Procedura : 2018/2994(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0215/2019

Teksty złożone :

B8-0215/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0215/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 51k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>w imieniu {LIBE}Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>


B8‑0215/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2018)08465),

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz  oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE[1], a w szczególności jego art. 7 ust. 2 i art. 17 ust. 5,

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji zaproponowano zmianę załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 515/2014 w celu dodania działania szczegółowego obejmującego „[u]stanowienie, rozwój i funkcjonowanie obszarów hotspotów […], w tym świadczenie usług takich jak identyfikacja, […] rejestracja i pierwsze przyjęcie […]”;

B. mając na uwadze, że w rozporządzeniu delegowanym Komisji zaproponowano włączenie koncepcji „ośrodków kontroli” do tego nowego działania szczegółowego, a tym samym zapewnienie państwom członkowskim środków finansowych na świadczenie usług w takich „ośrodkach kontroli”;

C. mając na uwadze, że koncepcja „ośrodków kontroli” jest koncepcją kontrowersyjną, której legalność jest wątpliwa oraz która nie istnieje na gruncie prawa Unii i nie została zatwierdzona przez współprawodawców;

D. mając na uwadze, że Parlament jest zdania, iż taka koncepcja nie powinna być finansowana, chyba że i dopiero wtedy, gdy zostanie odpowiednio zdefiniowana w odpowiednim akcie prawnym – przyjętym przez współprawodawców – szczegółowo określającym jej podstawę prawną, charakter, założenia i cel;

1. wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019Informacja prawna