Procedura : 2019/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0174/2019

Teksty złożone :

B8-0174/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0171/2019

B8‑0174/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

(2019/2614(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a także art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

 uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci za 2017 r. opracowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE),

 uwzględniając swój wniosek z dnia 1 marca 2019 r. dotyczący decyzji w sprawie mianowania nowego przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego,

 uwzględniając swój wniosek z dnia 1 marca 2019 r. dotyczący decyzji w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego,

 uwzględniając swój wniosek z dnia 1 marca 2019 r. dotyczący decyzji w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi[2],

 uwzględniając art. 228a Regulaminu,

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zasada równouprawnienia płci stanowi podstawową zasadę UE i jest zapisana w traktatach UE oraz w Karcie praw podstawowych;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 TFUE Unia we wszystkich swoich działaniach powinna zmierzać do zniesienia nierówności, wspierania równouprawnienia płci i zwalczania dyskryminacji przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań;

C. mając na uwadze, że istnieje strukturalna nierównowaga płci na stanowiskach wysokiego szczebla w kluczowych instytucjach i agencjach związanych z unią gospodarczą i walutową (UGW);

D. mając na uwadze, że wskaźnik równouprawnienia płci za 2017 r. sporządzony przez EIGE ponownie wykazał, że proces podejmowania decyzji gospodarczych nadal jest obszarem, w którym UE plasuje się na najniższym poziomie pod względem równouprawnienia płci i reprezentacji kobiet;

E. mając na uwadze, że pomimo zaangażowania UE na rzecz równouprawnienia płci w procesie podejmowania decyzji, w zarządach agencji UE występuje znaczna nierównowaga płci i utrzymujące się wzorce segregacji płciowej, przy czym średnio 33,7 % osób zasiadających w najwyższych organach decyzyjnych agencji UE to kobiety; mając na uwadze, że spośród 39 osób zarządzających agencjami UE zaledwie 10 to kobiety, a spośród 37 przewodniczących agencji UE tylko 16 to kobiety[3];

F. mając na uwadze, że w skład zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wchodzi tylko jedna kobieta i pięciu mężczyzn;

G. mając na uwadze, że Rada Ogólna EBC składa się obecnie z jednej kobiety i 29 mężczyzn;

H. mając na uwadze, że Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji obecnie przewodniczy kobieta, jednak pozostali członkowie zarządu to mężczyźni; mając na uwadze, że na czele Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i trzech Europejskich Urzędów Nadzoru stoją mężczyźni;

I. mając na uwadze, że mandaty Daniele Nouy i Sabine Lautenschläger – dwóch kobiet na najwyższych stanowiskach nadzoru finansowego – niedawno wygasły, a ich stanowiska mają zostać obsadzane przez mężczyzn;

J. mając na uwadze, że na stanowiskach, na których podejmowane są decyzje gospodarcze na szczeblu krajowym, dominują mężczyźni, a banki centralne wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem jednego są kierowane przez mężczyzn; mając na uwadze, że kobiety stanowią jedynie 19,6 % zastępców i wiceprezesów banków centralnych państw członkowskich oraz 20 % członków zarządu tych banków centralnych[4];

1. głęboko ubolewa nad brakiem kandydatek na listach kandydatów na stanowiska przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) i członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz zarządu EBC; w związku z tym wzywa do przełożenia głosowań nad decyzjami Parlamentu w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz wniosku Rady dotyczącego mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego;

2. głęboko ubolewa nad faktem, że te ostatnie nominacje przyczyniają się do dalszego pogłębiania braku równowagi płci na kluczowych stanowiskach decyzyjnych w organach zarządzających UGW;

3. przypomina, że takie działania są sprzeczne nie tylko z wielokrotnie powtarzanymi oświadczeniami Rady, Komisji i Parlamentu w tej sprawie, ale także z wartościami i celami UE określonymi w traktatach;

4. podkreśla, że Parlament zatwierdzi nominacje do zarządów i innych organów agencji UE tylko wtedy, gdy lista kandydatów zaproponowanych przez daną instytucję lub organ będzie zrównoważona pod względem płci;

5. sugeruje włączenie wymogu sporządzania zrównoważonych pod względem płci list kandydatów do planu działania w sprawie równości płci, który ma zostać przyjęty w najbliższej przyszłości, jak przewidziano w art. 228a Regulaminu Parlamentu;

6. ponawia swój apel o zapewnienie równowagi płci wśród członków organów zarządzających i doradczych agencji UE w przyszłym porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych, w oparciu o przegląd wspólnego podejścia;

7. wzywa Komisję i Radę, by zapewniły równowagę płci przy okazji nominowania, sporządzania list kandydatów i mianowania do zarządów wszystkich agencji UE, a także by dążyły do otwartych, przejrzystych, konkurencyjnych i uwzględniających problematykę płci procedur rekrutacji i mianowania dyrektorów wykonawczych agencji UE, tak aby zadbać o różnorodność osób kandydujących i nominowanych;

8. wzywa Komisję do dostosowania przepisów wszystkich agencji UE, tak aby uwzględnić w procesie decyzyjnym horyzontalny wymóg dotyczący równowagi płci, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk kierowniczych;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

 

[1] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0010.

[2] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0134.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna