Förfarande : 2019/2603(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0216/2019

Ingivna texter :

B8-0216/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0313

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0216/2019</NoDocSe>
PDF 174kWORD 77k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003</Titre>

<DocRef>(D060916 – 2019/2603(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet</Commission>

Ansvariga ledamöter: <Depute>Bart Staes</Depute>

<Depute>Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen</Depute>


B8‑0216/2019

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

(D060916 – 2019/2603(RSP))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (MON-87751-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D060916/01),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder[1], särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

 med beaktande av omröstningen den 7 mars 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

 med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[2],

 med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 20 juni 2018, och som offentliggjordes den 2 augusti 2018[3],

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 med beaktande av sina tidigare resolutioner med invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer[4],

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

 med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 26 september 2014 lämnade Monsanto Europe S.A./N.V., för företaget Monsanto i Förenta staterna, in en ansökan i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 (nedan kallad ansökan) till den behöriga nationella myndigheten i Nederländerna. Ansökan omfattade även utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag av odlingsändamål.

B. Den 20 juni 2018 antog Efsa ett positivt yttrande om godkännandet[5].

C. Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 togs fram för att ge resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare och uttrycker Bt-proteinerna Cry1A.105 och Cry2Ab2 för detta ändamål.

Bt-toxiner

D. Studier har visat att Bt-toxiner kan ha adjuvansegenskaper som förstärker de allergiframkallande egenskaperna hos andra livsmedel. Själva sojabönorna producerar många växtallergener, och det finns en specifik risk att Bt-proteinerna kan öka immunsystemets reaktion på dessa föreningar vid konsumtion.

E. En medlem av Efsas panel för genetiskt modifierade organismer (Efsas GMO-panel) har tidigare uppgett att även om oavsiktliga effekter aldrig har identifierats i någon tillämpning där Bt-proteiner uttrycks, kunde de ”inte observeras i de toxikologiska studier som för närvarande rekommenderas och utförs för säkerhetsbedömning av genetiskt modifierade växter vid Efsa, eftersom de inte inkluderar lämpliga tester för detta ändamål”[6].

F. När det gäller det nuvarande godkännandet erkänner Efsas GMO-panel själv att det finns begränsade kunskaper och försöksdata om vilken potential de nya proteiner som uttrycks har att fungera som adjuvanser[7].

G. I studier har man betonat behovet av ytterligare forskning och långsiktiga studier om Bt-toxiners adjuvansegenskaper. Så länge Bt-toxinernas roll och adjuvansegenskaper är oklara, bör genetiskt modifierade växter som innehåller dem inte godkännas för import för livsmedels- och foderändamål.

Toxicitet och 90-dagars utfodringsstudier

H. Två 28-dagars toxicitetsstudier med upprepad dosering utfördes på möss, en med Cry1A.105-protein och en med Cry2Ab2-protein.

I. Dessa toxicitetsstudier utfördes med de isolerade proteinerna, dvs. inte med proteinerna i kombination med varandra, och proteinerna erhölls från bakterier och var därför inte identiska med dem som bildades i växten. Detta innebär att studierna inte efterliknade exponering under praktiska förhållanden.

J. De båda toxicitetsstudierna uppfyllde inte till fullo de relevanta OECD-kraven eftersom koagulationsundersökningarna byggde på ett relativt litet antal prover och ingen funktionell samlingsstudie (FOB) och mätning av motorisk aktivitet utfördes. Det är mycket viktigt att alla sådana krav uppfylls i godkännandeförfarandet.

K. Flera statistiskt signifikanta skillnader mellan kontroll- och testgruppen konstaterades i den 90 dagar långa utfodringsstudien vilka, enligt kommentarerna från en behörig myndighet i en medlemsstat, borde ha undersökts närmare[8].

L. Den 90-dagars utfodringsstudie som gjordes på råttor innehöll följande brister: I studien användes inte två olika testdoser såsom krävs enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013[9], och inga testmaterial analyserades för eventuell kontaminering med andra genetiskt modifierade organismer (GMO).

M. Trots att Efsa har pekat ut sojamjölk som den främsta faktorn i människors kost som bidrar till den högsta kroniska exponeringen[10], användes rostat avfettat sojaskrå som testmaterial i utfodringsstudien. Uttrycksnivåerna av Bt-proteiner i sojaskrået mättes inte, vilket gör att det inte går att koppla resultatet av studien med specifika Bt-toxinnivåer.

Kommentarer från medlemsstaternas behöriga myndigheter

N. De nationella myndigheterna lämnade många kritiska kommentarer under den tre månader långa samrådsperioden[11], bland annat om att många frågor kvarstår gällande säkerheten och den möjliga toxiciteten hos de genetiskt modifierade sojabönorna, att de kombinerade effekterna av båda proteiner inte har analyserats, att ytterligare information bör övervägas innan riskbedömningen kan slutföras, att miljöövervakningsplanen inte uppfyller målen i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG[12] och att den bör ändras innan medgivande ges, och att det inte finns någon anledning att anta att intag av Cry-proteiner är säkert och inte utgör en fara för människor, djur eller miljön.

O. Unionen är part i FN:s konvention om biologisk mångfald, som ålägger parterna ansvaret att se till att verksamheter inom deras jurisdiktion inte orsakar skada på andra staters miljö[13]. Beslutet huruvida den genetiskt modifierade sojabönan ska godkännas eller inte hör till unionens jurisdiktion.

P. I linje med en begäran från en av medlemsstaterna bör befintliga uppgifter om effekterna av odling av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 på producerande och exporterande länder beaktas i ansökan. Samma medlemsstat rekommenderar en studie för att bedöma hur importen av vissa produkter påverkar valet av grödor i Europa och därmed den biologiska mångfalden till följd av sådana agrosystemval[14].

Q. De behöriga myndigheterna i flera medlemsstater har kritiserat bristen på robusthet i planen för övervakning efter utsläppandet på marknaden.

Bristande demokratisk legitimitet

R. Vid omröstningen den 7 mars 2019 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, avgavs inget yttrande, vilket innebär att det inte fanns en kvalificerad majoritet för godkännandet.

S. Kommissionen har vid flera tillfällen[15] djupt beklagat att den, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, har antagit beslut om godkännande utan stöd av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet. Ordförande Juncker har också kritiserat denna praxis som odemokratisk[16].

T. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen[17] lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

U. Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen i möjligaste mån agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter en genomförandeakts lämplighet, särskilt i känsliga frågor såsom konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

V. I förordning (EG) nr 1829/2003 anges att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av sitt beslut att förlänga godkännandet.

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002[18], skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande att arbeta vidare med kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att fortsätta sitt arbete med kommissionens förslag och behandla det som en brådskande fråga.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att suspendera eventuella genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna åtgärdats i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka alla förslag om godkännande av genetiskt modifierade organismer, såväl för odling som för användning som livsmedel eller foder, om Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

[2] EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

[3] Efsas GMO-panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2018. Vetenskapligt yttrande om bedömningen av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 för användning som livsmedel eller foder, i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA-GMO-NL-2014–121). EFSA Journal, vol. 16(2018):8, artikelnr 5346, [32 s.], doi:10.2903/j.efsa.2018.5346.

[4] – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108).

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73).

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83).

– Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34).

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71).

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 67).

– Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54).

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55).

– Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60).

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122).

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 127).

– Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).

– Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).

– Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).

– Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197).

– Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0221).

– Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0222).

– Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2018)0416).

– Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 2011/366/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0417).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2013/327/EU vad gäller förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av foder som innehåller eller består av genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0057).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, (P8_TA(2019)0058).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87403 (MON-874Ø3-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0059).

– Resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, (P8_TA(2019)0060).

– Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 4114 (DP-ØØ4114-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0196).

– Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87411 (MON-87411-9) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0197).

– Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 och klyvningsprodukterna Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 och MIR162 × 1507, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2019)0198).

 

[7] Efsas svar på medlemsstaternas kommentarer, s. 109, bilaga G: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

[9] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 av den 3 april 2013 om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 641/2004 och (EG) nr 1981/2006 (EUT L 157, 8.6.2013, s. 1).

[12] Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

[13] FN:s konvention om biologisk mångfald, 1992, artikel 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

[15] Se exempelvis motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011.

[16] Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).

[17] EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.

[18] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

Senaste uppdatering: 22 mars 2019Rättsligt meddelande