<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно подпомагането на италианския сектор на птицевъдството</Titre>


<Depute>Мара Бицото</Depute>


B8‑0213/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно подпомагането на италианския сектор на птицевъдството

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че италианският птицевъден отрасъл представлява значим производствен сектор, в който са заети 64 000 души;

Б. като има предвид, че през първите месеци на 2019 г. наблюдавахме всеобщо понижаване на изкупните цени на много продукти от птиче месо с италиански произход, най-вече цените на пилешкото месо, които спаднаха на 0,86 евро на килограм, т.е. -22,4% в сравнение със същия период на 2018 г.

В. като има предвид, че тази трудна за италианския птицевъден сектор ситуация е причинена от нарушаване на вътрешния пазар, предизвикано от разнообразни фактори, сред които е увеличаването на вноса на птиче месо при извънредно ниски цени от някои трети страни;

Г. като има предвид, че освен това етикетирането на птичето месо е проблематично, тъй като не е достатъчно разбираемо за потребителите.

1. призовава Комисията да засили чрез подходящи мерки подпомагането за италианския сектор на птицевъдството;

2. призовава Комисията също така да обмисли възможността за подобряване на предоставяната информация на етикетите на птичето месо.

Последно осъвременяване: 2 април 2019 г.Правна информация