<Date>{15/03/2019}15.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0213/2019</NoDocSe>
PDF 120kWORD 47k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le tacaíocht d’earnáil éineola na hIodáile</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B8‑0213/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le tacaíocht d’earnáil éineola na hIodáile

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil earnáil éineola na hIodáile ina hearnáil thábhachtach déantúsaíochta a bhfuil 64,000 oibrí fostaithe inti;

B. de bhrí, i míonna tosaigh 2019, gur tháinig laghdú ar phraghsanna táirgthe i gcás seó táirgí éineola ón Iodáil (an Iodáil: tír a ndéanta), go mór mór ar phraghsanna na gcearc, a thit go EUR 0,86 in aghaidh an chileagraim, arb ionann sin agus titim -22,4% i gcomórtas le comhionann na tréimhse sin in 2018;

C. de bhrí gurb é is údar leis an staid sin, ar dúshlán é d’earnáil éineola na hIodáile, saobhadh ar an margadh inmheánach de dheasca tosca éagsúla, lena n-áirítear an méadú atá tagtha ar allmhairiú táirgí éineola ó roinnt tríú tíortha ar chostais fhíorísle;

D. de bhrí, ina theannta sin, gur deacair do thomhaltóirí na lipéid ar tháirgí éineola a thuiscint.

1. á iarraidh ar an gCoimisiún an tacaíocht d’earnáil éineola na hIodáile a neartú trí bhíthin bearta iomchuí;

2. á áitiú air, lena chois sin, breithniú a dhéanamh i dtaobh feabhas a chur ar léiriú na faisnéise ar na lipéid ar tháirgí éineola.

An nuashonrú is déanaí: 2 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil