Procedūra : 2018/2994(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0215/2019

Pateikti tekstai :

B8-0215/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 18.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0215/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 48k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas (2018/2994 (DEA))</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu</Commission>


B8-0215/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)08465),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB [1], ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A. kadangi Komisijos deleguotojo reglamento 1 straipsnyje siūloma iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 515/2014 II priedą, į jį įtraukiant konkrečius veiksmus, susijusius su migrantų antplūdžio vietų [...] įsteigimu, plėtojimu ir eksploatavimu ir tokių paslaugų, kaip tapatybės nustatymas, registracija ir pirminis priėmimas, teikimu;

B. kadangi Komisijos deleguotajame reglamente siūloma, kad šie nauji konkretūs veiksmai apimtų kontroliuojamų centrų sąvoką, ir taip valstybėms narėms būtų teikiamas finansavimas paslaugoms tokiuose kontroliuojamuose centruose teikti;

C. kadangi kontroliuojamų centrų sąvoka prieštarauja abejotino teisėtumo sąvokai, kurios Sąjungos teisėje nėra ir kurios nepatvirtino teisės aktų leidėjai;

D. kadangi Parlamentas laikosi nuomonės, kad nereikėtų skirti finansavimo tokiai sąvokai, nebent ji būtų deramai apibrėžta atitinkamame teisės akte, kurį turi priimti teisės aktų leidėjai ir kuriame turi būti išsamiai išdėstytas tokios sąvokos teisinis pagrindas, pobūdis, paskirtis ir tikslas;

1. pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

[1] OL L 150, 2014 5 20, p. 143.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 25 d.Teisinis pranešimas