Förfarande : 2019/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0174/2019

Ingivna texter :

B8-0174/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0211

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0174/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 46k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold, Monika Vana</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0171/2019

B8‑0174/2019

Europaparlamentets resolution om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor

(2019/2614(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) jämställdhetsindex 2017,

 med beaktande av sitt förslag av den 1 mars 2019 till beslut om utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande,

 med beaktande av sitt förslag av den 1 mars 2019 till beslut om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken,

 med beaktande av sitt förslag av den 1 mars 2019 till beslut om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden,

 med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2019 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet[1],

 med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2019 om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna[2],

 med beaktande av artikel 228a i arbetsordningen,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Principen om jämställdhet är ett grundläggande värde i EU och är inskriven i EU:s fördrag och i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

B. I artikel 8 i EUF-fördraget anges att EU i all sin verksamhet ska sträva efter att undanröja bristande jämställdhet, främja jämställdhet och bekämpa diskriminering vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet.

C. Det råder strukturell obalans mellan könen på högre befattningar i centrala institutioner och byråer med anknytning till Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

D. Det jämställdhetsindex från 2017 som tas fram av EIGE visade återigen att det ekonomiska beslutsfattandet fortfarande är det område där EU har sämst resultat när det gäller jämställdhet och kvinnors representation.

E. Trots EU:s engagemang för jämställdhet i beslutsfattandet präglas EU-byråernas styrelser av allvarliga brister i fråga om könsbalans och ihållande mönster av könssegregering, då i genomsnitt 33,7 procent av medlemmarna i de högsta beslutsfattande organen i EU:s byråer är kvinnor. Av de 39 verkställande cheferna för EU:s byråer är endast 10 kvinnor, och av de 37 ordförandena för EU:s byråer är endast 16 kvinnor[3].

F. Europeiska centralbankens (ECB) direktion består av endast en kvinna och fem män.

G. ECB:s allmänna råd består för närvarande av endast en kvinna och 29 män.

H. Ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden är för närvarande en kvinna, men resten av styrelseledamöterna är män. Den gemensamma tillsynsmekanismen och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna leds av män.

I. Mandatet för Daniele Nouy och Sabine Lautenschläger, två kvinnor på ledande befattningar inom finansiell tillsyn, har nyligen löpt ut och de kommer att ersättas av män.

J. Män dominerar också när det gäller det ekonomiska beslutsfattandet på nationell nivå, där centralbankerna i alla utom en av medlemsstaterna leds av män. Kvinnor utgör endast 19,6 procent av vice centralbankscheferna i medlemsstaterna och 20 procent av styrelseledamöterna i dessa centralbanker[4].

1. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på kvinnliga kandidater på de slutlistor som lagts fram för befattningarna som Europeiska bankmyndighetens (EBA) ordförande, ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden och ECB:s direktion. Parlamentet kräver därför att omröstningarna om parlamentets beslut om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden och om rådets förslag till utnämning av en ledamot av Europeiska centralbankens direktion skjuts upp.

2. Europaparlamentet beklagar djupt att dessa senaste utnämningar ytterligare fördjupar obalansen mellan könen på centrala beslutsfattande befattningar inom EMU:s styrande organ.

3. Europaparlamentet påminner om att denna utveckling inte bara är oförenlig med rådets, kommissionens och parlamentets upprepade uttalanden i denna fråga, utan även strider mot EU:s värderingar och mål som fastställs i fördragen.

4. Europaparlamentet betonar att parlamentet endast kommer att stödja utnämningar till EU-organens styrelser och andra organ om den slutlista över kandidater som föreslagits av den berörda institutionen eller det berörda organet är könsbalanserad.

5. Europaparlamentet föreslår att ett krav på en könsbalanserad slutlista införs i den handlingsplan för jämställdhet som ska antas inom en nära framtid, i enlighet med artikel 228a i parlamentets arbetsordning.

6. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att könsbalans ska säkerställas bland medlemmarna i EU-byråernas styrande och rådgivande organ i det framtida interinstitutionella avtalet om rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter, på basis av en översyn av den gemensamma strategin.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa könsbalans i samband med nomineringar och slutlistor för, och utnämningar till, alla EU-byråernas styrelser, och att verka för öppna, transparenta, konkurrenskraftiga och jämställdhetsmedvetna rekryterings- och utnämningsförfaranden för verkställande direktörer för EU:s byråer, i syfte att säkerställa mångfald bland kandidater och nominerade.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att anpassa förordningarna för alla EU-byråer så att de omfattar ett horisontellt krav på könsbalans i beslutsfattandet, särskilt när det gäller chefspositioner.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

[1] Antagna texter, P8_TA(2019)0010.

[2] Antagna texter, P8_TA(2019)0134.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande