Menettely : 2019/2604(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0217/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0217/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0314

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0217/2019</NoDocSe>
PDF 156kWORD 60k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti</Titre>

<DocRef>(D060917/01 – 2019/2604(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta</Commission>

Asiasta vastaava jäsen: <Depute>Bart Staes</Depute>

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen


B8‑0217/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

(D060917/01 – 2019/2604(RSP))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D060917/01),

 ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003[1], ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 7. maaliskuuta 2019 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

 ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[2] 11 ja 13 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 20. kesäkuuta 2018 hyväksymän lausunnon[3], joka julkaistiin 25. heinäkuuta 2018,

 ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa, joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille[4],

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että komission päätöksellä 2007/703/EY[5] sallittiin muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 sisältävien, niistä koostuvien tai valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille saattaminen; ottaa huomioon, että kyseisen luvan soveltamisala kattaa myös sellaisten maissia 1507 × NK603 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka eivät ole elintarvikkeita ja rehuja ja joita käytetään samoihin käyttötarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta maissia, lukuun ottamatta viljelyä;

B. toteaa, että 20. lokakuuta 2016 Pioneer Overseas Corporation, Pioneer Hi-Bred International Inc.:n puolesta, ja Dow AgroSciences Europe, Dow AgroSciences LLC:n puolesta, esittivät komissiolle yhteisesti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti tämän luvan uusimista koskevan hakemuksen;

C. ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi 25. heinäkuuta 2018 puoltavan lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti;

D. ottaa huomioon, että EFSAn lausunnossa todettiin, että hakijoiden kirjallisuushaku oli tuottanut 120 julkaisua, joista hakijat pitivät etukäteen määrittelemiensä kelpoisuus- ja hyväksyttävyysperusteiden mukaan merkittävänä ainoastaan yhtä julkaisua, muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan lausuntoa;

E. ottaa huomioon, että vaikka EFSA katsoi, että hakijoiden tulevia kirjallisuushakuja voitaisiin parantaa, se ei suorittanut omaa järjestelmällistä kirjallisuushakua vaan ainoastaan arvioi hakijoiden suorittaman kirjallisuushaun ja teki tältä pohjalta sen johtopäätöksen, että ei ollut todettu uusia julkaisuja, jotka antaisivat aiheen turvallisuushuoliin;

F. ottaa huomioon, että muiden arvioitujen seikkojen, kuten bioinformatiivisen datan ja markkinoille saattamisen jälkeisen seurannan arvioinnin, sekä yleisarvion osalta EFSA yksinkertaisesti luottaa hakijoiden esittämiin tietoihin ja näin ollen omaksuu hakijoiden arvion;

G. ottaa huomioon, että EFSA antoi lausuntonsa olettaen, että muuntogeenisen maissin NK603 × MON 810 molempien muunnostapahtumien DNA-sekvenssi on identtinen alun perin arvioitujen tapahtumien sekvenssin kanssa; ottaa huomioon, että tämä hypoteesi ei näytä perustuvan mihinkään hakijoiden esittämään dataan tai näyttöön vaan puhtaasti näiden esittämään väitteeseen;

H. ottaa huomioon, että EFSA tunnustaa, että hakijoiden esittämät vuotuiset markkinoille saattamisen jälkeistä ympäristöseurantaa koskevat kertomukset koostuvat pääasiassa tuodun muuntogeenisen kasvimateriaalin yleisestä seurannasta; toteaa EFSAn katsovan, että hakijoiden ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen kanssa on käytävä lisäkeskusteluja markkinoille saattamisen jälkeistä ympäristöseurantaa koskevien kertomusten käytännön täytäntöönpanosta esimerkiksi altistumisesta ja/tai haittavaikutuksista kerätyn todellisen tiedon osalta sellaisena kuin se toteutetaan nykyisissä seurantajärjestelmissä;

I. ottaa huomioon, että muuntogeeninen maissi 1507 × NK603 ilmentää cry1F-geeniä, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, pat-geeniä, jonka ansiosta se kestää glufosinaattiammoniumperustaisia rikkakasvien torjunta-aineita, ja cp4 epsps -geeniä, jonka ansiosta se kestää glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita;

J. toteaa, että muuntogeeniset Bt-kasvit ilmentävät hyönteisiä torjuvaa toksiinia jokaisessa solussa koko elämänsä ajan, myös ihmisten ja eläinten syömissä osissa; ottaa huomioon, että eläinten rehulla tehdyt kokeet osoittavat, että muuntogeenisillä Bt-kasveilla voi olla toksisia vaikutuksia[6]; toteaa, että on osoitettu, että Bt-toksiini muuntogeenisissä kasveissa poikkeaa merkittävästi luonnossa esiintyvästä Bt-toksiinista[7]; toteaa, että huolena on se, että kohteena olevien perhostuholaisten vastustuskyky Cry-proteiineja vastaan saattaa kasvaa, mikä voi johtaa tuholaistorjunnan käytäntöjen muuttumiseen maissa, joissa tätä kasvia viljellään;

K. ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009[8] säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyi 31. heinäkuuta 2018[9];

L. toteaa, että kysymystä glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole ratkaistu; ottaa huomioon, että EFSA totesi marraskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole karsinogeeninen, ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) totesi maaliskuussa 2017, että vaaraluokitus ei ollut aiheellinen; toteaa, että Maailman terveysjärjestön Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi[10];

M. toteaa, että täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden, tässä tapauksessa glyfosaatin ja glufosinaatin, käyttö kuuluu tavanomaiseen maatalouskäytäntöön viljeltäessä torjunta-aineita sietäviä kasveja ja siksi voidaan odottaa, että ruiskutuksista peräisin olevia jäämiä esiintyy sadoissa ja ne ovat väistämättömiä ainesosia;

N. toteaa, että on odotettavissa, että muuntogeeninen maissi altistuu suuremmille ja toistuville glyfosaatti- ja glufosinaattiannoksille, mikä johtaa sadon suurempaan jäämäpitoisuuteen ja saattaa lisäksi vaikuttaa muuntogeenisen maissin koostumukseen ja viljelyominaisuuksiin;

O. katsoo, että rikkakasvien torjunta-aineiden ja niiden metaboliittien jäämäpitoisuuksia koskevat tiedot ovat olennaisia, jotta torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten kasvien riskejä voidaan arvioida perusteellisesti; toteaa, että torjunta-aineiden ruiskutuksista peräisin olevien jäämien ei katsota kuuluvan EFSAn GMO-paneelin toimivaltaan; toteaa, että muuntogeenisen maissin torjunta-aineruiskutusten vaikutuksia ei ole arvioitu eikä myöskään sekä glyfosaatilla että glufosinaatilla ruiskuttamisen kumulatiivisia vaikutuksia;

P. toteaa EU:n olevan biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen osapuoli ja että sopimuksen mukaan osapuolten vastuulla on varmistaa, etteivät niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat toimet vahingoita ympäristöä toisen valtion alueella[11]; toteaa, että päätös muuntogeenisen maissin luvan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä kuuluu EU:n lainkäyttövaltaan;

Q. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana esittämät huomautukset koskivat muun muassa seuraavia: EFSAn suuntaviivojen noudattamatta jättäminen markkinoille saattamisen jälkeisten seurantakertomusten osalta, näiden kertomusten vakavat puutteet, mukaan luettuna se, että teosintin esiintyminen maissin luonnonvaraisena sukulaisena Euroopassa on jätetty huomiotta ja että tiedot Bt-toksiinien kohtalosta ympäristössä puuttuvat; riskiarvioinnin johtopäätöksen varmentamiseen tarvittavien tietojen luotettavuuteen liittyvät huolet; ehdotetun seurantasuunnitelman puutteellisuus; puutteellinen kirjallisuushaku, joka johtaa tärkeiden tutkimusten pois jättämiseen, sekä epäasianmukainen ilmoitus yksilöidyn kirjallisuuden epärelevanttiudesta; ei tietoja, joilla osoitettaisiin, että muunnostapahtumaa 1507 x NK603 sisältävän nykyisen maissimuunnelman DNA-sekvenssi on identtinen alun perin arvioidun tapahtuman sekvenssin kanssa[12];

R. ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 7. maaliskuuta 2019 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa, mikä merkitsi sitä, että luvalla ei ollut määräenemmistön tukea;

S. katsoo, että komissio on useaan otteeseen[13] pahoitellut sitä, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen sen on hyväksyttävä lupapäätökset ilman elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus tämän prosessin kokonaisuudessa, on tullut yleinen käytäntö muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa päätöksenteossa; toteaa, että myös puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana kyseistä käytäntöä ja katsonut sen olevan epädemokraattinen[14];

T. ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä[15] ja kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

U. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti komission olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan erityisesti arkoja aloja, kuten kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä, koskevissa asioissa välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti esiin tulevasta täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta;

V. ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että muuntogeeniset elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön ja että komissio ottaa luvan uusimista koskevaa päätöstään laatiessaan huomioon kaikki EU:n lainsäädännön asiaa koskevat säännökset sekä muut perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan;

1. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2. katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole EU:n oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002[16] säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen sekä varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4. toistaa sitoutuneensa edistämään työtä joka liittyy asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamista koskevaan komission ehdotukseen; kehottaa neuvostoa jouduttamaan pikaisesti kyseistä komission ehdotusta koskevaa työtään;

5. kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että otetaan huomioon nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

6. kehottaa komissiota peruuttamaan muuntogeenisten organismien lupia koskevat ehdotukset, jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa viljelystä tai käytöstä elintarvikkeissa ja rehussa;

7. kehottaa komissiota noudattamaan biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja erityisesti olemaan antamatta lupaa tuoda unioniin elintarvike- tai rehukäyttöön muuntogeenistä kasvia, joka on vastustuskykyinen rikkakasvien torjunta-aineelle, jolle ei ole myönnetty lupaa käyttöön unionissa;

8. vaatii, ettei komissio hyväksy rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä kasveja tekemättä täydellistä arviointia jäämistä, jotka ovat peräisin ruiskutuksista täydentävillä torjunta-aineilla sekä viljelymaissa käytettävillä niistä tehdyillä kaupallisilla valmisteilla;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

[2] EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

[3] EFSA GMO Panel 2018. Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 x NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 application EFSA-GMO-RX-008). EFSA Journal 2018, 16(7):4341. 5347.

[4] – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16. tammikuuta 2014, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16. joulukuuta 2015, 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 71).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 19).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s, 17).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 15).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8. kesäkuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 108).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8. kesäkuuta 2016, luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (EUVL C 86, 6.3.2018, s. 111).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 76).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 80).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 70).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 73).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 83).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 5. huhtikuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 298, 23.8.2018, s. 34).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. toukokuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 71).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. toukokuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 307, 30.8.2018, s. 67).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. syyskuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 337, 20.9.2018, s. 54).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 55).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 60).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 122).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 127).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL C 346, 27.9.2018, s. 133).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 1. maaliskuuta 2018, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 59122 (DAS-59122-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0051).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 1. maaliskuuta 2018, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2010/420/EU kumoamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0052).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. toukokuuta 2018, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 (KM-ØØØH71-4) valmistettujen elintarvikkeiden tai rehujen markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0197).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 30. toukokuuta 2018, esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0221).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 30. toukokuuta 2018, esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507× 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2009/815/EY, 2010/428/EU ja 2010/432/EU kumoamisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0222).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2018, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0416).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2018, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ja 59122 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2011/366/EU kumoamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0417).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi täytäntöönpanopäätöksen 2013/327/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muuntogeenistä rapsia Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3 sisältävien tai niistä koostuvien rehujen tai kyseisistä muuntogeenisistä organismeista valmistettujen rehujen markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0057).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0058).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 87403 (MON-874Ø3-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0059).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 31. tammikuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0060).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 4114 (DP-ØØ4114-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0196).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 87411 (MON-87411-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0197).

– Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. maaliskuuta 2019, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ja alayhdistelmiä Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ja MIR162 × 1507 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0198).

[5] Komission päätös 2007/703/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, muuntogeenistä maissia 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1×MON-ØØ6Ø3-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 285, 31.10.2007, s. 47).

[6] Ks. esimerkiksi El-Shamei Z.S, Gab-Alla AA, Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb Y.G.). Journal of American Science 2012; 8(9):1127–1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

[7] Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, julkaisussa:  Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., toim. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Alankomaat: Springer; 8(2012):195–230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

[8] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

[10] IARC-monografit, Volume 112: Some organophosphate insecticides and herbicides, 20. maaliskuuta 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

[11] 3 artikla, http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1994/19940078

[12] Katso EFSAn kysymysrekisteri, liite G kysymykseen numero EFSA-Q-2018-00509, joka on

saatavilla verkko-osoitteessa: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/

[13] Ks. esim. asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 22. huhtikuuta 2015 esittämänsä lainsäädäntöehdotuksen perustelut samoin kuin asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta 14. helmikuuta 2017 tehdyn lainsäädäntöehdotuksen perustelut.

[14] Ks. esim. Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuoro, joka sisältyy seuraavan komission poliittisiin suuntaviivoihin (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai vuoden 2016 unionin tilaa koskeva puhe (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).

[15] EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.

[16] EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 25. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus