Menettely : 2018/2994(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0215/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0215/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 18.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0215/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta 14. joulukuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan{LIBE} puolesta</Commission>


B8‑0215/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta 14. joulukuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2018)08465),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

 ottaa huomioon ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 [1]ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että komission delegoidun asetuksen 1 artiklassa ehdotetaan asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamista siten, että siihen lisätään erityistoimi, jonka aiheena on ”hotspot-alueiden perustaminen, kehittäminen ja ylläpito sekä niihin liittyvät palvelut, kuten tunnistaminen, [...] rekisteröinti ja ensivastaanotto”;

B. ottaa huomioon, että komission delegoidussa asetuksessa ehdotetaan, että tähän uuteen erityistoimeen sisällytetään ’valvottujen keskusten’ käsite, ja näin ollen rahoituksen tarjoamista jäsenvaltioille tällaisissa ’valvotuissa keskuksissa’ tapahtuvaa palvelujen tarjoamista varten;

C. ottaa huomioon, että ’valvotut keskukset’ on kiistanalainen ja lainmukaisuutensa osalta kyseenalainen käsite, josta ei ole säädetty unionin lainsäädännössä ja jota lainsäädäntövallan käyttäjät eivät ole hyväksyneet;

D. ottaa huomioon, että parlamentin näkemyksen mukaan tällaista käsitettä ei pitäisi rahoittaa, paitsi jos, ja ennen kuin, se määritellään asianmukaisesti asiaankuuluvassa lainsäädäntövälineessä, jonka lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyväksyneet ja jossa esitetään yksityiskohtaisesti tällaisen käsitteen oikeusperusta, luonne, tarkoitus ja tavoite;

1. vastustaa komission delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

[1] EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143.

Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus