Процедура : 2019/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0217/2019

Внесени текстове :

B8-0217/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0314

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0217/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 62k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета</Titre>

<DocRef>(D060917/01 – 2019/2604(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: <Depute>Барт Стас</Depute>

Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви, Валентинас Мазуронис, Сирпа Пиетикяйнен


B8‑0217/2019

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(D060917/01 – 2019/2604(RSP))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D060917/01),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи[1], и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

 като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 7 март 2019 г., по време на което не беше прието становище,

 като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[2],

 като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 20 юни 2018 г. и публикувано на 25 юли 2018 г.[3],

 като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми[4],

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A. като има предвид, че с Решение № 2007/703/ЕО[5] на Комисията се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603; като има предвид, че в обхвата на това разрешение попада също така пускането на пазара на продукти, различни от храни и фуражи, съдържащи или състоящи се от царевица 1507 × NK603, предназначени за същата употреба, както всеки друг вид царевица, с изключение на отглеждане.

Б. като има предвид, че на 20 октомври 2016 г. Pioneer Overseas Corporation, от името на Pioneer Hi-Bred International, Inc., и Dow AgroSciences Europe, от името на Dow AgroSciences LLC, подадоха съвместно в Комисията заявление в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на това разрешение;

В. като има предвид, че на 25 юли 2018 г. ЕОБХ прие положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003;

Г. като има предвид, че в становището на ЕОБХ се посочва, че при търсенето на специализирана литература са били открити 120 публикации, от които, след прилагането на предварително определените от заявителите критерии за допустимост и включване, само една публикация – становище на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (Експертна група на ЕОБХ по ГМО) – е счетена за имаща отношение от заявителите;

Д. като има предвид, че макар ЕОБХ да счита, че бъдещите търсения на специализирана литература от страна на заявителите биха могли да бъдат подобрени, не е извършвал систематично търсене на такава литература, а просто е оценявал извършеното от заявителите търсене, и въз основа на това е стигнал до заключението, че не е била установена нова публикация, която би породила опасения във връзка с безопасността;

Е. като има предвид също така, че за други оценявани елементи, като биоинформатичните данни, мониторинга след пускането на пазара, както и цялостната оценка, ЕОБХ разчита само на информацията, предоставена от заявителите, и вследствие на това приема оценката на заявителите;

Ж. като има предвид, че ЕОБХ е приел своето становище при допускане, че ДНК последователността на двете събития в генетично модифицираната царевица NK603 x MON 810 е идентична с последователността на първоначално оценените събития; като има предвид, че тази хипотеза явно не се основава на данни или доказателства, предоставени от заявителите, а по-скоро на декларация, предоставена от тях;

З. като има предвид, че ЕОБХ признава, че предложените от заявителите годишни доклади за мониторинг на околната среда след пускането на пазара се състоят главно от общо наблюдение на внесени генетично модифициран растителен материал; като има предвид, че ЕОБХ счита, че е необходимо по-нататъшно обсъждане с кандидатите и лицата, отговарящи за управлението на риска, относно практическото прилагане на докладите за мониторинг на околната среда след пускането на пазара, например по отношение на събраните актуални данни за експозицията и/или неблагоприятното въздействие, както се прилагат в съществуващите системи за мониторинг;

И. като има предвид, че генетично модифицираната царевица 1507 × NK603 експресира гена cry1F, който придава устойчивост към някои люспокрили вредители, гена pat, който придава поносимост към хербициди на основата на амониев глуфосинат, и гена cp4 epsps, който придава поносимост към хербициди на основата на глифосат;

Й. като има предвид, че генетично модифицираните Bt растения експресират инсектицидния токсин във всяка клетка през целия си живот, включително в частите, консумирани от хора и животни; като има предвид, че опитите, свързани с храненето на животните, показват, че генетично модифицираните Bt растения могат да имат токсични ефекти[6]; като има предвид, че е доказано, че Bt токсинът в генетично модифицирани растения се различава значително от този на естествено срещащия се Bt токсин[7]; като има предвид, че съществуват опасения относно възможното развитие на резистентност към Cry протеините при целевите вредители от разред Lepidoptera, което може да доведе до промени в практиките за контрол на вредителите в държавите, в които тя се отглежда;

К. като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета[8]; като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.[9];

Л. като има предвид, че остава неизяснен въпросът за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората[10];

