Процедура : 2018/2994(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0215/2019

Внесени текстове :

B8-0215/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 18.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0215/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 52k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно Делегиран регламент на Комисията от 14 декември 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Биргит Зипел</Depute>

<Commission>от името на {LIBE}комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>


B8‑0215/2019

Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент на Комисията от 14 декември 2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2018)08465),

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО [1], и по-специално член 7, параграф 2 и член 17, параграф 5 от него,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А. като има предвид, че в член 1 от делегирания регламент на Комисията се предлага да се измени приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014, като се добави специфично действие, свързано със „създаване, разработване и експлоатация, включително предоставяне на услуги като идентифициране, [...] регистрация и първоначално приемане, на горещи точки...“;

Б. като има предвид, че в делегирания регламент на Комисията се предлага, в това ново специфично действие да се включи концепция за „контролирани центрове“, като по този начин се предвиди финансиране на държавите членки за предоставянето на услуги в такива „контролирани центрове“;

В. като има предвид, че понятието „контролирани центрове“ е спорно понятие със съмнителна законосъобразност, което не съществува съгласно правото на Съюза и не е одобрено от съзаконодателите;

Г. като има предвид, че Парламентът счита, че подобна концепция не следва да се финансира, освен ако и докато тя бъде правилно определена в подходящ законодателен инструмент – приет от съзаконодателите – с подробно описание на правното основание, естеството, целта и целта на това понятие;

1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

[1] OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143.

Последно осъвременяване: 25 март 2019 г.Правна информация