Procedure : 2019/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0175/2019

Indgivne tekster :

B8-0175/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0175/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0175/2019

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

(2019/2614(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 (SRM-forordningen)[1],

 der henviser til artikel 37 og 48 i forordning (EU) nr. 1093/2010 (EBA-forordningen)[2],

 der henviser til artikel 283 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til sin Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om ECB's årsberetning for 2017[3],

 der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 14, der forbyder forskelsbehandling,

 der henviser til FN's konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

 der henviser til Kommissionens 2018-rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende menneskerettighed, og at det vil bidrage til mere inklusiv og bæredygtig vækst at opnå det; der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

B. der henviser til, at artikel 2 i Traktaten om Den Europæiske Union fastlægger princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd;

C. der henviser til, at næsten alle nøglepositioner i Den Europæiske Centralbank (ECB) og i de europæiske tilsynsmyndigheder er besat af mænd;

D. der henviser til, at der i øjeblikket kun er én kvinde i ECB's direktion; der henviser til, at kun to ud af 25 medlemmer af ECB's styrelsesråd er kvinder; der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i ledende stillinger;

E. der henviser til, at Kommissionen og Rådet til stadighed har ignoreret Parlamentets krav om en kønsmæssigt afbalanceret liste over kandidater til disse stillinger;

F. der henviser til, at kun mandlige kandidater blev udvalgt af de relevante beslutningstagende organer til de seneste ledige stillinger i ECB, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Fælles Afviklingsinstans;

G. der henviser til, at kun ni af de 28 medlemmer af Europa-Kommissionen er kvinder; der henviser til, at syv af de 20 medlemmer af Europa-Parlamentets præsidium er kvinder; der henviser til, at 11 af de 23 udvalgsformænd er kvinder;

1. minder om sine gentagne krav om kønsafbalancerede lister over kandidater, når det drejer sig om centrale stillinger i europæiske tilsynsførende og monetære institutioner;

2. beklager dybt manglen på udvalgte kvindelige kandidater til de seneste ledige stillinger som cheføkonom for ECB, bestyrelsesmedlem i Den Fælles Afviklingsinstans og formand for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed;

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at der er mindst én kandidat af hvert køn på listen over kandidater til ledige stillinger på centrale poster i europæiske tilsynsførende og monetære institutioner;

4. opfordrer medlemsstaterne til at opretholde deres retlige forpligtelse i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder til at fremme ligestilling mellem kønnene og opfordrer alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer til at gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udarbejde en konkret plan for, hvordan man sikrer, at sammensætningen af de europæiske tilsynsførende og monetære institutioner er mere ligelig fordelt mellem kønnene;

6. bekræfter, at det vil afholde sig fra at godkende beslutninger om en eventuel ledig stilling i de europæiske tilsynsførende og monetære institutioner, indtil der er indgået en interinstitutionel aftale om kønsafbalancerede kandidatlister med Kommissionen og Rådet;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Den Europæiske Centralbank og de europæiske tilsynsførende myndigheder.

 

[1] EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

[2] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0029

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse