Procedūra : 2018/2996(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0214/2019

Pateikti tekstai :

B8-0214/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0311

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0214/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 43k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas</Titre>

<DocRef>(C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Atsakinga Parlamento narė: <Depute>Birgit Sippel</Depute>


B8‑0214/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas

(C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)08466),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB, ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB bei Nr. 575/2007/EB ir Tarybos sprendimas 2007/435/EB[1], ypač jo 16 straipsnio 2 dalis ir 26 straipsnio 5 dalis,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A. kadangi Komisijos deleguotojo reglamento 1 straipsnyje siūloma iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 516/2014 II priedą įtraukiant konkrečią veiklą, susijusią su tinkamos priėmimo, apgyvendinimo ir sulaikymo infrastruktūros steigimu, plėtojimu ir eksploatavimu, atitinkamomis paslaugomis, teikiamomis tarptautinės apsaugos prašytojams arba trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra valstybėje narėje ir neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo valstybėje narėje sąlygų;

B. kadangi Komisijos deleguotajame reglamente siūloma, kad ši nauja konkreti veikla apimtų kontroliuojamų centrų sąvoką, ir taip valstybėms narėms būtų teikiamas finansavimas šiems kontroliuojamiems centrams steigti, plėtoti ir eksploatuoti;

C. kadangi kontroliuojamų centrų sąvoka yra prieštaringa abejotino teisėtumo sąvoka, neapibrėžta Sąjungos teisėje ir nepatvirtinta teisėkūros institucijų;

D. kadangi Parlamentas laikosi nuomonės, kad dėl šios sąvokos finansavimas neturėtų būti skiriamas, jei ji nebus ir tol, kol ji nebus deramai apibrėžta atitinkamame teisės akte, kurį turi patvirtinti teisėkūros institucijos ir kuriame turi būti išsamiai išdėstytas šios sąvokos teisinis pagrindas, pobūdis, paskirtis ir tikslas;

1. pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

[1]  OL L 150, 2014 5 20, p. 168.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 22 d.Teisinis pranešimas