Postupak : 2019/2605(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0218/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0218/2019

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0315

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0218/2019</NoDocSe>
PDF 169kWORD 75k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o Nacrtu provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (DEZA a.s.)</Titre>

<DocRef>(D060865/01 – 2019/2605(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</Commission>

Nadležni zastupnici: <Depute>Pavel Poc, Bas Eickhout, Kateřina Konečná</Depute>


B8-0218/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o Nacrtu provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (DEZA a.s.)

(D060865/01 – 2019/2605(RSP))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (DEZA a.s.) (D060865/01),

 uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ[1] („Uredba REACH”), a posebno njezin članak 64. stavak 8.,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za procjenu rizika (RAC) i Odbora za socioekonomsku analizu (SEAC)[2] na temelju članka 64. stavka 5. trećeg podstavka Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

 uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2018/2005 od 17. prosinca 2018. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis(2-ethilheksil)ftalata (DEHP), dibutil-ftalata (DBP), benzil-butil-ftalata (BBP) i diizobutil-ftalata (DIBP)[3],

 uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije[4],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2015. o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća[5],

 uzimajući u obzir presudu Općeg suda Europske unije u predmetu T-837/16[6],

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

 uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A. budući da je DEHP 2008.[7] uvršten na popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari u okviru Uredbe REACH jer je klasificiran kao reproduktivno toksičan;

B. budući da je DEHP 2011.[8] uvršten u Prilog XIV. Uredbi REACH zbog te klasifikacije, svoje široke uporabe i velikog obujma proizvodnje u Uniji[9], s datumom povlačenja 21. veljače 2015.;

C. budući da su poduzeća koja žele nastaviti upotrebljavati DEHP trebala do kolovoza 2013. podnijeti zahtjev za autorizaciju; budući da je poduzeću DEZA, koje je podnijelo zahtjev prije tog roka, dopušteno da nastavi upotrebljavati DEHP do donošenja odluke o davanju autorizacije iz članka 58. Uredbe REACH;

D. budući da je Komisija u siječnju 2015. zaprimila mišljenja RAC-a i SEAC-a; budući da se zbog kašnjenja Komisije u sastavljanju odluke de facto tolerira daljnja uporaba DEHP-a više od četiri godine nakon datuma povlačenja;

E. budući da je 2014. utvrđeno da DEHP ima endokrino disruptivna svojstva za životinje i ljude; budući da je popis predloženih tvari u skladu s time ažuriran 2014.[10] u pogledu okoliša te 2017.[11] u pogledu zdravlja ljudi;

F. budući da je u brojnim člancima Uredbe (EU) 2018/2005 ograničena uporaba DEHP-a i drugih ftalata zbog neprihvatljivog rizika za zdravlje ljudi; budući da je RAC u kontekstu tog ograničenja istaknuo činjenicu da procjena nesigurnosti upućuje na to da su opasnosti i stoga rizici od tih četiriju ftalata možda podcijenjeni[12];

G. budući da se Uredbom (EU) 2018/2005 izuzimaju određeni načini primjene jer se smatra da predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi; budući da je nacrt provedbene odluke Komisije posebno važan ne samo za izvoz formulacija koje sadrže DEHP, već i za te izuzete načine primjene;

H. budući da bi takvi načini primjene ipak mogli predstavljati neprihvatljiv rizik za okoliš, posebno zbog endokrino disruptivnih svojstava DEHP-a;

I. budući da je glavni cilj Uredbe REACH osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša s obzirom na njezinu uvodnu izjavu 16., kako je tumači Sud Europske unije[13];

J. budući da je u skladu s člankom 55. i uvodnom izjavom 12. Uredbe REACH zamjena posebno zabrinjavajućih tvari prikladnim alternativnim tvarima ili tehnologijama ključni cilj autorizacije;

K. budući da se člankom 62. stavkom 4. točkom (d) Uredbe REACH zahtijeva da podnositelj zahtjeva dostavi izvješće o kemijskoj sigurnosti u skladu s Prilogom I.;

L. budući da se u tom slučaju u mišljenju RAC-a navode ozbiljni propusti u informacijama koje je dostavio podnositelj zahtjeva[14]; budući da za jednu uporabu nisu pružene nikakve informacije[15];

M. budući da su RAC i Komisija zaključili da podnositelj zahtjeva nije uspio dokazati da je rizik podvrgnut odgovarajućoj kontroli u skladu s člankom 60. stavkom 2.; budući da je RAC također zaključio da, suprotno članku 60. stavku 10., rizik nije sveden na najmanju moguću mjeru koja je tehnički i praktično izvediva;

N. budući da se nacrtom provedbene odluke Komisije, na temelju članka 60. stavka 7. Uredbe REACH, odbija autorizacija za jednu uporabu za koju u zahtjevu nisu pružene nikakve informacije;

O. budući da se drugdje u nacrtu provedbene odluke Komisije potvrđuju nedostaci koje je istaknuo RAC navođenjem da su dostavljene ograničene informacije o izloženosti na radnom mjestu[16], no, umjesto jednakog odbijanja autorizacije u skladu s člankom 60. stavkom 7., od podnositelja zahtjeva traži se da podatke koji nedostaju dostavi u svojem izvješću o preispitivanju 18 mjeseci nakon donošenja te odluke[17];

P. budući da nije predviđeno da se izvješćem o preispitivanju iz članka 61. poduzećima da više vremena da nadopune informacije koje su trebala dostaviti na početku, već bi se njime trebala i nakon utvrđenog razdoblja osigurati ažuriranost prvotno dostavljenih informacija iz zahtjeva, uključujući naročito u pogledu novih alternativa koje su eventualno postale dostupne;

Q. budući da je Opći sud jasno naveo da se uvjeti za autorizaciju u smislu članka 60. stavaka 8. i 9. pravno ne mogu koristiti za ispravljanje eventualnih nedostataka ili nedostatnosti informacija koje je dostavio podnositelj zahtjeva za autorizaciju[18];

R. budući da se u članku 60. stavku 4. propisuje obveza dokazivanja da socioekonomske koristi uporabe te tvari nadilaze rizik za zdravlje ljudi i okoliš te da nisu dostupne prikladne alternativne tvari;

S. budući da se u mišljenju SEAC-a ističu znatni nedostaci socioekonomske analize koju je iznio podnositelj zahtjeva, što se također navodi u nacrtu provedbene odluke Komisije[19];

T. budući da podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 55. i člankom 60. stavkom 4. mora dokazati da ne postoje prikladne alternative za uporabe za koje je podnio zahtjev;

U. budući da se u nacrtu provedbene odluke Komisije potvrđuje da informacije o uporabi br. 2 nisu dovoljno specifične[20]; budući da je SEAC u zahtjevu ustanovio ozbiljne nedostatke u pogledu dostupnosti alternativa[21],[22];

V. budući da nije legitimno opravdanje da se podnositelj zahtjeva oslanja na svoj status proizvođača te tvari kako ne bi dostavio dovoljno informacija o prikladnosti alternativa za uporabe obuhvaćene zahtjevom;

W. budući da su dostavljeni nepotpuni podaci, jedan član SEAC-a izrazio je službeno neslaganje sa zaključkom SEAC-a o nepostojanju prikladnih alternativa[23];

X. budući da se članak 60. stavak 5. ne može tumačiti tako da je jedinstveni i odlučujući faktor prikladnost alternativa iz perspektive podnositelja zahtjeva; budući da se člankom 60. stavkom 5. ne utvrđuje iscrpan popis informacija koje treba uzeti u obzir u analizi alternativa; budući da se člankom 60. stavkom 4. točkom (c) također zahtijeva da se u obzir uzmu informacije iz doprinosa trećih osoba; budući da su informacije dobivene u okviru javnog savjetovanja već tada pokazale dostupnost alternativa za obuhvaćene načine uporabe[24];

Y. budući da je Opći sud podsjetio Komisiju da, kako bi zakonski dala autorizaciju u skladu s člankom 60. stavkom 4., mora provjeriti dovoljan broj bitnih i pouzdanih informacija kako bi se moglo zaključiti da na dan donošenja autorizacije ne postoje prikladna alternativna rješenja za sve zatražene uporabe obuhvaćene zahtjevom odnosno da su preostale nesigurnosti u pogledu dostupnih alternativa zanemarive[25];

Z. budući da se u nacrtu provedbene odluke Komisije kao razlog za kašnjenje u njezinu donošenju navodi da su u obzir uzete nove dostupne informacije iz postupka uvođenja ograničenja[26]; budući da je stoga iznenađujuće da u nacrtu provedbene odluke Komisije nije uzeta u obzir dostupnost alternativa, što se jasno navodi u dosjeu o uvođenju ograničenja[27]; budući da su alternative navedene u prijedlogu za uvođenje ograničenja također relevantne za uporabe obuhvaćene nacrtom provedbene odluke Komisije[28];

AA. budući da Komisija u konačnici nije uzela u obzir činjenicu da je DEHP službeno priznat kao endokrini disruptor koji utječe na zdravlje ljudi i okoliš; budući da je Komisija te informacije trebala uzeti u obzir u kontekstu socioekonomske procjene u skladu s člankom 60. stavkom 4. jer se inače podcjenjuju koristi odbijanja autorizacije;

AB. budući da se stoga autorizacijom koju je predložila Komisija krši članak 60. stavci 4. i 7. Uredbe REACH;

AC. budući da bi se nacrtom provedbene odluke Komisije nagradili subjekti koji zaostaju te negativno utjecalo na poduzeća koja su uložila u alternative[29];

AD. budući da se u nacrtu provedbene odluke Komisije navodi da je Komisija primila na znanje rezoluciju Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015.; budući da brojni strukturni nedostaci u provedbi poglavlja o autorizaciji iz Uredbe REACH, koje je Parlament istaknuo u toj rezoluciji, također dovode u pitanje postojeći nacrt provedbene odluke Komisije;[30]

AE. budući da je Europski parlament u svojoj rezoluciji od 13. rujna 2018. o provedbi paketa za kružno gospodarstvo: mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu[31] ponovno istaknuo da „prijelaz na kružno gospodarstvo zahtijeva strogu primjenu hijerarhije otpada i postupno ukidanje zabrinjavajućih tvari kad god je to moguće, posebice ako postoje ili će se razviti sigurnije alternative”;

1. smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1907/2006;

2. traži od Komisije da povuče svoj Nacrt provedbene odluke te da podnese novi nacrt kojim se odbija zahtjev za davanje autorizacije;

3. poziva Komisiju da žurno okonča uporabu DEHP-a u svim preostalim načinima primjene, osobito s obzirom na činjenicu da su dostupne sigurnije alternative za meki PVC i DEHP;

4. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

[1] SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

[3] SL L 322, 18.12.2018., str. 14.

[4] SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

[5] SL C 366, 27.10.2017., str. 96.

[6]http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hr&avg=&cid=5809095

[8] Uredba Komisije (EU) br. 143/2011 od 17. veljače 2011. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija („REACH”)
( SL L 44, 18.2.2011., str. 2.).

[12] Procjena nesigurnosti upućuje na to da su opasnosti i stoga rizici od tih četiriju ftalata možda podcijenjeni. Izvedene razine izloženosti bez učinka („DNEL”) za DEHP i BBP mogle bi biti niže od trenutačno izvedenih. Niz eksperimentalnih i epidemioloških studija upućuje na moguće učinke na imunološki sustav, metabolizam i neurološki razvoj. U nekim od tih studija navodi se da reproduktivna toksičnost možda nije najosjetljivija krajnja točka i da odabrani DNEL-ovi može nisu dovoljna zaštita od tih drugih učinaka. Nadalje, Odbor država članica potvrdio je da su ta četiri ftalata endokrini disruptori u pogledu zdravlja ljudi te Komisija razmatra da ih identificira kao tvari koje izazivaju jednaku zabrinutost u skladu s člankom 57. točkom (f) Uredbe REACH. To izaziva dodatne nesigurnosti u pogledu rizika od tih tvari. Vidi https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, str. 9.

[13] Predmet C-558/07, S.P.C.M. SA i drugi protiv Ministarstva okoliša, prehrane i poljoprivrede, ECLI:EU:C:2009:430, stavak 45.

[14] RAC procjenjuje da podaci o izloženosti navedeni u izvješću o kemijskoj sigurnosti nisu reprezentativni za opsežno područje primjene ovog zahtjeva. Stoga RAC ne može provesti pouzdanu procjenu izloženosti. Sljedeće evaluacije temelje se dakle na nepotpunoj bazi podataka i stoga nisu od velike važnosti za sljedeću procjenu rizika. Vidi Mišljenje RAC-a br. 2, str. 10. https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124

[15] Nacrt odluke, stavak 19.

[16] Nacrt odluke, stavak 17.

[17] Nacrt odluke, stavak 17.

[18] Presuda Općeg suda od 7. ožujka 2019., Švedska protiv Komisije, predmet T-837/16, stavci 82. i 83.

[19] [K]vantitativna procjena utjecaja kontinuirane uporabe na zdravlje ljudi nije bila moguća zbog ograničenosti dostupnih informacija. Nacrt autorizacije, stavak 5.

[20] Nacrt odluke, stavak 18.

[21] [Z]aključak podnositelja zahtjeva o prikladnosti i dostupnosti alternativa ... nije dovoljno opravdan. Mišljenje SEAC-a o uporabi br. 2, str. 18. https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124

[22] [P]rocjena alternativa ne odnosi se posebno na različite situacije obuhvaćene vrlo širokim područjem primjene ovog zahtjeva te stoga ne dokazuje da alternative nisu tehnički izvedive. Mišljenje SEAC-a o uporabi br. 2, str. 19.

[25] Presuda Općeg suda od 7. ožujka 2019., Švedska protiv Komisije, EU:T:2019:144, stavak 86.

[26] Nacrt autorizacije, stavak 3.

[27] Tehnički izvedive alternative s nižim rizikom trenutačno su dostupne po sličnim cijenama za sve uporabe u okviru područja primjene ovog prijedloga. https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66

[28] https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, str. 69. Vidi „primjene” u tablici koje obuhvaćaju i vanjsku uporabu.

[30] Vidi naročito uvodne izjave N, O, P i R te rezolucije.

[31] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0353.

Posljednje ažuriranje: 25. ožujka 2019.Pravna napomena