Postup : 2019/2580(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0179/2019

Předložené texty :

B8-0179/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0215

<Date>{12/03/2019}12.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0179/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 52k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv</Titre>

<DocRef>(2019/2580(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0177/2019

B8-0179/2019

Usnesení Evropského parlamentu o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv

(2019/2580(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2018 o pověření Komise zahájit návrhy na zavedení evropského sankčního režimu v případě porušování lidských práv,

 s ohledem na svá předchozí usnesení vyzývající k tomu, aby byl vytvořen celoevropský mechanismus ukládání cílených sankcí vůči osobám zapojeným do závažného porušování lidských práv, včetně svého doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského[1],

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 14. února 2019 o situaci v Čečensku a o případu  Ojuba Titijeva[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2019 o situaci v oblasti politických vztahů mezi EU a Ruskem[3],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a politice Evropské unie v této oblasti[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2017 o korupci a lidských právech ve třetích zemích[5],

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 30. října 2018 nazvanou „Sergej Magnitský a další případy – boj proti beztrestnosti pomocí cílených sankcí“,

 s ohledem na pokyny pro provádění a hodnocení omezujících opatření přijatých Radou v roce 2003 a přezkoumávaných a aktualizovaných v letech 2005, 2009, 2012 a 2017,

 s ohledem na svou studii z dubna 2018 nazvanou „Cílené sankce proti jednotlivcům z důvodu závažného porušování lidských práv – dopad, trendy a vyhlídky na úrovni EU“,

 s ohledem na návrh Evropské komise pro zákaz vstupu osob z důvodu lidských práv ze dne 14. listopadu 2018,

 s ohledem na čl. 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o přijetí sankcí vůči třetím zemím a jednotlivcům, skupinám a nestátním subjektům,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nizozemská vláda s podporou Německa a Francie zahájila v listopadu 2018 diskusi mezi členskými státy EU o režimu cílených sankcí v oblasti lidských práv na úrovni EU, který by měl celosvětovou působnost; vzhledem k tomu, že Rada dne 10. prosince 2018 pověřila Komisi, aby zahájila návrhy na zavedení evropského sankčního režimu v případě porušování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že Estonsko, Lotyšsko, Litva, Spojené království, Kanada a Spojené státy přijaly tzv. zákony Magnitského, které jejich vládám umožňují ukládat cílené sankce, jako je například zákaz vydávání víz a zmrazení majetku pachatelů závažného porušování lidských práv a osob, které z něho mají prospěch; vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval k zavedení celoevropského rovnocenného nástroje;

C. vzhledem k tomu, že Magnitského zákony byly pojmenovány po Sergeji Magnitském, ruském odborníkovi v oblasti daní a účetnictví, který byl v roce 2009 zavražděn, když byl ve vyšetřovací vazbě v Rusku; vzhledem k tomu, že pan Magnitský vyšetřoval podvodné vrácení velkého objemu daní z ruského státního rozpočtu, při němž byly zneužity investiční nástroje, jejichž majitelem byla společnost pana Williama Browdera, klienta pana Magnitského, kdy pachatelé tohoto podvodu využili tajné úmluvy se zkorumpovanou policií a daňovými úředníky;

D. vzhledem k tomu, že cílené sankce nezpůsobují tíživou ekonomickou situaci obyčejným lidem a místo toho se zaměřují na individuální odpovědnost těch osob, které byly shledány přímo odpovědnými za protiprávní jednání; vzhledem k tomu, že řada sankčních skeptiků v Kanadě a jinde se nakonec nechala přesvědčit argumenty o tom, že umožnění vstupu těchto jedinců do našich zemí a umožnění využívat naše instituce, zejména naše banky, v podstatě znamená, že jejich odsouzeníhodnému jednání „napomáháme“ a že se na něm „podílíme“ nebo jim pomáháme využívat zisky z jejich trestných činů; vzhledem k tomu, že podle slov britské premiérky Theresy Mayové tito lidé „nejsou v našich zemích vítáni“;

E. vzhledem k tomu, že tyto právní předpisy by mohly být nástrojem boje proti beztrestnosti a korupci, které jsou považovány za hrozbu pro právní stát; vzhledem k tomu, že protikorupční orientace Magnitského právních předpisů by poskytla právní základ pro zařazení osob zapojených do korupčních případů na černou listinu; vzhledem k tomu, že boj proti korupci a praní peněz jsou stejně důležitým cílem jako reakce na porušování lidských práv v právních aktech zemí, které je již přijaly;

F. vzhledem k tomu, že některé vnitrostátní donucovací orgány selhaly, pokud jde o předání pachatelů trestných činů spravedlnosti; vzhledem k tomu, že v těchto případech by celounijní politika cílených sankcí byla vysoce účinná;

1. důrazně odsuzuje veškeré porušování lidských práv na celém světě; naléhavě vyzývá Komisi, aby před koncem současného volebního období vypracovala legislativní návrh celoevropského režimu sankcí v případě lidských práv, který by umožnil udělování zákazů vydávání víz a cílené sankce, jako je například blokování majetku a podílů na majetku v rámci jurisdikce EU, na jednotlivé veřejné činitele nebo osoby vykonávající úřední funkce, státní a nestátní subjekty a subjekty, které jsou odpovědné za závažné porušování lidských práv;

2. je pevně přesvědčen o tom, že takový režim by byl cenným doplňkem stávajících nástrojů EU v oblasti lidských práv a zahraniční politiky a posílil by úlohu EU jako globálního aktéra v oblasti lidských práv, zejména v boji proti beztrestnosti a korupci, které jsou vnímány jako ohrožení právního státu, a v podpoře osob, které se staly oběťmi zneužívání, a obránců lidských práv na celém světě;

3. zdůrazňuje, že tento režim by měl umožnit přijetí omezujících opatření, zejména zmrazení aktiv a zákazy vstupu do EU, vůči fyzickým osobám nebo subjektům, které jsou odpovědné za závažné porušování lidských práv nebo k němu napomáhají, financují ho nebo přispívají k jeho plánování, řízení či páchání; naléhavě v tomto smyslu vyzývá k zavedení jasné definice rozsahu porušení, aby došlo k nápravě současné situace;

4. trvá na tom, že rozhodnutí o zařazení osob či subjektů na seznam a jejich vyřazení ze seznamu by měla být založena na jasných a jednoznačných kritériích a přímo souviset s trestným činem, který byl spáchán, aby bylo zaručeno důkladné soudní přezkoumání;

5. zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny členské státy vykládaly uplatňování sankcí stejným způsobem; vyzývá členské státy, aby vzájemně spolupracovaly při určování vhodných cílových osob, a to i pomocí příslušných mechanismů Unie, a sdílení informací o osobách zařazených na sankční seznamy a důvodů pro jejich důvodné domněnky, že tyto osoby jsou odpovědné za závažné porušování lidských práv; zdůrazňuje, že v rámci tohoto režimu by měly být uloženy sankce obchodníkům s lidmi, kteří těží z migračních toků;

6. naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby přijaly Magnitského zákony; naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby vydaly zákaz vydávání víz osobám uvedeným v dříve přijatých Magnitského zákonech jako známku solidarity s těmito zeměmi EU a aby se tak EU postavila na roveň se svými transatlantickými partnery, konkrétně s USA a Kanadou, kde jsou podobné právní předpisy již v platnosti;

7. naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby prováděly rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních vůči jednotlivcům a subjektům přijatých řádným legislativním postupem, a zejména pak zmrazení majetku osob uvedených na seznamu a omezení vstupu na jejich území v důsledku porušování lidských práv;

8. zdůrazňuje, že trestní stíhání pachatelů závažného porušování lidských práv prostřednictvím vnitrostátních nebo mezinárodních jurisdikcí by mělo zůstat primárním cílem veškerého úsilí v boji proti beztrestnosti, které vyvíjí EU a její členské státy; vyzývá Radu, aby zahrnula přeshraniční porušování práv do působnosti tohoto režimu;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily boj proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, aby uzavřely daňové ráje v EU a podpořily soudní reformy v zemích, v nichž soudnictví nespolupracuje v boji proti korupci, a aby přijaly preventivní opatření, díky kterému „nebudou pomáhat a podporovat“ trestuhodné jednání zahraničních korupčních úředníků a zločinné režimy tím, že jim umožní využívat instituce našich zemí a budou jim pomáhat s požíváním neprávem nabytých zisků;

10. vyzývá Komisi, aby vyčlenila přiměřené zdroje a odborné znalosti na prosazování a sledování tohoto režimu, jakmile bude zaveden, a aby věnovala zvláštní pozornost veřejným sdělením o seznamech, a to jak v EU, tak v dotčených zemích;

11. podporuje úsilí aktivistů občanské společnosti o zavedení takového režimu a vybízí k diskusi o návrhu na zřízení případného nezávislého poradního výboru na úrovni EU;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

[1] Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 43.

[2] Přijaté texty, P8_TA(2019)0115.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2019)0157.

[4] Přijaté texty, P8_TA(2018)0515.

[5] Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 82.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění