Procedura : 2019/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0184/2019

Teksty złożone :

B8-0184/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0184/2019</NoDocSe>
PDF 166kWORD 54k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki</Titre>

<DocRef>(2019/2582(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel</Depute>

<Commission>{ITRE}w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0184/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

(2019/2582(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2018 r. pt. „Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” (COM(2018)0773),

 uwzględniając Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz załączony do niej protokół z Kioto,

 uwzględniając porozumienie paryskie, decyzję 1/CP.21, 21. konferencję stron (COP21) konwencji UNFCCC oraz 11. konferencję stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP11 które miały miejsce w Paryżu (Francja) w dniach 30 listopada–11 grudnia 2015 r.,

 uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2018 r. (COP24) w Katowicach (Polska)[1],

 uwzględniając pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”,

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

 uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

1. przyjmuje z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie długoterminowej strategii na „Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, w którym podkreślono możliwości i wyzwania, jakie przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji niesie dla obywateli Europy i europejskiej gospodarki, i który stanowi podstawę dla szerokiej debaty z udziałem instytucji UE, parlamentów narodowych, sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, miast i społeczności, jak również obywateli;

2. uważa, że Europa może wskazać drogę do neutralności klimatycznej, inwestując w innowacyjne rozwiązania technologiczne, wzmacniając pozycję obywateli i dostosowując działania w kluczowych obszarach, takich jak energia, polityka przemysłowa i badania naukowe, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwości społecznej z myślą o sprawiedliwej transformacji;

3. zgadza się ze strategicznymi obszarami określonymi przez Komisję, w których wymagane jest wspólne działanie, i wspiera efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz globalną konkurencyjność przemysłu UE;

4. podkreśla znaczenie różnych środków i przepisów w zakresie klimatu, wprowadzanych w różnych dziedzinach polityki, ostrzega jednak, że rozproszone podejście może prowadzić do niespójności, a nie do osiągnięcia przez UE gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.; uważa, że należy przyjąć całościowe podejście;

5. zgadza się z celem UE, jakim jest osiągnięcie gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r., jak określono w komunikacie Komisji; zwraca się do państw członkowskich o przyjęcie strategii osiągnięcia tego celu na specjalnym szczycie UE w Sybinie w maju 2019 r. i wzywa państwa członkowskie, by zobowiązały się do realizacji niezbędnych ambicji, aby osiągnąć ten cel;

Polityka energetyczna

6. podkreśla kluczową rolę energii w procesie przejścia na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto;

7. przypomina, że w ostatnich dziesięcioleciach Unia zdołała skutecznie oddzielić emisje gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego i ograniczyć emisje, w szczególności dzięki efektywności energetycznej i rozpowszechnieniu odnawialnych źródeł energii;

8. podkreśla, że przejście na czystą energię powinno nadal stymulować modernizację gospodarki europejskiej, pobudzać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz przynosić obywatelom Europy korzyści społeczne i środowiskowe;

9. uważa, że wiodąca rola UE w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej pokazuje innym częściom świata, że przejście na czystą energię jest możliwe i korzystne nie tylko pod względem przeciwdziałania zmianie klimatu;

10. zwraca uwagę, że osiągnięcie gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto będzie wymagało znacznych dodatkowych inwestycji w system energetyczny UE i związaną z nim infrastrukturę w porównaniu z obecnym poziomem bazowym wynoszącym od 175 do 290 mld EUR rocznie;

11. podkreśla, że z uwagi na różne punkty wyjścia transformacji energetycznej wysiłki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej na szczeblu unijnym mogą być nierównomiernie rozłożone w całej UE;

12. wzywa państwa członkowskie do bezzwłocznego wdrożenia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”; przypomina, że państwa członkowskie mają prawo decydować o swoim koszyku energetycznym w ramach polityki klimatyczno-energetycznej UE;

13. uważa, że rozwój i rozwiązania technologiczne, efektywność energetyczna, zrównoważona energia ze źródeł odnawialnych oraz pełna integracja wewnętrznego rynku energii będą miały kluczowe znaczenie;

14. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia zapobiegawczego, tak aby zapewnić obywatelom UE sprawiedliwą transformację oraz wesprzeć regiony, których gospodarki zależą od działalności związanej z sektorami lub technologiami, które zgodnie z przewidywaniami mają zostać ograniczone lub które będą musiały ulec przekształceniom w przyszłości;

15. wzywa wszystkie szczeble, zarówno rządowe, krajowe, regionalne, jak i lokalne, by wprowadziły środki zachęcające obywateli do udziału w transformacji energetycznej oraz by stymulowały wymianę najlepszych praktyk;

Polityka przemysłowa

16. powtarza, że przejście na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto niesie dla UE wyzwania i możliwości oraz że konieczne będą inwestycje w innowacje przemysłowe, w tym technologie cyfrowe i czystą technologię, aby pobudzić wzrost gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność, zwiększyć przyszłe umiejętności i stworzyć miliony miejsc pracy, na przykład w rozwijającej się gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce;

17. uważa, że dobrobyt gospodarczy, konkurencyjność światowego przemysłu i polityka klimatyczna wzajemnie się wzmacniają;

18. podkreśla, że stabilne i przewidywalne ramy polityki energetycznej i klimatycznej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bardzo potrzebnego zaufania inwestorów i umożliwienia przemysłowi europejskiemu podejmowania długoterminowych decyzji inwestycyjnych w Europie, ponieważ żywotność większości instalacji przemysłowych przekracza 20 lat;

Badania naukowe i innowacje

19. podkreśla, że unijne i krajowe programy na rzecz badań i innowacji mają kluczowe znaczenie dla wsparcia Unii Europejskiej w jej wiodącej roli w przeciwdziałaniu zmianie klimatu;

20. uważa, że należy odpowiednio włączyć uwzględnianie kwestii klimatu w przygotowanie i realizację programów na rzecz badań i innowacji;

21. zwraca uwagę na sprawozdanie Panelu Wysokiego Szczebla ds. Ścieżek Obniżania Emisyjności[2] w sprawie roli badań naukowych i innowacji w osiąganiu celów porozumienia paryskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu UE przewagi konkurencyjnej w wyścigu na rzecz obniżenia emisyjności; zwraca uwagę na zestaw zaleceń tematycznych i przekrojowych opracowanych przez Panel Wysokiego Szczebla– w szczególności w odniesieniu do ukierunkowania nowego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 r. „Horyzont Europa”;

22. uważa, że w ciągu najbliższych dwóch dziesięcioleci konieczne będą znaczne starania dziedzinie badań i innowacji, aby rozwiązania nisko- i bezemisyjne były dostępne dla wszystkich oraz opłacalne społecznie i gospodarczo, a także aby wdrożyć nowe rozwiązania służące osiągnięciu gospodarki o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto;

23. podkreśla swoje stanowisko w sprawie programu „Horyzont Europa”, zgodnie z którym co najmniej 35 % wydatków programu musi zostać przeznaczone na odpowiednie wspieranie celów klimatycznych w ramach ogólnego celu Unii, jakim jest nadanie centralnego znaczenia działaniom w dziedzinie klimatu;

 

°

° °

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0430.

[2] Sprawozdanie końcowe z Panelu Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Inicjatywy Ścieżek Obniżania Emisyjności, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań i Innowacji, listopad 2018.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna