Postup : 2018/2994(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0215/2019

Předložené texty :

B8-0215/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 18.13

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0215/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>za {LIBE}Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci</Commission>


B8-0215/2019

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)08465),

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 uvedeného nařízení,

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že článek 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci navrhuje rozšířit přílohu II nařízení (EU) č. 515/2014 o zvláštní akci, v níž jde o  „zřizování, rozvoj a provoz [hotspotů] – včetně poskytování služeb, mezi něž patří určování totožnosti, [...] evidence a prvotní přijetí“;

B. vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci navrhuje do této nové akce zahrnout i koncepci „kontrolovaných středisek“, a tak členským státům zajistit finanční prostředky na poskytování služeb v takovýchto střediscích;

C. vzhledem k tomu, že koncepce „kontrolovaných středisek“ je kontroverzní a sporná z hlediska zákonnosti, neboť tuto koncepci unijní právo nezná a ani nebyla schválena spolunormotvůrci;

D. vzhledem k tomu, že Parlament zastává názor, že by tato střediska neměla být financována, dokud jejich koncepce nebude řádně definována v náležitém legislativním nástroji (přijatém spolunormotvůrci), který přesně vymezí její právní základ, povahu, účel a cíl;

1. vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.

[1] Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143.

Poslední aktualizace: 25. března 2019Právní upozornění