Förfarande : 2019/2582(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0184/2019

Ingivna texter :

B8-0184/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.15
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0184/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 54k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi</Titre>

<DocRef>(2019/2582(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel</Depute>

<Commission>{ITRE}för utskottet för industrifrågor, forskning och energi</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0184/2019

Europaparlamentets resolution om en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

(2019/2582(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2018 En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (COM(2018)0773),

 med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Kyotoprotokollet till denna,

 med beaktande av Parisavtalet, beslut 1/CP.21, av den tjugoförsta partskonferensen (COP21) inom ramen för UNFCCC och av den elfte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP11), som hölls i Paris, Frankrike, den 30 november–11 december 2015,

 med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling,

 med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24)[1],

 med beaktande av paketet för ren energi,

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för industrifrågor, forskning och energi,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, där man betonar vilka möjligheter och utmaningar som omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser innebär för EU‑medborgarna och EU:s ekonomi, och lägger grunden för en bred debatt mellan EU‑institutionerna, de nationella parlamenten, näringslivet, icke-statliga organisationer, städer och samhällen, liksom medborgarna.

2. Europaparlamentet anser att Europa kan visa vägen till klimatneutralitet genom att investera i innovativa tekniska lösningar, ge medborgarna egenmakt och anpassa åtgärderna på viktiga områden som energi, industripolitik och forskning, samtidigt som man säkerställer social rättvisa för en rättvis omställning.

3. Europaparlamentet instämmer i de strategiska områden som kommissionen har identifierat där det krävs gemensamma åtgärder, och stöder energieffektivitet, utbyggnad av förnybara energikällor och EU-industrins globala konkurrenskraft.

4. Europaparlamentet betonar vikten av de olika klimatåtgärder och lagstiftningsåtgärder som införts inom olika politikområden, men varnar för att en splittrad strategi kan leda till inkonsekvenser och inte till att EU uppnår en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Parlamentet anser att det behövs en övergripande strategi.

5. Europaparlamentet stöder EU:s mål att uppnå en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 i enlighet med kommissionens meddelande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att enas om en strategi för att uppnå detta mål vid det särskilda EU-toppmötet i Sibiu i maj 2019 och att hålla till den ambitionsnivå som krävs för att uppnå detta mål.

Energipolitik

6. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som energin spelar i omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser.

7. Europaparlamentet påminner om att unionen har lyckats bryta sambandet mellan växthusgasutsläpp och ekonomisk tillväxt under de senaste årtiondena och har minskat utsläppen, särskilt genom energieffektivitet och marknadsgenomslaget för förnybara energikällor.

8. Europaparlamentet betonar att omställningen till ren energi bör fortsätta att stimulera en modernisering av EU:s ekonomi, främja en hållbar ekonomisk tillväxt och skapa sociala och miljömässiga fördelar för EU-medborgarna.

9. Europaparlamentet anser att EU:s ledarskap inom förnybar energi och energieffektivitet visar för andra delar av världen att omställningen till ren energi både är möjlig och fördelaktig, även på andra områden än kampen mot klimatförändringar.

10. Europaparlamentet påpekar att en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser kommer att kräva betydande ytterligare investeringar i EU:s energisystem och tillhörande infrastruktur jämfört med dagens referensscenario, i storleksordningen 175–290 miljarder euro per år.

11. Europaparlamentet betonar med tanke på de olika utgångspunkterna för energiomställningen att insatserna för att minska växthusgasutsläppen i syfte att uppnå klimatneutralitet på EU-nivå kan vara ojämnt fördelade i EU.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra paketet för ren energi. Parlamentet påminner om medlemsstaternas behörighet att besluta om sin energimix inom EU:s klimat- och energiram.

13. Europaparlamentet anser att teknisk utveckling och tekniska lösningar, energieffektivitet, hållbar förnybar energi och en fullständig integrering av den inre marknaden för energi kommer att vara avgörande.

14. Europaparlamentet understryker behovet av en föregripande strategi för att säkerställa en rättvis omställning för EU:s medborgare och för att stödja regioner vars ekonomier är beroende av verksamhet som är kopplad till sektorer eller teknik som förväntas minska eller som kommer att behöva omvandlas i framtiden.

15. Europaparlamentet uppmanar myndigheter på alla nivåer – oavsett om de är på nationell, regional eller lokal nivå – att vidta åtgärder för att uppmuntra medborgarna att delta i energiomställningen och att stimulera utbytet av bästa praxis.

Industripolitik

16. Europaparlamentet upprepar att omställningen till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser innebär utmaningar och möjligheter för EU, och att det kommer att behövas investeringar i industriell innovation, inbegripet digital teknik och ren teknik, för att stimulera tillväxt, stärka konkurrenskraften, främja framtida färdigheter och skapa miljontals arbetstillfällen, till exempel i en växande cirkulär ekonomi och bioekonomi.

17. Europaparlamentet anser att ekonomiskt välstånd, global industriell konkurrenskraft och klimatpolitik ömsesidigt förstärker varandra.

18. Europaparlamentet understryker att en stabil och förutsägbar energi- och klimatpolitisk ram är avgörande för att skapa ett välbehövligt förtroende bland investerarna och för att göra det möjligt för europeiska industrier att fatta långsiktiga investeringsbeslut i EU, eftersom de flesta industrianläggningar har en livslängd på över 20 år.

Forskning och innovation

19. Europaparlamentet understryker att EU:s och medlemsstaternas forsknings- och innovationsprogram är avgörande för att stödja EU i dess ledande roll i kampen mot klimatförändringarna.

20. Europaparlamentet anser att klimatfrågor bör integreras på ett adekvat sätt i utarbetandet och genomförandet av forsknings- och innovationsprogram.

21. Europaparlamentet uppmärksammar rapporten från högnivåpanelen för vägar för utfasning av fossila bränslen[2] om den roll som forskning och innovation spelar för att uppnå målen i Parisavtalet, samtidigt som EU ges en konkurrensfördel i kapplöpningen mot utfasningen av fossila bränslen. Parlamentet noterar de tematiska och övergripande rekommendationer som högnivåpanelen tagit fram, i synnerhet när det gäller inriktningen på EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2021–2027, Horisont Europa.

22. Europaparlamentet anser att det under de kommande två årtiondena kommer att krävas betydande forsknings- och innovationsinsatser för att utsläppssnåla och utsläppsfria lösningar ska bli tillgängliga för alla och för att socialt och ekonomiskt genomförbara och nya lösningar ska skapas så att man kan uppnå en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser.

23. Europaparlamentet understryker sin ståndpunkt att Horisont Europa måste bidra med minst 35 procent av sina utgifter till stöd för klimatmålen på lämpligt sätt och som en del av EU:s allmänna mål att integrera klimatåtgärder i all politik.

°

° °

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] Antagna texter, P8_TA(2018)0430.

[2] Slutrapport från högnivåpanelen för det europeiska initiativet om vägar för utfasning av fossila bränslen (High‑Level Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative), Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, november 2018.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande