Förfarande : 2018/2994(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0215/2019

Ingivna texter :

B8-0215/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0312

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0215/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om kommissionens delegerade förordning av den 14 december 2018 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering</Titre>

<DocRef>(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))</DocRef>


<Depute>Birgit Sippel</Depute>

<Commission>för {LIBE}utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor</Commission>


B8‑0215/2019

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 14 december 2018 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering

(C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2018)08465),

 med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG [1], särskilt artiklarna 7.2 och 17.5,

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I artikel 1 i kommissionens delegerade förordning föreslås en ändring av bilaga II till förordning (EU) nr 515/2014 genom tillägg av en särskild åtgärd som rör ”[i]nrättande, utveckling och drift, inklusive tillhandahållande av tjänster såsom identifiering […] registrering och första mottagande, av hotspot-områden”.

B. I kommissionens delegerade förordning föreslår man att ”kontrollerade centrum” ska inkluderas i denna nya särskilda åtgärd, och att medlemsstaterna därför ska få finansiering för tillhandahållande av tjänster i sådana ”kontrollerade centrum”.

C. ”Kontrollerade centrum” är ett kontroversiellt begrepp vars lagenlighet kan ifrågasättas och som inte existerar inom ramen för unionsrätten och inte heller har godkänts av medlagstiftarna.

D. Parlamentet anser att ett sådant begrepp inte bör finansieras om det inte – respektive förrän det – definierats i vederbörlig ordning genom ett lämpligt lagstiftningsinstrument som antagits av medlagstiftarna, med närmare uppgifter om den rättsliga grunden för ett sådant begrepp samt begreppets art, syfte och mål.

1. Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

[1] EUT L 150, 20.5.2014, s. 143.

Senaste uppdatering: 22 mars 2019Rättsligt meddelande