Procedura : 2019/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0175/2019

Teksty złożone :

B8-0175/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0175/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE</Titre>

<DocRef>(2019/2614(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Patrick Le Hyaric</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0175/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

(2019/2614(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 (rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji)[1],

 uwzględniając art. 37 i 48 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 (rozporządzenia w sprawie EUNB)[2],

 uwzględniając art. 283 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2017[3],

 uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), w szczególności jej art. 14 zakazujący dyskryminacji,

 uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 18 grudnia 1979 r.,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2018 r. w sprawie równości mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że równouprawnienie płci jest podstawowym prawem człowieka, a jego realizacja przyczyniłaby się do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne oraz krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

B. mając na uwadze, że art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ustanawia zasadę równości kobiet i mężczyzn;

C. mając na uwadze, że prawie wszystkie kluczowe stanowiska w Europejskim Banku Centralnym (EBC) i w Europejskich Urzędach Nadzoru obejmują mężczyźni;

D. mając na uwadze, że obecnie tylko jedna kobieta zasiada w zarządzie EBC; mając na uwadze, że tylko dwie z 25 osób zasiadających w Radzie Prezesów EBC to kobiety; mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych;

E. mając na uwadze, że Komisja i Rada stale ignorują apele Parlamentu o stworzenie zrównoważonej pod względem płci listy kandydatów na te stanowiska;

F. mając na uwadze, że ostatnie wakaty w EBC, Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego i Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji zostały obsadzone przez odpowiednie organy decyzyjne samymi mężczyznami;

G. mając na uwadze, że jedynie dziewięć z 28 członków Komisji Europejskiej to kobiety; mając na uwadze, że na 20 osób zasiadających w Prezydium Parlamentu Europejskiego siedem to kobiety; mając na uwadze, że 11 spośród 23 przewodniczących komisji parlamentarnych to kobiety;

1. przypomina swoje wielokrotne apele o zrównoważone pod względem płci listy kandydatów na kluczowe stanowiska w europejskich instytucjach nadzorczych i monetarnych;

2. głęboko ubolewa nad brakiem kobiet na liście kandydatów na ostatnio zwolnione stanowiska głównego ekonomisty EBC, członka zarządu Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego;

3. wzywa Komisję i Radę do dopilnowania, aby na liście kandydatów na wolne kluczowe stanowiska w europejskich instytucjach nadzorczych i monetarnych znalazł się co najmniej jeden kandydat każdej płci;

4. wzywa państwa członkowskie do wywiązania się z ich zobowiązań prawnych wynikających z Karty praw podstawowych, aby promować równość płci, a także wzywa wszystkie unijne i krajowe instytucje oraz organy do wdrożenia konkretnych środków w celu zapewnienia równowagi płci;

5. wzywa państwa członkowskie i Komisję do opracowania konkretnego planu w celu zagwarantowania, że skład europejskich organów nadzorczych i monetarnych będzie bardziej zrównoważony pod względem płci;

6. deklaruje, że powstrzyma się od zatwierdzania decyzji w sprawie wszelkich wakatów w europejskich instytucjach nadzorczych i monetarnych do czasu zawarcia z Komisją i Radą porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie zrównoważonych pod względem płci list kandydatów;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu i Europejskim Urzędom Nadzoru.

 

[1] Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

[2] Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

[3] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0029.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna