtajasta vain 10 on naisia ja että EU:n virastojen 37:stä hallintoneuvoston puheenjohtajasta vain 16 on naisia[3];

F. ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnassa on vain yksi nainen ja viisi miestä;

G. ottaa huomioon, että EKP:n neuvoston nykyiseen kokoonpanoon kuuluu yksi nainen ja 29 miestä;

H. ottaa huomioon, että yhteisen kriisinratkaisuneuvoston nykyinen puheenjohtaja on nainen, mutta muut jäsenet ovat miehiä; ottaa huomioon, että yhteisen valvontamekanismin ja kolmen Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajana on mies;

I. ottaa huomioon, että Daniele Nouyn ja Sabine Lautenschlägerin, kahden rahoitusvalvontatehtävissä toimineen naisen toimikausi päättyi äskettäin, ja heidän tehtäviinsä on tarkoitus valita mies;

J. ottaa huomioon, että miehet ovat enemmistönä myös kansallisen tason talousalan päätöksentekotehtävissä ja yhtä lukuunottamatta kaikkien jäsenvaltioiden keskuspankkeja johtaa mies; ottaa huomioon, että vain 19,6 prosenttia jäsenvaltioiden keskuspankkien varapääjohtajista ja johtokuntien varapuheenjohtajista on naisia ja että 20 prosenttia näiden pankkien johtokunnan jäsenistä on naisia[4];

1. pitää erittäin valitettavana naisehdokkaiden puuttumista ehdokkaiden esivalintaluettelosta Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan, yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen ja EKP:n johtokunnan jäsenen tehtäviin; kehottaa näin ollen lykkäämään äänestystä parlamentin päätöksistä komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen ja neuvoston ehdotuksesta EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä;

2. pitää erittäin valitettavana, että viimeisimmät nimitykset syventävät entisestään sukupuolten edustuksen epätasapainoa EMU:n hallintoelinten päätöksentekotehtävissä;

3. palauttaa mieliin, että tällainen kehitys ei ole ainoastaan vastoin neuvoston, komission ja parlamentin toistuvasti antamia lausumia, vaan se on myös ristiriidassa perussopimuksissa vahvistettujen EU:n arvojen ja tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että parlamentti hyväksyy nimitykset EU:n virastojen hallintoneuvostoihin ja muihin elimiin vain, mikäli kyseisen toimielimen tai elimen esittämän ehdokkaiden esivalintaluettelon sukupuolijakauma on tasapainossa;

5. esittää, että esivalintaluettelon sukupuolijakauman tasapainovaatimus sisällytetään lähitulevaisuudessa hyväksyttävään sukupuolten tasa-arvoa koskevaan toimintasuunnitelmaan parlamentin työjärjestyksen 228 artiklan a kohdan mukaisesti;

6. toistaa pyyntönsä varmistaa sukupuolten edustuksen tasapaino EU:n virastojen hallinto- ja neuvoa-antavissa elimissä tulevassa EU:n sääntelyvirastojen toimintakehystä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa, joka perustuu yhteisen lähestymistavan tarkistukseen;

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan sukupuolten välisen tasapainon ehdokkaiden nimeämisessä ja valitsemisessa esivalintaluetteloihin sekä nimityksissä kaikkien EU:n virastojen hallintoneuvostoihin sekä pyrkimään avoimiin, kilpailuun perustuviin ja sukupuolisensitiivisiin palvelukseenotto- ja nimitysmenettelyihin EU:n virastojen pääjohtajia valittaessa, jotta varmistetaan ehdokkaiden ja tehtäviin nimitettävien moninaisuus;

8. kehottaa komissiota mukauttamaan kaikkien EU:n virastojen säännöksiä siten, että niihin sisällytetään sukupuolten tasapuolista edustusta päätöksenteossa koskeva horisontaalinen vaatimus, joka koskee erityisesti johtotehtäviä;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0010.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0134.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus