Procedūra : 2019/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0174/2019

Pateikti tekstai :

B8-0174/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0174/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre> dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes </Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute> Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana </Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0171/2019

B8-0174/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes

(2019/2614(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 ir 3 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2017 m. Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) Lyčių lygybės indeksą,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 1 d. pasiūlymą dėl sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 1 d. pasiūlymą dėl sprendimo dėl Tarybos rekomendacijos dėl siūlomo kandidato į Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narius,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 1 d. pasiūlymą dėl sprendimo dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente[1],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 228 straipsnio a punktą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi lyčių lygybės principas yra viena iš pagrindinių ES vertybių ir jis yra įtrauktas į ES sutartis bei Pagrindinių teisių chartiją;

B. kadangi SESV 8 straipsnyje nustatyta, jog visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę bei kovoti su diskriminavimu, juntamu apibrėžiant ir įgyvendinant jos politiką ir veiksmus;

C. kadangi pagrindinėse institucijose ir agentūrose, susijusiose su ekonomine ir pinigų sąjunga (EPS), esama struktūrinio lyčių disbalanso: daug mažiau moterų eina aukšto lygio pareigas;

D. kadangi EIGE parengtame 2017 m. lyčių lygybės indekse vėl nurodoma, jog ekonominių sprendimų priėmimas tebėra ta sritis, kurioje ES moterų ir vyrų lygybė ir atstovavimas yra prasčiausi;

E. kadangi, nepaisant ES įsipareigojimo siekti lyčių lygybės sprendimų priėmimo srityje, ES agentūrų valdančiosiose tarybose rimtai pasigendama lyčių pusiausvyros, o tai yra įsigalėjusio lyčių segregacijos modelio ženklas, kadangi vidutiniškai tik 33,7 proc. ES agentūrų aukščiausių sprendimų priėmimo organų narių yra moterys; kadangi iš 39 ES agentūrų vadovų tik 10 yra moterys, o iš 37 ES agentūrų pirmininkų tik 16 yra moterys[3];

F. kadangi Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomąją valdybą sudaro penki vyrai ir tik viena moteris;

G. kadangi dabartinę ECB bendrąją tarybą sudaro 29 vyrai ir viena moteris;

H. kadangi Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė šiuo metu yra moteris, bet visi kiti valdybos nariai yra vyrai; kadangi Bendro priežiūros mechanizmo ir kitų trijų Europos priežiūros institucijų pirmininkai yra vyrai;

I. kadangi Daniele Nouy ir Sabine Lautenschläger, dviejų aukštas pareigas finansų priežiūros srityje einančių moterų, įgaliojimai neseniai baigėsi, ir jų vietas užims vyrai;

J. kadangi nacionaliniu lygmeniu su ekonominių sprendimų priėmimu susijusias pareigas dažniausiai eina vyrai (visų valstybių narių centriniams bankams, išskyrus vieną, vadovauja vyrai); kadangi moterys sudaro tik 19,6 proc. valstybių narių centrinių bankų valdytojų pavaduotojų ir 20 proc. tų bankų valdybų narių[4];

1. labai apgailestauja dėl to, kad kandidatų užimti Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko, Bendros pertvarkymo valdybos nario ir ECB vykdomosios valdybos nario pareigas sąrašuose nebuvo kandidačių moterų; todėl ragina atidėti balsavimą dėl Parlamento sprendimų dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo ir dėl Tarybos siūlomo kandidato į Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narius;

2. labai apgailestauja dėl to, kad šios naujausios kandidatūros dar labiau padidina lyčių nelygybę svarbiausiose sprendimų priėmimo pareigose EPS valdymo organuose;

3. primena, kad tokie sprendimai yra ne tik nesuderinami su nuolat kartojamais Tarybos, Komisijos ir Parlamento pareiškimais šiuo klausimu, bet ir prieštarauja ES vertybėms ir tikslams, nustatytiems Sutartyse;

4. pabrėžia, kad Parlamentas patvirtins kandidatų skyrimą į ES agentūrų valdybas ir kitas įstaigas tik tuo atveju, jei galutiniame atitinkamos institucijos ar organo pateiktame kandidatų sąraše bus užtikrinta lyčių pusiausvyra;

5. siūlo įtraukti reikalavimą dėl lyčių pusiausvyros užtikrinimo galutiniame kandidatų sąraše į lyčių lygybės veiksmų planą, kuris bus patvirtintas artimiausiu metu, kaip numatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 228 straipsnio a punktą;

6. pakartoja savo raginimą užtikrinti ES agentūrų valdymo ir patariamųjų organų narių lyčių pusiausvyrą būsimame Tarpinstituciniame susitarime dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos, atsižvelgiant į Bendrojo požiūrio peržiūrą;

7. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad visuose galutiniuose kandidatų ES agentūrų valdybų narių pareigoms užimti sąrašuose būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra ir kad būtų vykdomos atviros, skaidrios, konkurencingos ir lyčių aspektu grindžiamos įdarbinimo ir skyrimo į ES agentūrų vykdomųjų direktorių pareigas procedūros, siekiant užtikrinti kandidatų įvairovę;

8. primygtinai ragina Komisiją suderinti visų ES agentūrų nuostatus ir į juos įtraukti horizontalųjį reikalavimą dėl lyčių pusiausvyros sprendimų priėmimo srityje, ypač skiriant į vadovaujamas pareigas;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0010.

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0134.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas