Eljárás : 2019/2606(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0219/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0219/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 27/03/2019 - 18.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0316

<Date>{20/03/2019}20.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0219/2019</NoDocSe>
PDF 189kWORD 58k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva</TitreRecueil>


<Titre>az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazási módjaira vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)</Titre>

<DocRef>(D060866/01 – 2019/2606(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság</Commission>

Illetékes képviselő: <Depute>Pavel Poc, Bas Eickhout, Kateřina Konečná</Depute>


B8-0219/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazási módjaira vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

(D060866/01 – 2019/2606(RSP))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazására vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01),

 tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] (a továbbiakban: a REACH-rendelet) és különösen annak 64. cikke (8) bekezdésére,

 tekintettel a kockázatértékelési bizottság (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzési bizottság (SEAC)[2] véleményére az 1907/2006/EK rendelet 64. cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően,

 tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a dibutil-ftalát (DBP), a benzil-butil-ftalát (BBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 17-i (EU) 2018/2005 bizottsági rendeletre[3],

 tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. cikkére[4],

 tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) alkalmazására vonatkozó engedélyt megadó XXX bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására[5],

 tekintettel az Európai Unió Törvényszékének a T-837/16. számú ügyben hozott ítéletére[6],

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

 tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A. mivel a DEHP-t a reprodukciót károsító anyagként besorolva 2008-ban felvették a REACH-rendelet szerinti különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára[7];

B. mivel a DEHP-t 2015. február 21-i lejárati dátummal 2011-ben[8] felvették a REACH-rendelet XIV. mellékletébe az említett osztályozás, széles körű használata és az Unión belüli nagy volumenű termelése miatt[9],

C. mivel a DEHP-t továbbra is igénybe venni kívánó vállalatoknak 2013. augusztusig engedély iránti kérelmet kellett benyújtaniuk; mivel a Grupa Azoty – az említett határidő előtt nyújtva be kérelmét – a REACH-rendelet 58. cikkében előírt engedélyezési határozat meghozataláig továbbra is használhatja a DEHP-t;

D. mivel a Bizottság 2015. januárban megkapta a RAC és a SEAC bizottságok véleményét; mivel a Bizottság késlekedése a határozat megszövegezésével ténylegesen ahhoz vezetett, hogy több mint négy évvel a lejárati idő után továbbra is felhasználhatják a DEHP-t;

E. mivel a DEHP-t 2014-ben állatok és emberek tekintetében endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagként azonosították; mivel ennek megfelelően a jelöltlistát 2014-ben[10] a környezet tekintetében, 2017-ben[11] pedig az emberi egészség tekintetében aktualizálták;

F. mivel az (EU) 2018/2005 rendelet számos árucikk esetében korlátozta a DEHP és más ftalátok használatát, mivel az elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre nézve; mivel az említett korlátozással összefüggésben a RAC kiemelte, hogy „a bizonytalansági értékelés arra utal, hogy alábecsülik a négy ftalátban rejlő veszélyeket és ezáltal a kockázatokat ”[12];

G. mivel az (EU) 2018/2005 rendelet a legtöbb árucikkben korlátozta a DEHP és más ftalátok használatát, mentességet biztosítva bizonyos alkalmazások számára; mivel a DEHP-tartalmú készítmények exportján kívül a bizottsági végrehajtási határozattervezet ezért a mentesített alkalmazásokra nézve is különös jelentőséggel bír;

H. mivel ezek az alkalmazások azonban elfogadhatatlan kockázatot jelenthetnek a környezetre, különösen a DEHP endokrin károsító tulajdonságai miatt;

I. mivel a REACH-rendelet elsődleges célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása a rendelet Európai Unió Bírósága által értelmezett (16) preambulumbekezdése fényében[13];

J. mivel a REACH-rendelet 55. cikke és a REACH-rendelet (12) preambulumbekezdése értelmében a különös aggodalomra okot adó anyagoknak alkalmasabb alternatív anyagokkal vagy technológiákkal való helyettesítése az engedélyezés egyik központi célja;

K. mivel a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének d) pontja előírja a kérelmező számára, hogy az I. mellékletnek megfelelően kémiai biztonsági jelentést nyújtson be;

L. mivel jelen esetben a RAC véleménye jelentős hiányosságokat tárt fel a kérelmező által szolgáltatott információk tekintetében[14];

M. mivel a regionális tanácsadó testület és a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező nem tudta bizonyítani, hogy a kockázatot a 60. cikk (2) bekezdésének megfelelően ellenőrizte; mivel a kockázatértékelési bizottság azt is megállapította, hogy a 60. cikk (10) bekezdésével ellentétben nem csökkentették le a kockázatot a műszakilag és gyakorlatilag lehetséges legnagyobb mértékig;

N. mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet  elismeri, hogy a „munkahelyi kitettséggel kapcsolatban korlátozott információkat nyújtottak be”[15], de ahelyett, hogy a 60. cikk (7) bekezdésének megfelelően elutasítaná az engedélyt, azt kéri a kérelmezőtől, hogy 18 hónappal a határozat elfogadását követően vizsgálati jelentésében nyújtsa be a hiányzó adatokat[16];

O. mivel a 61. cikkben előírt felülvizsgálati jelentésnek nem az a célja, hogy több időt adjon a vállalatoknak az első körben benyújtandó információk hiányosságainak pótlására, hanem azt hivatott biztosítani, hogy a kérelemben szereplő információk egy meghatározott időszak után is naprakészek legyenek, beleértve különösen azt, hogy megjelentek-e új alternatívák;

P. mivel a Törvényszék egyértelműen kimondta, hogy az engedélyezés feltételei a 60. cikk (8) és (9) bekezdése értelmében nem használhatók fel jogszerűen az engedély kérelmezője által szolgáltatott információk esetleges hibáinak vagy hiányosságainak orvoslására[17];

Q. mivel a 60. cikk (4) bekezdése annak a bizonyítását írja elő, hogy az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázatok, illetve hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok;

R. mivel a SEAC véleménye felhívta a figyelmet a kérelmező által benyújtott társadalmi-gazdasági elemzés jelentős hiányosságaira, amit a bizottsági végrehajtási határozattervezet is tükröz[18];

S. mivel az 55. cikk és a 60. cikk (4) bekezdése fényében a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az általa kérelmezett felhasználások tekintetében nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva;

T. mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet elismeri, hogy nem konkretizálták kellőképpen a 2. használatot[19]; mivel a SEAC megállapította, hogy a rendelkezésre álló alternatívák tekintetében súlyos hiányosságok vannak a kérelemben[20][21];

U. mivel nem tekinthető jogos indokolásnak, ha a kérelmező – mint az anyag előállítója – arra hivatkozik, hogy nem tud elegendő információt nyújtani a kérelemben szereplő felhasználási módok alternatíváinak alkalmasságáról;

V. mivel a hiányos adatok miatt a SEAC egyik tagja hivatalosan tiltakozott a megfelelő alternatívák hiányára vonatkozó SEAC-következtetések ellen[22];

W. mivel a 60. cikk (5) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy az alternatívák alkalmassága a kérelmező szempontjából az egyetlen és meghatározó tényező; mivel a 60. cikk (5) bekezdése nem tartalmazza az alternatívák elemzése során figyelembe veendő információk kimerítő listáját; mivel a 60. cikk (4) bekezdésének c) pontja előírja továbbá, hogy a harmadik felektől származó információkat figyelembe kell venni; mivel a nyilvános konzultáció során szerzett információk között már akkor szerepelt, hogy rendelkezésre állnak alternatívák az érintett felhasználásokra[23];

X. mivel a Törvényszék emlékeztette a Bizottságot arra, hogy a 60. cikk (4) bekezdése szerinti engedély jogszerű megadása érdekében elegendő mennyiségű érdemi és ellenőrizhető információt kell ellenőriznie annak megállapítása érdekében, hogy a kérelemben szereplő egyik felhasználási mód esetében sem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva, vagy hogy elhanyagolhatók az engedély elfogadása idején rendelkezésre álló alternatívák hiányával kapcsolatosan fennmaradó bizonytalanságok [24];

Y. mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezete azzal indokolja a határozat elfogadásának késedelmeit, hogy figyelembe kellett vennie „a korlátozási eljárásból szerzett új, rendelkezésre álló információkat”[25]; mivel ezért meglepő, hogy a bizottsági végrehajtási határozattervezet nem vette figyelembe a korlátozási dokumentációban egyértelműen dokumentált alternatívák elérhetőségét[26]; mivel a korlátozási javaslatban említett alternatívák a bizottsági végrehajtási határozattervezetben szereplő felhasználásokra is vonatkoznak[27];

Z. mivel maga a kérelmező jelentette be, hogy az orto-ftalátokról, köztük a DEHP-ről már átállt egyéb anyagok forgalmazására[28];

AA. mivel a Bizottság végül nem vette figyelembe azt, hogy a DEHP-t hivatalosan az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető endokrin károsító anyagként ismerték el; mivel a 60. cikk (4) bekezdése szerinti társadalmi-gazdasági elemzés során a Bizottságnak figyelembe kellett volna vennie ezt az információt, mivel az engedélyezés megtagadásával járó előnyöket egyébként alábecsülik;

AB. mivel a Bizottság által javasolt engedélyezés így megsérti a REACH-rendelet 60. cikkének (4) és (7) bekezdését;

AC. mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezet a gyengén telejsítőket jutalmazná és hátrányosan érintené azokat a vállalatokat, amelyek befektettek az alternatívákba[29];

AD. mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezetben szerepel, hogy „a Bizottság tudomásul vette” az Európai Parlament 2015. november 25-i állásfoglalását; mivel a REACH-rendelet engedélyezésre vonatkozó fejezete végrehajtásának számos – a fenti parlamenti állásfoglalásban is hangsúlyozott – strukturális hiányossága szintén megkérdőjelezi a bizottsági végrehajtási határozattervezetet[30];

AE. mivel az Európai Parlament 2019. szeptember 13-án állásfoglalást fogadott el „A körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtása: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei” címmel[31], amelyben megismételte, hogy „a körforgásos gazdaság irányába való haladás megköveteli a hulladékhierarchia szigorú betartását és lehetőség szerint az aggodalomra okot adó anyagok fokozatos kiiktatását – különösen azokon a területeken, ahol már léteznek biztonságosabb alternatívák vagy a jövőben ki fognak fejleszteni ilyeneket”;

1. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és nyújtson be új tervezetet, amelyben elutasítja az engedélyezés iránti kérelmet;

3. felhívja a Bizottságot, hogy késlekedés nélkül vessen véget a DEHP alkalmazásának az összes maradék felhasználása esetében, annál is inkább, mivel a puha PVC és a DEHP biztonságosabb alternatívái rendelkezésre állnak;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

 

[1] HL L 396., 2006.12.30, 1. o.

[2] A RAC és SEAC véleménye az 1. használatra vonatkozóan:  https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; és a 2. használatra vonatkozóan: https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7

[3] HL L 322., 2018.12.18, 14. o.

[4] HL L 55, 28.2.2011, 13. o.

[5] HL C 366., 2017.10.27., p. 96. o.

[8] A Bizottság 143/2011/EU rendelete (2011. február 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról (HL L 44., 2011.2.18., 2. o.).

[12] „A bizonytalansági értékelés arra enged következtetni, hogy a négy ftalát támasztotta veszélyeket és így a kockázatokat valószínűsíthetően alábecsülték. A DEHP és a BBP esetében a származtatott hatásmentes szint értékei a jelenleginél alacsonyabbak lehetnek. Számos kísérleti és járványügyi vizsgálat utalt arra, hogy ezek az anyagok hatással lehetnek az immunrendszerre, a metabolikus rendszerre és a neurológiai fejlődésre. E vizsgálatok közül néhány jelezte, hogy nem a reprodukciós toxicitás jelenti feltétlenül a legérzékenyebb végpontot, és nem biztos, hogy a kiválasztott származtatott hatásmentes szintek kellő védelmet jelentenek ezen egyéb hatásokkal szemben. A tagállami bizottság (MSC) megerősítette továbbá, hogy ez a négy ftalát az emberi egészség szempontjából endokrin károsító anyagnak minősül, és a Bizottság mérlegeli, hogy a REACH-rendelet 57. cikkének f) pontja értelmében a különös aggodalomra okot adó anyagokkal azonos szintű aggodalomra okot adó anyagokként sorolja-e be azokat. Ez további bizonytalanságokat jelent ezen anyagok kockázatával kapcsolatban.” Lásd: https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 , 9. o.

[13] S.P.C.M.-ügy, C-558/07. S.P.C.M. SA és társai kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, 45. pont.

[14] „A RAC úgy értékeli, hogy a vállalat társadalmi felelősségvállalásban ismertetett expozíciós értékek nem tekinthetők reprezentatívnak a kérelem kiterjedt hatálya tekintetében. Ezért a RAC nem tudja alaposan elvégezni az expozíciós értékelést. Az alábbi értékelések egy hiányos adatbázison alapulnak, és ezért a következő kockázatértékelés szempontjából csekély jelentőséggel bírnak” – lásd a RAC 2. használatról szóló véleményét, 10. o.:

[15] A határozattervezet  (17) bekezdése

[16] A határozattervezet  (17) bekezdése

[17] A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16. sz. ügy, 82–83 pont, ECLI:EU:T:2019:144.

[18] „a rendelkezésre álló információk korlátozottsága miatt nem volt lehetséges a folytatódó felhasználás emberi egészségre gyakorolt hatásának mennyiségi értékelése” – az engedélytervezet (5) bekezdése

[19] Határozattervezet 17. bekezdés

[20] „nincsen kellőképpen megindokolva ... a kérelmező következtetése az alternatívák alkalmasságáról és elérhetőségéről” – a SEAC véleménye a 2. használatról, 18. o.

[21] „Az alternatívák értékelése nem foglalkozik kifejezetten a kérelem rendkívül tág hatálya alá tartozó különböző helyzetekkel, és ezért nem bizonyítja, hogy az alternatívák technikailag nem kivitelezhetők” – a SEAC véleménye a 2. használatról, 19. o.

[24] A Törvényszék 2019. március 7-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-837/16. sz. ügy 86. pont, ECLI:EU:T:2019:144.

[25] A határozattervezet (3) bekezdése.

[26] „A javaslat hatálya alá tartozó valamennyi felhasználás esetében jelenleg rendelkezésre állnak alacsonyabb kockázatú, műszakilag megvalósítható alternatívák, hasonló árak mellett” – https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66

[27] https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, 69. o. –lásd a kültéri használatra is kiterjedő táblázatban az „alkalmazás” cikket.

[30] Lásd különösen a szóban forgó állásfoglalás (N), (O), (P) és (R) preambulumbekezdését.

[31]Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0353.

Utolsó frissítés: 2019. március 25.Jogi nyilatkozat