Postup : 2019/2606(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0219/2019

Předložené texty :

B8-0219/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 18.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0316

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0219/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 61k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)</Titre>

<DocRef>(D060866/01 – 2019/2606(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</Commission>

Odpovědní poslanci: <Depute>Pavel Poc, Bas Eickhout, Kateřina Konečná</Depute>


B8‑0219/2019

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

(D060866/01 – 2019/2606(RSP))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES[1] (dále jen „nařízení REACH“), a zejména na čl. 64 odst. 8 uvedeného nařízení,

 s ohledem na stanoviska Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC)[2] v souladu se třetím pododstavcem čl. 64 odst. 5 nařízení (ES) č. 1907/2006,

 s ohledem na nařízení Komise (EU) 2018/2005 ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek pokud jde o bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP)[3],

 s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006[5],

 s ohledem na rozsudek Tribunálu Evropské unie ve věci T-837/16[6],

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

 s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že DEHP byl v roce 2008 přidán na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy, z něhož jsou vybírány látky, které mají být začleněny do přílohy XIV nařízení REACH[7], protože byl klasifikován jako toxický pro reprodukci;

B. vzhledem k tomu, že DEHP byl v roce 2011 kvůli této klasifikaci, svému hojnému používání a vysokému objemu výroby v Unii[8] začleněn do přílohy XIV nařízení REACH[9] a datum zániku bylo stanoveno na 21. února 2015;

C. vzhledem k tomu, že společnosti, které chtěly i nadále používat DEHP, musely do srpna 2013 předložit žádost o povolení; vzhledem k tomu, že Grupa Azoty předložila žádost před uplynutím lhůty a získala povolení i nadále používat DEHP do vydání rozhodnutí o povolení podle článku 58 nařízení REACH;

D. vzhledem k tomu, že Komise v lednu 2015 obdržela stanoviska výborů RAC a SEAC; vzhledem k tomu, že prodlení Komise s vypracováním rozhodnutí de facto mělo za následek tolerování pokračování používání DEHP více než čtyři roky po datu zániku;

E. vzhledem k tomu, že DEHP byl v roce 2014 určen jako látka s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro zvířata a lidi; vzhledem k tomu, že v roce 2014[10] byl v tomto smyslu aktualizován seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV s ohledem na životní prostředí a v roce 2017[11] s ohledem na lidské zdraví;

F. vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2018/2005 omezilo používání DEHP a jiných ftalátů v mnoha předmětech na základě nepřijatelného rizika pro lidské zdraví; vzhledem k tomu, že výbor RAC v souvislosti s tímto omezením zdůraznil skutečnost, že „z posouzení nejistoty vyplývá, že nebezpečí, a tudíž rizika uvedených čtyř ftalátů mohou být podceňována“[12];

G. vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2018/2005 omezilo používání DEHP a jiných ftalátů v mnoha předmětech, ačkoliv pro některá použití stanovilo výjimku; vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise má proto kromě vývozu přípravků obsahujících DEHP zvláštní význam pro tato použití, která mají výjimku;

H. vzhledem k tomu, že by však tato použití mohla představovat nepřijatelné riziko pro životní prostředí, zejména kvůli vlastnostem DEHP coby endokrinního disruptoru;

I. vzhledem k tomu, že hlavním cílem nařízení REACH je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí s ohledem na 16. bod odůvodnění, jak vyložil Soudní dvůr Evropské unie[13];

J. vzhledem k tomu, že podle článku 55 a 12. bodu odůvodnění nařízení REACH nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy vhodnými alternativními látkami či technologiemi je ústředním cílem povolování;

K. vzhledem k tomu, že čl. 62 odst. 4 písm. d) nařízení REACH ukládá žadateli povinnost předložit zprávu o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou I;

L. vzhledem k tomu, že v této věci bylo ve stanovisku výboru RAC zjištěno několik významných nedostatků, pokud jde o informace poskytované žadatelem[14];

M. vzhledem k tomu, že výbor RAC a Komise dospěly k závěru, že žadatel neprokázal, že rizika jsou dostatečně kontrolována ve smyslu čl. 60 odst. 2; vzhledem k tomu, že výbor RAC rovněž dospěl k závěru, že v rozporu s čl. 60 odst. 10 nebyla rizika omezena na nejnižší technicky a prakticky možnou úroveň;

