Процедура : 2019/2603(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0216/2019

Внесени текстове :

B8-0216/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0313

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0216/2019</NoDocSe>
PDF 207kWORD 73k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета</Titre>

<DocRef>(D060916 – 2019/2603(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: <Depute>Барт Стас</Depute>

<Depute>Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви, Валентинас Мазуронис, Сирпа Пиетикяйнен</Depute>


B8-0216/2019

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(D060916 – 2019/2603(RSP))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D060916/01),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи[1], и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

 като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 07 март 2019 г., по време на което не беше прието становище,

 като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[2],

 като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 20 юни 2018 г. и публикувано на 02 август 2018 г.[3],

 като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми[4],

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 26 септември 2014 г. „Монсанто Европа“ SA/NV подаде от името на дружеството „Монсанто“, САЩ, заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 („заявлението“) до националния компетентен орган на Нидерландия, и като има предвид, че заявлението се отнася и за пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана соя MON 87751, за употреба, различна от храни и фуражи, с изключение на отглеждане;

Б. като има предвид, че на 20 юни 2018 г. ЕОБХ прие положително становище относно разрешението[5];

В. като има предвид, че генетично модифицираната соя MON 87751 е развита, за да придава резистентност към някои люспокрили вредители, и че за тази цел експресира Bt протеините Cry1A.105 и Cry2Ab2;

Bt токсини

Г. като има предвид, че проучванията показват, че Bt токсините може да имат адювантни свойства, които засилват алергенните свойства на други храни; като има предвид, че соевите зърна сами произвеждат много растителни алергени и съществува специфичен риск, Bt протеин да може да засили реакцията на имунната система по отношение на тези съединения на етапа на консумация;

Д. като има предвид, че член на Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми) е заявил преди време, че макар никакви нежелани реакции да не са откривани в никое заявление, където са изразени Bt протеини, има вероятност „токсикологичните изследвания, които понастоящем се препоръчват и извършват за оценка на безопасността на генетично модифицираните растения в ЕОБХ, да не ги наблюдават, тъй като те не включват подходящите изпитвания за тази цел“[6];

Е. като има предвид, че във връзка с настоящото разрешение самата Експертна група на ЕОБХ по ГМО признава, че съществуват ограничени знания и експериментални доказателства за потенциала на новоекспресираните протеини да действат като адюванти[7];

Ж. като има предвид, че в проучвания се подчертава необходимостта от допълнителни изследвания и дългосрочни проучвания относно спомагателните свойства на Bt токсините; като има предвид, че въпреки че остават въпроси във връзка с ролята на Bt токсините и техните адювантни свойства, генетично модифицираните растения, които ги съдържат, следва да не бъдат разрешени за внос за употреба като храна и фураж;

Токсичност и 90-дневни изследвания на храненето

З. като има предвид, че бяха проведени две 28-дневни изследвания за токсичност при многократно администриране на доза на мишки, едното с протеин Cry1a.105, а другото – с протеин Cry2Ab2;

И. като има предвид, че посочените изследвания за токсичност са проведени с изолирани протеини, т.е. не с протеините в комбинация, които са получени от бактерии и следователно не са идентични с тези, произведените в растението; като има предвид, че това означава, че изследванията не възпроизвеждат експозицията в практически условия;

Й. като има предвид, че двете изследвания на токсичността не отговарят напълно на съответните изисквания на ОИСР, доколкото изследванията за коагулация се основават на сравнително малък брой проби и не са извършени оценки на невротоксичността и  на опорно-двигателната дейност; като има предвид, че е от съществено значение всички тези изисквания да бъдат изпълнени в рамките на процедурата по разрешаване;

К. като има предвид, че  в 90-дневното изследване на храненето са били установени множество статистически значими разлики между контролната и изпитваната група, което, според коментарите на компетентния орган на една държава членка, е трябвало да бъде проучено допълнително[8];

Л. като има предвид, че 90-дневното изследване на храненето на плъхове съдържа следните слабости: в изследването не са използвани две различни дози от изпитвания материал, както се изисква по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията[9], и нито един от изпитваните материали не е анализиран за възможно заразяване с други генетично модифицирани организми (ГМО);

М. като има предвид, че въпреки че ЕОБХ определя соевото мляко като основен допринасящ фактор в храненето на човека с най-високо хронично облъчване[10], опитното вещество използвано в изследването на храненето е препечено и обезмаслено брашно от соя; като има предвид, че нивата на експресия на Bt протеини в соевото брашно не са измерени, което означава, че не е възможно резултатът от изследването да бъде свързан с конкретни равнища на Bt токсини;

Коментари на компетентния орган на държавите членки

Н. като има предвид, че органите на държавите членки са представили множество критични коментари по време на тримесечния период на консултации[11], наред с другото, че много въпроси, свързани с безопасността и евентуалната токсичност на генетично модифицирана соя, остават неразрешени, че комбинираното въздействие на двата протеина не е анализирано, че следва да бъде разгледана допълнителна информация преди оценката на риска да може да бъде завършена, че планът за мониторинг на околната среда не отговаря на целите, определени в приложение VII към Директива № 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[12], и че той следва да бъде изменен, преди да бъде дадено съгласие, както и че няма причини да се приеме, че консумацията на Cry протеини е безопасна и не представлява опасност за хората, животните или околната среда;

О. като има предвид, че Европейският съюз е страна по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, което възлага на страните по нея отговорността да гарантират, че дейностите в рамките на тяхната юрисдикция не причиняват щети на околната среда на други държави[13]; като има предвид, че решението относно това дали да се поднови разрешението за генетично модифицираната соя попада в юрисдикцията на Съюза;

П. като има предвид, че в съответствие с искането на една държава членка, в заявлението следва да се вземат предвид съществуващите данни за въздействието на отглеждането на генетично модифицираната соя MON 87751 върху държавите производители и държавите износители; като има предвид, че същата държава членка препоръчва извършването на изследване, с цел да се оцени как вносът на някои продукти оказва влияние върху избора на култури в Европа и следователно върху биологичното разнообразие в резултат на съответния избор на селскостопанска система[14];

Р. като има предвид, че компетентните органи на няколко държави членки критикуваха липсата на надеждност на плана за мониторинг след пускането на пазара;

Липса на демократична легитимност

С. като има предвид, че при гласуването, проведено на 7 март 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не доведе до изказването на становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки;

Т. като има предвид, че неколкократно[15] Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е приела решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди тази практика като недемократична[16];

У. като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене[17] законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ф. като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, следва да действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Х. като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията трябва да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета[18], е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4. потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

5. призовава Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления за разрешаване на ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преработена по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

6. призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на съответния ГМО;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

 

[1] OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

[2] ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[3] Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2018 г.  Научно становище относно оценката на генетично модифицираната соя MON 87751 за употреба в храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-NL-2014–121). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.; 16(8):5346, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.

[4] – Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).

– Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).

– Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).

– Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).

– Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2018)0197).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).

– Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2018)0416).

– Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0417).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0057).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2019)0058).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0059).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0060).

– Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0196).

– Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0197).

– Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA-(2019)0198).

 

[7] Отговор на ЕОБХ на коментарите на държавите членки, стр. 109, приложение Ж: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

[8] Приложение Ж, коментари на държавите членки, стр. 27 – 33, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

[9] Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2013 на Комисията от 3 април 2013 г. относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 641/2004 и (ЕО) № 1981/2006 на Комисията (ОВ L 157, 8.6.2013 г., стр. 1)

[10] Становище на ЕОБХ, стр. 22 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346

[11] Приложение Ж, коментари на държавите членки, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

[12] Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

[13] Конвенция на Организацията на обединените нации за биологичното разнообразие, 1992 г., член 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

[14] Приложение Ж, коментари на държавите членки, стр. 67 – 68, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

[15] Вж. например, обяснителния меморандум към нейното законодателно предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.

[16] Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).

[17] ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.

[18] Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1):

Последно осъвременяване: 22 март 2019 г.Правна информация