Procedūra : 2019/2603(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0216/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0216/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0313

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0216/2019</NoDocSe>
PDF 199kWORD 78k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7), sastāv vai ir ražoti no tām</Titre>

<DocRef>(D060916 – 2019/2603(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja</Commission>

Atbildīgie deputāti: <Depute>Bart Staes</Depute>

<Depute>Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen</Depute>


B8‑0216/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7), sastāv vai ir ražoti no tām

(D060916 – 2019/2603(RSP))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7), sastāv vai ir ražoti no tām (D060916/01),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību[1] un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2019. gada 7. marta balsojumu, kura dēļ atzinums netika sniegts,

 ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu[2],

 ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2018. gada 20. jūnijā pieņemto atzinumu, kas publicēts 2018. gada 2. augustā[3],

 ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski modificētus organismus[4],

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

 ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A. tā kā 2014. gada 26. septembrī uzņēmums “Monsanto Europe S.A./N.V.” uzņēmuma “Monsanto” (ASV) vārdā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza Nīderlandes kompetentajai iestādei pieteikumu, lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētas (ĢM) sojas pupas MON 87751, sastāv vai ir ražota no tām (“pieteikums”), un tā kā pieteikums attiecās arī uz to, lai tirgū laistu produktus, kas satur ĢM sojas pupas MON 87751 vai sastāv no tām, izmantošanai veidos, kuri nav pārtika un barība, izņemot kultivēšanu;

B. tā kā 2018. gada 20. jūnijā EFSA attiecībā uz atļauju pieņēma labvēlīgu atzinumu[5];

C. tā kā ĢM sojas pupas MON 87751 tika izstrādātas, lai nodrošinātu rezistenci pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un šim nolūkam izstrādā Bt proteīnus Cry1A.105 un Cry2Ab2;

Bt toksīni

D. tā kā pētījumi liecina, ka Bt toksīniem var būt palīgvielas īpašības, kas pastiprina citu pārtikas produktu alergēnās īpašības; tā kā sojas pupiņas pašas rada daudzus augu alergēnus un pastāv specifisks risks, ka Bt proteīns patēriņa posmā var uzlabot imūnsistēmas reakciju uz šiem savienojumiem;

E. tā kā viens EFSA ekspertu grupas ģenētiski modificētu organismu jomā (EFSA ĢMO ekspertu grupas) dalībnieks iepriekš norādīja, ka, lai gan nevienā pieteikumā, kurā ir runa par Bt proteīnu izstrādāšanu, nav konstatētas neparedzētas sekas, tās varētu “nekonstatēt toksikoloģiskajos pētījumos, ko pašlaik iesaka un veic EFSA ĢM augu nekaitīguma novērtēšanai, jo tajos netiek veikti šim nolūkam atbilstoši testi”[6];

F. tā kā saistībā ar pašreizējo atļauju EFSA ĢMO ekspertu grupa atzīst, ka pieejamās zināšanas un eksperimentāli pierādījumi par jaunizstrādāto proteīnu potenciālu darboties kā palīgvielām ir ierobežoti[7];

G. tā kā pētījumos uzsvērts, ka ir vajadzīgi turpmāki un ilgtermiņa pētījumi par Bt toksīnu palīgvielu īpašībām; tā kā, lai gan joprojām ir jautājumi par Bt toksīnu lomu un to palīgīpašībām, ĢM augus, kas tos satur, nebūtu jāatļauj importēt pārtikas un barības vajadzībām;

Toksicitātes un 90 dienu barošanas pētījumi

H. tā kā ir veikti divi 28 dienu atkārtotas devas toksicitātes pētījumi ar pelēm — viens ar Cry1A.105 proteīnu un otrs ar Cry2Ab2 proteīnu;

I. tā kā šie toksicitātes pētījumi tika veikti ar izolētajām olbaltumvielām, t. i., nevis ar proteīniem kombinācijā, kas iegūti no baktērijām, un tāpēc tie nav identiski ar augos saražotajiem; tā kā tas nozīmē, ka pētījumi nav pielīdzināmi ekspozīcijai praktiskos apstākļos;

J. tā kā šie divi toksicitātes pētījumi pilnībā neatbilda attiecīgajām ESAO prasībām, jo koagulācijas pārbaudes balstījās uz salīdzinoši nelielu skaitu paraugu un netika veikta funkcionālo novērojumu sērija, kā arī kustību aktivitātes pārbaudes; tā kā ir svarīgi atļaujas piešķiršanas procedūrā izpildīt visas šīs prasības;

K. tā kā 90 dienu barošanas pētījumā tika identificētas vairākas statistiski nozīmīgas atšķirības starp kontroles un testa grupu, ko saskaņā ar dalībvalsts kompetentās iestādes apsvērumiem būtu vajadzējis pārbaudīt sīkāk[8];

L. tā kā 90 dienu barošanas pētījumā ar žurkām bija šādas nepilnības: pētījumā netika izmantotas divas dažādas testējamā materiāla devas, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 503/2013[9], un neviens no testējamajiem materiāliem netika analizēts attiecībā uz iespējamu piesārņojumu ar citiem ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO);

M. tā kā, lai gan EFSA par galveno hroniskas ekspozīcijas avotu cilvēka pārtikā ir atzinusi sojas pienu[10], par barošanas pētījuma testa materiālu izmantoja grauzdētus attaukotus sojas pupu miltus; tā kā izstrādāto Bt proteīnu līmenis sojas miltos netika mērīts, kas nozīmē, ka pētījuma rezultātus nav iespējams saistīt ar konkrētiem Bt toksīna līmeņiem;

Dalībvalsts kompetento iestāžu piezīmes

N. tā kā dalībvalsts iestādes trīs mēnešu apspriešanās laikā iesniedza daudzas kritiskas piezīmes[11], cita starpā par to, ka daudzi jautājumi par ĢM sojas pupu nekaitīgumu un iespējamo toksiskumu paliek neatrisināti, ka abu proteīnu kombinējošā ietekme nav analizēta, ka pirms riska novērtējuma pabeigšanas būtu jāapsver vēl cita informācija, ka vides monitoringa plāns neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK[12] VII pielikumā noteiktajiem mērķiem un tas pirms piekrišanas sniegšanas būtu jāgroza un ka nav iemesla pieņemt, ka Cry proteīnu patēriņš ir drošs un nerada apdraudējumu cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi;

O. tā kā Savienība ir pievienojusies ANO Konvencijai par bioloģisko daudzveidību, saskaņā ar kuru pusēm ir pienākums nodrošināt, ka darbības to jurisdikcijā, nenodara kaitējumu videi citās valstīs[13]; tā kā lēmums par to, vai piešķirt atļauju attiecībā uz šīm ĢM sojas pupām, ir Savienības jurisdikcijā;

P. tā kā saskaņā ar vienas dalībvalsts lūgumu pieteikumā būtu jāņem vērā esošie dati par ĢM sojas pupu MON 87751 audzēšanas ietekmi uz ražotājvalstīm un eksportētājvalstīm; tā kā tā pati dalībvalsts iesaka veikt pētījumu, lai novērtētu, kā dažu produktu imports ietekmē kultūraugu izvēli Eiropā un līdz ar to bioloģisko daudzveidību, kas izriet no šādām agrosistēmas izvēlēm[14];

Q. tā kā vairāku dalībvalstu kompetentās iestādes kritizēja pamatīguma trūkumu pēcpārdošanas uzraudzības plānā;

Demokrātiskās leģitimitātes trūkums

R. tā kā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā, 2019. gada 7. marta balsojumā nolēma atzinumu nesniegt, kas nozīmē, ka par labu atļaujas sniegšanai nebija kvalificēta balsu vairākuma;

S. tā kā Komisija vairākkārt[15] ir nosodījusi faktu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā tā lēmumus par atļauju sniegšanu ir pieņēmusi bez Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visā procedūrā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ĢM pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs J. C. Juncker ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku[16];

T. tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja[17] 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

U. tā kā Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumā ir norādīts, ka Komisija, ciktāl vien iespējams, darbosies tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja ir pretrunā dominējošajai nostājai, kas pret īstenošanas akta piemērotību varētu rasties pārsūdzības komitejā, un jo īpaši tādos sensitīvos jautājumos kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide;

V. tā kā Regulā (EK) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ĢM pārtika un barība nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un vidi un ka Komisijai, izstrādājot lēmumu par atļaujas atjaunošanu, jāņem vērā visi attiecīgie Savienības tiesību aktu noteikumi un citi pamatoti faktori, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu,

1. uzskata, ka īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (ES) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2. uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002[18] paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ĢM pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3. prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

4. atkārtoti pauž apņemšanos sekmēt darbu pie Komisijas priekšlikuma, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 182/2011; aicina Padomi steidzami turpināt darbu pie minētā Komisijas priekšlikuma;

5. aicina Komisiju apturēt īstenošanas lēmumus attiecībā uz ikvienu pieteikumu atļaujas saņemšanai par ĢMO, kamēr atļaujas piešķiršanas procedūra nav pārskatīta tā, lai būtu novērstas nepilnības pašreizējā procedūrā, kas izrādījusies neatbilstīga;

6. aicina Komisiju atsaukt priekšlikumus par atļauju piešķiršanu ĢMO, ja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja nav sniegusi atzinumu vai nu par tās audzēšanu, vai izmantošanu pārtikā un barībā;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

[1] OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

[2] OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

[3] EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jautājumos), 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically modified soybean MON 87751 for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014–121) (Zinātnisks atzinums par ģenētiski modificētas kukurūzas 4114 izmantošanai pārtikā vai lopbarībā novērtējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (EFSA-GMO-NL-2014-123 piemērošana). EFSA Journal, 2018; 16 (8): 5346, 32 lpp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.

[4] – Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L., līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016., 110. lpp.).

– Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25, sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 399, 24.11.2017., 71. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35, 31.1.2018., 19. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35, 31.1.2018., 17. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35, 31.1.2018., 15. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs no šiem modifikācijas gadījumiem, vai kas sastāv vai ir ražota no tās (OV C 86, 6.3.2018, 108. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (OV C 86, 6.3.2018., 111. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (OV C 215, 19.6.2018., 76. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus (OV C 215, 19.6.2018., 80. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (OV C 215, 19.6.2018., 70. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (OV C 215, 19.6.2018., 73. lpp.).

– Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (OV C 215, 19.6.2018., 83. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 298, 23.8.2018., 34.lpp).

– Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 307, 30.8.2018., 71. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 307, 30.8.2018., 67. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 337, 20.9.2018., 54. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 346, 27.9.2018., 55. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 346, 27.9.2018., 60. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 346, 27.9.2018., 122. lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 346, 27.9.2018., 127.lpp.).

– Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus eļļas rapšus MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) un MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv vai ir ražoti no tiem (OV C 346, 27.9.2018., 133. lpp.).

– Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0051).

– Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON‑87427‑7 × MON‑89Ø34‑3 × MON-ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas no modifikācijām MON 87427, MON 89034 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumu 2010/420/ES (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0052).

– Parlamenta 2018. gada 3. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7-1 (KM-ØØØH71-4) (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0197).

– Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0221).

– Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumus 2009/815/EK, 2010/428/ES un 2010/432/ES (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0222).

– Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastāv vai ir ražoti no tās (D058360/01 2018/2018(RSP)) (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0416).

– Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un 59122, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumu 2011/366/ES (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0417).

– Parlamenta 2019. gada 31. janvāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza Īstenošanas lēmumu 2013/327/ES attiecībā uz atļaujas atjaunošanu laist tirgū barību, kas satur ģenētiski modificētu eļļas rapsi Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3 vai sastāv no tā (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0057).

– Parlamenta 2019. gada 31. janvāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0058).

– Parlamenta 2019. gada 31. janvāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0059).

– Parlamenta 2019. gada 31. janvāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0060).

– Parlamenta 2019. gada 13. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 4114 (DP-ØØ4114-3), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0196).

– Parlamenta 2019. gada 13. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87411 (MON-87411-9), sastāv vai ir ražoti no tām (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0197).

– Parlamenta 2019. gada 13. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu, sastāv no vai ir ražoti no tās, Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 un apakškombinācijām Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 un MIR162 × 1507 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0198).

 

[7] EFSA atbilde uz dalībvalstu piezīmēm, 109. lpp., G pielikums. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

[9] Komisijas 2013. gada 3. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 503/2013 par ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un par Komisijas Regulas (EK) Nr. 641/2004 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1981/2006 grozījumiem (OV L 157, 8.6.2013., 1. lpp.).

[12] Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).

[13] ANO Konvencija par bioloģisko daudzveidību, 1992. gads, 3. pants, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

[15] Sk., piemēram, paskaidrojuma rakstu Parlamenta 2015. gada 22. aprīlī iesniegtajā tiesību akta priekšlikumā, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003 attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā, kā arī paskaidrojuma rakstu 2017. gada 14. februārī iesniegtajā tiesību akta priekšlikumā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 182/2011.

[16] Piemēram, Eiropas Parlamenta plenārsēdē teiktajā uzrunā par nākamās Eiropas Komisijas politiskajām vadlīnijām (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā) vai uzrunā par Savienības stāvokli 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī).

[17] OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. martsJuridisks paziņojums