N. vzhledem k tomu, že v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uznává „omezené množství předložených informací o expozici na pracovišti“[15], ale místo aby bylo povolení v souladu s čl. 60 odst. 7 zamítnuto, ukládá se žadateli povinnost předložit chybějící údaje ve zprávě o přezkumu 18 měsíců po přijetí uvedeného rozhodnutí[16];

O. vzhledem k tomu, že zpráva o přezkumu uvedená v článku 61 není zamýšlena tak, aby dávala společnostem více času na zaplnění mezer v informacích, které měly poskytnout na začátku procesu, ale má zajistit, že informace poskytnuté na začátku procesu jsou stále aktuální i po uplynutí stanoveného období, včetně zejména toho, zda nejsou nově k dispozici alternativy;

P. vzhledem k tomu, že Tribunál jasně uvedl, že podmínky povolení uložené podle čl. 60 odst. 8 a 9 z právního hlediska nemohou mít za cíl zhojení případných nedostatků nebo mezer, pokud jde o informace předložené žadatelem o povolení[17];

Q. vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 4 stanoví povinnost prokázat, že socioekonomické přínosy plynoucí z použití látky převažují nad riziky pro lidské zdraví nebo životní prostředí a že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky;

R. vzhledem k tomu, že stanovisko výboru SEAC zdůraznilo zásadní nedostatky v socioekonomické analýze předložené žadatelem, což je i zohledněno v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise[18];

S. vzhledem k tomu, že žadatel musí v souladu s článkem 55 a čl. 60 odst. 4 doložit, že neexistují žádné vhodné alternativy pro použití, pro která podal žádost;

T. vzhledem k tomu, že v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uznává, že použití č. 2 nebylo dostatečně konkrétní[19]; vzhledem k tomu, že výbor SEAC zjistil závažné nedostatky v žádosti, pokud jde o dostupnost alternativ[20][21];

U. vzhledem k tomu, že nelze považovat za oprávněné odůvodnění to, že žadatel s ohledem na neschopnost předložit dostatečné informace o vhodnosti alternativ pro použití uvedená v žádosti odkazuje na svůj status výrobce látky;

V. vzhledem k tomu, že kvůli předložení nedostatečných údajů jeden člen výboru SEAC oficiálně nesouhlasil se závěrem výboru SEAC o nedostatku vhodných alternativ[22];

W. vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 60 odst. 5 nelze vykládat v tom smyslu, že vhodnost alternativ z hlediska žadatele je jedinečným a rozhodujícím faktorem; vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 5 nestanoví vyčerpávající seznam informací, které je třeba při analýze alternativ zohlednit; vzhledem k tomu, že čl. 60 odst. 4 písm. c) též vyžaduje, aby byly zohledněny informace od přispěvatelů z řad třetích osob; vzhledem k tomu, že informace poskytnuté ve veřejné konzultaci odhalily již v té době dostupné alternativy pro uvedená použití[23];

X. vzhledem k tomu, že Tribunál připomněl Komisi, že chce-li v souladu s právními předpisy udělit povolení podle čl. 60 odst. 4, musí ověřit dostatečné množství podstatných a spolehlivých informací umožňujících učinit závěr, že alternativa skutečně chyběla pro všechna použití uvedená v žádosti nebo že v tomto ohledu nejistota přetrvávající ještě ke dni přijetí povolení mohla být považována za zanedbatelnou[24];

Y. vzhledem k tomu, že v prováděcím rozhodnutí Komise se jako důvod opožděného přijetí uvádí zohlednění „nově dostupných informací z procesu omezování“[25]; vzhledem k tomu, že je proto překvapivé, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise nevzal v úvahu dostupnost alternativ, která je jasně zdokumentována v dané dokumentaci[26]; vzhledem k tomu, že alternativy uvedené v návrhu na omezení jsou také relevantní pro použití uvedená v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise[27];

Z. vzhledem k tomu, že žadatel sám uvedl, že nyní upouští od používání orthoftalátů, včetně DEHP[28];

AA. vzhledem k tomu, že Komise nezohlednila skutečnost, že DEHP byl oficiálně uznán za endokrinní disruptor, který ovlivňuje lidské zdraví a životní prostředí; vzhledem k tomu, že Komise měla tuto informaci zohlednit v souvislosti se socioekonomickým posouzením podle čl. 60 odst. 4, protože jinak dojde k podcenění přínosů zamítnutí povolení;

AB. vzhledem k tomu, že povolení navržené Komisí je tudíž v rozporu s čl. 60 odst. 4 a čl. 60 odst. 7 nařízení REACH;

AC. vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise by odměňoval zaostávající subjekty a nepříznivě ovlivnil společnosti, které investovaly do alternativ[29];

AD. vzhledem k tomu, že v návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uvádí, že „Komise vzala na vědomí“ usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2015; vzhledem k tomu, že současný návrh prováděcího rozhodnutí Komise rovněž vykazuje řadu strukturálních nedostatků při provádění kapitoly o povolování v nařízení REACH, na které Parlament upozornil v uvedeném usnesení[30];

AE. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 13. září 2018 o uplatňování balíčku opatření v oblasti oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů[31] zopakoval, že „ přechod na oběhové hospodářství vyžaduje důsledné uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady a pokud možno postupné ukončení používání látek vzbuzujících obavy, zejména pokud existují nebo budou vyvinuty bezpečnější alternativy“;

1. domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1907/2006;

2. vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí a předložila výboru nový návrh, který zamítne žádost o povolení;

3. vyzývá Komisi, aby urychleně zakázala všechny ostatní způsoby používání DEHP, a to zejména s ohledem na skutečnost, že jsou dostupné bezpečnější alternativy k měkčenému PVC a DEHP;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

[3] Úř. věst. L 322, 18.12.2018, s. 14.

[4] Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

[5] Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 96.

[9] Nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) (Úř. věst. L 44, 18.2.2011, s. 2).

[12] „Z posouzení nejistoty vyplývá, že nebezpečí, a tudíž rizika uvedených čtyř ftalátů mohou být podceňována. Úrovně DNEL pro DEHP a BBP mohou být nižší než ty, které jsou v současnosti odvozovány. Řada experimentálních a epidemiologických studií svědčí o možných dopadech na imunitní a metabolický systém a neurologický vývoj. V některých studiích se uvádí, že toxicita pro reprodukci nemusí být nejcitlivější sledovaná vlastnost a že vybrané úrovně DNEL nemusí dostatečně chránit před těmito jinými dopady. Kromě toho Výbor členských států (MSC) potvrdil, že tyto čtyři ftaláty jsou endokrinní disruptory mající vliv na lidské zdraví a Komise zvažuje, zda je neoznačí za látky vzbuzující stejné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH. To vyvolává další nejistoty ohledně rizika těchto látek.“ Viz https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 9.

[13] Věc C-558/07, S.P.C.M. SA aj. v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, bod 45, ECLI:EU:C:2009:430.

[14] „Výbor RAC dospěl k hodnocení, že údaje o expozici předložené ve zprávě o chemické bezpečnosti nejsou reprezentativní pro extenzivní rozsah použití. Proto výbor nemůže provést řádně podložené hodnocení expozice. Následující hodnocení vychází pouze z neúplného penza údajů, a je tudíž jen málo významné pro následující posuzování rizika“ – viz stanovisko výboru RAC o použití č. 2, s. 10.

[15] Návrh rozhodnutí, 17.bod odůvodnění.

[16] Návrh rozhodnutí, 17.bod odůvodnění.

[17] Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, věc T-837/16, body 82–83, ECLI:EU:T:2019:144.

[18] „kvantitativní posouzení dopadu dalšího používání na lidské zdraví nebylo možné kvůli omezenému množství dostupných informací“ – návrh rozhodnutí, 5. bod odůvodnění.

[19] Návrh rozhodnutí, 18. bod odůvodnění.

[20] „závěr o vhodnosti a dostupnosti alternativ uvedených v žádosti... není dostatečně odůvodněn“ – Stanovisko výboru SEAC o použití č. 2, s. 18.

[21] „posouzení alternativ se nezabývá konkrétně různými situacemi v rámci velmi široké působnosti této žádosti, a proto není prokázáno, že alternativy nejsou technicky možné“ – Stanovisko výboru SEAC o použití č. 2, s. 19.

[24] Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, věc T-837/16, bod 86, ECLI:EU:T:2019:144.

[25] Návrh rozhodnutí, 3. bod odůvodnění.

[26] „Technicky proveditelné alternativy s nižším rizikem jsou v současnosti dostupné za podobné ceny pro všechna použití v oblasti působnosti tohoto návrhu“ – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66

[27] https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, s. 69 – viz „žádosti“ v tabulce uvádějící venkovní použití.

[30] Viz především body odůvodnění N, O, P a R tohoto usnesení.

[31] Přijaté texty, P8_TA(2018)0353.

Poslední aktualizace: 25. března 2019Právní upozornění