М. като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди, в случая глифосат и глуфосинат, е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на устойчиви на хербициди растения и следователно може да се очаква, че остатъчните количества от пръскането ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки;

Н. като има предвид, че трябва да се очаква генетично модифицираната царевица да бъде изложена на по-високи и повтарящи се дози глифосат и глуфосинат, което не само ще доведе до по-голяма тежест на остатъчните вещества в реколтата, но може също да окаже влияние върху състава на генетично модифицираната царевица и нейните агрономични характеристики;

О. като има предвид, че информацията относно остатъчните нива на хербициди и техните метаболити е от съществено значение за цялостната оценка на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди; като има предвид, че остатъците от пръскане с хербициди се считат за излизащи извън обхвата на експертната група на ЕОБХ по ГМО; като има предвид, че въздействието на пръскането с хербициди на генетично модифицираната царевица не е оценено, както не са оценени и кумулативните последици от пръскането с глифосат и глуфосинат;

П. като има предвид, че Европейският съюз е страна по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, което възлага на страните по нея отговорността да гарантират, че дейностите в рамките на тяхната юрисдикция не причиняват щети на околната среда на други държави[11]; като има предвид, че решението относно това дали да се поднови разрешението за генетично модифицираната царевица попада в юрисдикцията на Съюза;

Р. като има предвид, че коментарите, представени от държавите членки по време на тримесечния период на консултации, се отнасят, inter alia, до: неспазване на насоките на ЕОБХ по отношение на докладите за мониторинг на околната среда след пускането на пазара, няколко пропуска в тези доклади, включително факта, че появата на теосинт като диворастящ роднина на царевица в Европа не е била взета предвид и че липсва информация относно съдбата на Bt токсините в околната среда; опасения относно надеждността на данните, за да се потвърди заключението от оценката на риска; недостатъчен предложен план за мониторинг; неправилно търсене на специализирана литература, водещо до пропускане на важни проучвания, както и неправилна декларация на набелязаната литература като нямаща отношение; и непредоставяне на каквито и да било данни за доказване на последователността на представяне на последователността на настоящ сорт царевица, съдържащ множествено събитие 1507 x NK603, с първоначално оцененото събитие[12];

С. като има предвид, че при гласуването, проведено на 7 март 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е било подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки;

Т. като има предвид, че Комисията неколкократно[13] изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е приела решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди тази практика като недемократична[14];

У. като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене[15] законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ф. като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, следва да действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

Х. като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си за подновяване на разрешението;

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета[16], е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3. призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4. потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

5. призовава Комисията да спре действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми (ГМО), докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се преодолеят слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

6. призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на съответния ГМО;

7. призовава Комисията да спазва ангажиментите си по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, и по-специално да не разрешава вноса на генетично модифицирани растения за употреба като храна или фураж, които са били направени устойчиви на хербицид, който не е разрешен за употреба в Съюза;

8. призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, без да е извършена пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди и техните търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

[1] OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

[2] ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[3] Експертна група на ЕОБХ по ГМО, 2018 г. Научно становище за оценката на генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 за подновяване на разрешението съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-RX-008). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2018 г.; 16(7):5347.

[4] – Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).

– Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).

– Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).

– Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).

– Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2018)0197).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).

– Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2018)0416).

– Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0417).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0057).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2019)0058).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0059).

– Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0060).

– Резолюция от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0196).

– Резолюция от 13 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0197).

– Резолюция от 13 март 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA-(2019)0198).

[5] Решение 2007/703/ЕО на Комисията от 24 октомври 2007 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 285, 31.10.2007 г., стр. 47).

[6] Вж. например El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn („Хистопатологични промени в някои органи на мъжки плъхове, хранени с генетично модифицирана царевица“) (Ajeeb YG). Journal of American Science 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

[7] Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control („Сравнителни аспекти на използването на токсина Cry в контрола на насекоми“). In: Ishaaya I, Palli S.R., Horowitz A.R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests („Нови технологии за управление на насекоми“). Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

[8] Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

[10] IARC Monographs, том 112: Some organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

[11] Член 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

[12] Вж. Регистъра на ЕОБХ на въпросите, приложение G към въпрос № EFSA-Q-2018-00509,

достъпен на адрес: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/

[13] Вж. например обяснителния меморандум към нейното законодателно предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.

[14] Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).

[15] ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.

[16] OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 25 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност