Διαδικασία : 2018/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0212/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0212/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0239

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0212/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 63k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0016/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη</Titre>

<DocRef>(2018/2899(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Claude Moraes</Depute>

<Commission>{LIBE}εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

B8‑0212/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη

(2018/2899(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τη δεύτερη παράγραφο και την τέταρτη έως έβδομη παράγραφο του προοιμίου, καθώς και το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[1],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[2],

 έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου[3],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου[4],

 έχοντας υπόψη τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εθνοτικές μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS II), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και την έκθεση του FRA σχετικά με τις εμπειρίες φυλετικών διακρίσεων και ρατσιστικής βίας τις οποίες βιώνουν άτομα αφρικανικής καταγωγής στην ΕΕ[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016[6],

 έχοντας υπόψη τη συγκρότηση, τον Ιούνιο του 2016, ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

 έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας προς αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, ο οποίος συμφωνήθηκε στις 31 Μαΐου 2016 μεταξύ της Επιτροπής και κορυφαίων εταιρειών ΤΠ, καθώς και λοιπών πλατφορμών και εταιρειών του τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

 έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 34 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών Διακρίσεων, της 3ης Οκτωβρίου 2011, περί φυλετικών διακρίσεων κατά των ατόμων αφρικανικής καταγωγής,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 68/237 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, με την οποία διακηρύσσεται η περίοδος 2015-2024 ως «Διεθνής Δεκαετία για τα άτομα με αφρικανική καταγωγή»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/16 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Νοεμβρίου 2014, που περιλαμβάνει πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την υλοποίηση της Διεθνούς Δεκαετίας για τα άτομα με αφρικανική καταγωγή,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης του Ντέρμπαν, που προέκυψαν από την Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του ρατσισμού το 2001 και αναγνωρίζουν τον μακραίωνο ρατσισμό, τις διακρίσεις και τις αδικίες που έχουν υποστεί τα άτομα αφρικανικής καταγωγής,

 έχοντας υπόψη τις γενικές συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI),

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 19ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας[7],

 έχοντας υπόψη το σχόλιο του Ύπατου Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 25ης Ιουλίου 2017, με τίτλο «Αφροφοβία: η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την κληρονομιά της αποικιοκρατίας και του δουλεμπορίου»,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 12, το οποίο αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων, της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (O-000022/2019 – B8‑0016/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «άτομα αφρικανικής καταγωγής» μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους «Αφροευρωπαίοι», «Αφρικανοευρωπαίοι», ή «Μαύροι Ευρωπαίοι», «άτομα αφροκαραϊβικής καταγωγής» ή «Μαύροι εκ Καραϊβικής» και αναφέρεται στα άτομα αφρικανών προγόνων ή αφρικανικής καταγωγής που γεννήθηκαν, είναι πολίτες ή κατοικούν στην Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι «αφρικανοφοβία», «αφροφοβία» και «ρατσισμός εναντίον των Μαύρων» αναφέρονται σε συγκεκριμένη μορφή ρατσισμού που περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη βίας ή διάκρισης, η οποία τροφοδοτείται από ιστορικά κακοποιητική στάση και αρνητικά στερεότυπα και οδηγεί στον αποκλεισμό και την απανθρωποποίηση των ατόμων αφρικανικής καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο συναρτάται ιστορικά με τις κατασταλτικές δομές της αποικιοκρατίας και του διατλαντικού δουλεμπορίου, όπως αναγνωρίστηκε από τον Ύπατο Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 15 εκατομμύρια άτομα αφρικανικής καταγωγής που ζουν στην Ευρώπη[8], μολονότι η συλλογή δεδομένων για την ισότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι συστηματική, δεν βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό και συχνά παραλείπει τους απογόνους μεταναστών ή τους «μετανάστες τρίτης γενιάς» και πλέον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA έχει τεκμηριώσει το γεγονός ότι οι μειονότητες στην Ευρώπη με προέλευση από την υποσαχάρια Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον ρατσισμό και στις διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής[9]·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διενήργησε ο FRA για τις μειονότητες και τις διακρίσεις[10], ερωτηθέντες νέοι αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας από 16 έως 24 ετών, βίωσαν υψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης λόγω μίσους κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας (32 %) σε σύγκριση με ερωτηθέντες μεγαλύτερης ηλικίας, και ότι η κυβερνοπαρενόχληση εις βάρος των ερωτηθέντων αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα στις νεαρές ηλικίες και μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην αναγνωρίζουν και να μην εκτιμούν σε θεσμικό επίπεδο την ιστορία των αδικιών εναντίον Αφρικανών και ατόμων με αφρικανική καταγωγή, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δουλεία, η καταναγκαστική εργασία, το φυλετικό απαρτχάιντ, η σφαγή και οι γενοκτονίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και του διατλαντικού δουλεμπορίου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίμονα στερεότυπα που εισάγουν διακρίσεις σε ορισμένες παραδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της μίμησης των Μαύρων με σκοπό τη σάτιρα (blackfacing), διαιωνίζουν βαθιά ριζωμένα στερεότυπα για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής, πράγμα που μπορεί να επιτείνει τις διακρίσεις·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επικροτείται και να υποστηρίζεται το σημαντικό έργο των εθνικών φορέων ισότητας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Φορέων Ισότητας (Equinet)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ετήσια έκθεση σχετικά με τα εγκλήματα μίσους[11], την οποία εκπονεί η Υπηρεσία του ΟΑΣΕ για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκύπτει ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής αποτελούν συχνά στόχο ρατσιστικής βίας, ωστόσο πολλές χώρες δεν παρέχουν νομική συνδρομή και οικονομική στήριξη για τα θύματα που ανακάμπτουν από βίαιες επιθέσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια ευθύνη για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών εναπόκειται στις κυβερνήσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, την πρωταρχική ευθύνη για την παρακολούθηση και την πρόληψη της βίας, συμπεριλαμβανομένης της αφροφοβικής βίας, και τη δίωξη των δραστών φέρουν οι κυβερνήσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διατίθενται περιορισμένα μόνο δεδομένα σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία, τα παιδιά αφρικανικής καταγωγής στα κράτη μέλη λαμβάνουν χαμηλότερους βαθμούς από τους Λευκούς συνομηλίκους τους στα σχολεία, και ότι είναι αισθητά υψηλότερα τα ποσοστά παιδιών αφρικανικής καταγωγής που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο[12]·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενήλικες και παιδιά αφρικανικής καταγωγής είναι ολοένα και πιο ευάλωτοι κατά την αστυνομική κράτηση, με πολυάριθμα καταγεγραμμένα περιστατικά βίας και θανάτου· λαμβάνοντας υπόψη τη συστηματική διαμόρφωση εικόνας με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά, καθώς και την εισαγωγή διακρίσεων στις πρακτικές επιτόπιας σωματικής έρευνας και στην παρακολούθηση στο πλαίσιο κατάχρησης εξουσίας κατά την επιβολή του νόμου, την πρόληψη του εγκλήματος, την επιβολή αντιτρομοκρατικών μέτρων ή τον έλεγχο της μετανάστευσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μέσα έννομης προστασίας για τις διακρίσεις και ότι απαιτούνται ισχυρές και συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση του διαρθρωτικού ρατσισμού που βιώνουν τα άτομα αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της ποινικής δικαιοσύνης και της πολιτικής συμμετοχής, καθώς και όσον αφορά τις επιπτώσεις των πολιτικών και των πρακτικών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη υφίστανται διακρίσεις στη στεγαστική αγορά και βιώνουν χωρικό διαχωρισμό, περιοριζόμενοι σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος με κακής ποιότητας στέγαση και υπό συνθήκες έλλειψης χώρου·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας ανά την ιστορία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλοί εξ αυτών αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής εκπροσωπούνται δυσανάλογα μεταξύ των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων του ευρωπαϊκού πληθυσμού·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής υποεκπροσωπούνται συντριπτικά σε πολιτικά και νομοθετικά θεσμικά όργανα ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί αφρικανικής καταγωγής εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με ντροπιαστικές επιθέσεις στη δημόσια σφαίρα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα αφρικανικής καταγωγής είναι διαρθρωτικός, και συχνά συνδέεται με άλλες μορφές διάκρισης και καταπίεσης για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόσφατο κύμα αφροφοβικών επιθέσεων στην Ευρώπη στράφηκε απευθείας κατά υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως προσφύγων και μεταναστών·

1. καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναγνωρίσουν ότι τα άτομα αφρικανικής καταγωγής υποβάλλονται ειδικότερα σε ρατσισμό, διακρίσεις και ξενοφοβία, και δεν απολαύουν γενικότερα των ίδιων ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, πράγμα που ισοδυναμεί με διαρθρωτικό ρατσισμό, και ότι δικαιούνται προστασία από τις ανισότητες αυτές, τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά, μεταξύ άλλων με τη λήψη θετικών μέτρων που προάγουν τα δικαιώματά τους, αλλά και την πλήρη και επί ίσοις όροις άσκηση των δικαιωμάτων αυτών·

2. θεωρεί ότι η ενεργός και ουσιαστική κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή των ατόμων αφρικανικής καταγωγής είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αφροφοβίας και τη διασφάλιση της ένταξής τους στην Ευρώπη·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα ενωσιακό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων αφρικανικής καταγωγής·

4. καταδικάζει έντονα κάθε σωματική ή λεκτική επίθεση κατά των ατόμων αφρικανικής καταγωγής τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα·

5. προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν επισήμως και να τιμήσουν την ιστορία των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αδικιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο παρελθόν, αλλά και εκείνων που εξακολουθούν να διαπράττονται σήμερα, όπως η δουλεία και το διατλαντικό δουλεμπόριο, ή εκείνων που διαπράχθηκαν κατά την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, καθώς και να τιμήσουν τα τεράστια επιτεύγματα και τη θετική συνεισφορά των ατόμων αφρικανικής καταγωγής, με την επίσημη αναγνώριση της διεθνούς ημέρας μνήμης για τα θύματα της δουλείας και του διατλαντικού δουλεμπορίου, αλλά και με την καθιέρωση του «μήνα για την ιστορία των Μαύρων»·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τιμήσουν επισήμως τη Διεθνή Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή του προγράμματος δραστηριοτήτων στο πνεύμα της αναγνώρισης, της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης·

7. υπενθυμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική αποκατάσταση αδικιών και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο παρελθόν εις βάρος ατόμων αφρικανικής καταγωγής, έχοντας κατά νου τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που έχουν τα γεγονότα αυτά στο παρόν·

8. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποια μορφή αποκατάστασης, όπως η δημόσια συγγνώμη και η επιστροφή κλεμμένων τεχνουργημάτων στις χώρες προέλευσής τους·

9. καλεί τα κράτη μέλη να άρουν το απόρρητο των αποικιακών τους αρχείων·

10. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για τη συστηματική καταπολέμηση των εθνοτικών διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους και, μαζί με άλλους βασικούς συμφεροντούχους, να αναπτύξουν αποτελεσματικές, τεκμηριωμένες νομικές και πολιτικές απαντήσεις στα φαινόμενα αυτά· θεωρεί ότι εάν πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων για τις εθνοτικές διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους, ο μοναδικός σκοπός αυτής θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των βαθύτερων αιτίων και η καταπολέμηση των ξενοφοβικών ρητορικών και πράξεων, καθώς και συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις, σύμφωνα με τα συναφή εθνικά νομικά πλαίσια και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές κατά του ρατσισμού με τις οποίες να αντιμετωπίζεται η συγκριτική κατάσταση των ατόμων αφρικανικής καταγωγής σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η υγεία, η απασχόληση, η αστυνόμευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το δικαστικό σύστημα και η πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση, καθώς και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων αφρικανικής καταγωγής σε τηλεοπτικά προγράμματα και άλλα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επαρκώς η έλλειψη εκπροσώπησής τους, αλλά και η έλλειψη προτύπων για τα παιδιά αφρικανικής καταγωγής·

12. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, και ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδοτική υποστήριξη προς τις οργανώσεις βάσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

13. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει και στα άτομα αφρικανικής καταγωγής, στα τρέχοντα χρηματοδοτικά της προγράμματα αλλά και σε εκείνα που αφορούν την προσεχή πολυετή περίοδο·

14. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει ειδική ομάδα στο πλαίσιο των σχετικών υπηρεσιών, η οποία θα εστιάζει σε ζητήματα αφροφοβίας·

15. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν δεόντως την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ιδίως δε τη συμπερίληψη των κινήτρων προκατάληψης για εγκλήματα που βασίζονται στη φυλετική, εθνική ή εθνοτική καταγωγή ως επιβαρυντικών παραγόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι καταγράφονται, διερευνώνται, διώκονται και τιμωρούνται τα εγκλήματα μίσους εις βάρος ατόμων αφρικανικής καταγωγής·

16. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα εγκλήματα μίσους, μεταξύ άλλων με τη διερεύνηση των κινήτρων προκατάληψης για εγκλήματα που βασίζονται στη φυλετική, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, και να διασφαλίσουν ότι καταγράφονται, διερευνώνται, διώκονται και τιμωρούνται τα εγκλήματα μίσους εις βάρος ατόμων αφρικανικής καταγωγής·

17. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στη διαμόρφωση εικόνας με βάση φυλετικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο όλων των μορφών επιβολής του ποινικού δικαίου, των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του ελέγχου της μετανάστευσης, και να αναγνωρίσουν επισήμως, αλλά και να καταπολεμήσουν, παράνομες πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης και βίας, μέσω της κατάρτισης των αρχών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων·

18. καλεί τα κράτη μέλη να καταγγείλουν και να αποθαρρύνουν τις ρατσιστικές και αφροφοβικές παραδόσεις·

19. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις φυλετικές προκαταλήψεις στα συστήματά τους ποινικής δικαιοσύνης και εκπαίδευσης, καθώς και στις κοινωνικές τους υπηρεσίες, και να λαμβάνουν προορατικά μέτρα για τη διασφάλιση της ισότητας απέναντι στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των μειονοτικών κοινοτήτων, να εγγυώνται την ίση εκπαίδευση και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών και των μειονοτικών κοινοτήτων, και να διασφαλίζουν ίσες κοινωνικές υπηρεσίες και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των φορέων κοινωνικών υπηρεσιών και των μειονοτικών κοινοτήτων, ιδίως με τις κοινότητες Μαύρων και τα άτομα αφρικανικής καταγωγής·

20. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ενήλικες και τα παιδιά αφρικανικής καταγωγής έχουν ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και μέριμνα, χωρίς διακριτική μεταχείριση και διαχωρισμό, και να παρέχουν κατάλληλα μέτρα υποστήριξης της μάθησης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο· προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ιστορία των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στα προγράμματα σπουδών τους και να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αποικιοκρατίας και της δουλείας, η οποία να αναγνωρίζει τις ιστορικές και τις σύγχρονες δυσμενείς επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και της δουλείας στα άτομα αφρικανικής καταγωγής, καθώς και να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς καταρτισμένοι για το έργο αυτό και διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν την πολυμορφία στην τάξη·

21. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες υπέρ της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής χειραφέτησης των ατόμων αφρικανικής καταγωγής, ώστε να αντιμετωπιστούν τα άνω του μέσου όρου ποσοστά ανεργίας και οι διακρίσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα στην αγορά εργασίας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αφρικανική καταγωγή στη στεγαστική αγορά και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, καθώς και να εγγυηθούν κατάλληλη στέγαση·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν – συνεκτιμώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις υφιστάμενες πρακτικές – ασφαλείς και νόμιμες οδούς για να εισέρχονται στην ΕΕ οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο·

24. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διασφαλίσουν με αποτελεσματικό τρόπο ότι δεν διατίθενται ενωσιακά κονδύλια και δεν παρέχεται υποστήριξη σε οργανώσεις ή ομάδες που ασχολούνται ή συνδέονται με τη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων και τα βασανιστήρια ή τον εκβιασμό Μαύρων και Αφρικανών μεταναστών, ούτε και υφίσταται συνεργασία με αυτές·

25. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εγκρίνουν μια στρατηγική για την πολυμορφία και την πολυδεκτικότητα στο εργατικό δυναμικό, η οποία θα θεσπίζει ένα στρατηγικό σχέδιο για τη συμμετοχή των εθνοτικών και φυλετικών μειονοτήτων στο εργατικό δυναμικό των θεσμικών οργάνων, προς συμπλήρωση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για τον σκοπό αυτόν·

26. καλεί τα ευρωπαϊκά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα, καθώς και τα κοινοβούλια σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ, να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν την πολιτική συμμετοχή των ατόμων αφρικανικής καταγωγής·

27. καλεί την Επιτροπή να συσφίξει τις σχέσεις της με διεθνείς φορείς όπως είναι ο ΟΑΣΕ, ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με λοιπούς διεθνείς εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αφροφοβία σε διεθνές επίπεδο·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

[1] ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

[2] ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

[3] ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

[4] ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

[5] «Being Black in Europe», Νοέμβριος του 2018, έκθεση που σκιαγραφεί επιλεγμένα αποτελέσματα της EU-MIDIS II.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0056.

[8] Βλέπε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Ρατσισμού (ENAR), Αφροφοβία στην Ευρώπη – Σκιώδης Έκθεση ENAR 2014-15, του 2015, στη διεύθυνση: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf

[9] Βλέπε τη δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εθνοτικές μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS II), του 2017, στη διεύθυνση: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results

[10] Αυτόθι.

[11] Βλέπε την πλέον πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2016: http://hatecrime.osce.org/2016-data

[12] FRA γνωμοδότηση 11.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου