Διαδικασία : 2018/2994(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0215/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0215/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0215/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>{LIBE}εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>


B8-0215/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)08465 ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ [1], και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 17 παράγραφος 5,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής προτείνει στο άρθρο 1 την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, ώστε να προστεθεί ειδική δράση σχετικά με «τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία κομβικών σημείων υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών όπως η ταυτοποίηση, [...] η διαδικασία καταγραφής και πρώτης υποδοχής»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής προτείνει να συμπεριληφθεί η έννοια των «ελεγχόμενων κέντρων» σε αυτή τη νέα δράση και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να χορηγείται στα κράτη μέλη χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών σε τέτοια «ελεγχόμενα κέντρα»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των «ελεγχόμενων κέντρων» είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια αμφιβόλου νομιμότητας, που δεν υπάρχει στο δίκαιο της Ένωσης και δεν έχει εγκριθεί από τους συννομοθέτες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η έννοια αυτή δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί, εκτός εάν και μέχρις ότου προσδιοριστεί ορθά σε ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο από τους συννομοθέτες νομοθετικό μέσο, στο οποίο θα ορίζονται λεπτομερώς η νομική βάση, η φύση, ο σκοπός και ο στόχος της έννοιας αυτής·

1. διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

[1] ΕΕ L 150, 20.5.2014, σ. 143.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου